Wat is de basisverzekering?

In het kort:

 • De basisverzekering is de verplichte zorgverzekering in Nederland
 • De basisverzekering is onderdeel van de Zorgverzekeringswet (Zvw)
 • De inhoud van het basispakket wordt bepaald door de overheid

De basisverzekering dekt vooral zorg die gericht is op de genezing en behandeling van acute en chronische lichamelijke klachten en aandoeningen. Ook dekt de basisverzekering geestelijke gezondheidszorg.

Wat zit er in het basispakket (2024)?

Het basispakket wordt door de overheid samengesteld en heeft vergoedingen voor verschillende zorgvormen:

 • Consulten en behandelingen bij de huisarts
 • Medicijnen op voorschrift
 • Specialistische zorg in het ziekenhuis
 • Spoedeisende zorg en vervoer met de ambulance
 • Psychologische zorg (GGZ)

De inhoud van het basispakket kan ieder jaar wat veranderen. Op Zorgwijzer vind je een overzicht van de actuele wijzigingen en nieuwe vergoedingen.

Inhoud basispakket 2024:

Anticonceptie (tot 21 jaar)

 • Diverse anticonceptiemiddelen worden vanuit het basispakket vergoed, zoals de anticonceptiepil en het spiraaltje. Voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage.

Audiologische zorg

 • Onderzoek naar de functie van het gehoor en advies bij de keuze van een gehoorapparaat.

Besnijdenis

 • Besnijdenis op grond van medische noodzaak.

Brillen en lenzen

 • Vergoed bij bepaalde (zeldzame) oogafwijkingen. Hiervoor geldt een eigen bijdrage van € 61 per glas/lens.

Buitenlandzorg

 • Spoedeisende zorg in het buitenland bij tijdelijk verblijf. Vergoeding vindt plaats op basis van Nederlandse marktconforme tarieven. Medische kosten die voortkomen uit risicovolle activiteiten (zoals wintersport) niet altijd volledig vergoed door de basisverzekering.
 • Niet spoedeisende zorg (normaliter alleen na toestemming).

Dieetadvies

 • 3 uur voorlichting met een medisch doel.
 • Dieetpreparaten (na toestemming).

Erfelijkheidsonderzoek

 • Onderzoek naar erfelijke afwijkingen.

Ergotherapie

 • Ergotherapie: maximaal 10 uur per jaar.

Fysiotherapie kinderen

 • Fysiotherapie in een ziekenhuis na een behandeling of operatie (op voorschrift van een arts/specialist).
 • Fysio- en oefentherapie voor bepaalde chronische aandoeningen: meestal volledig vergoed (na toestemming).
 • Fysio- en oefentherapie bij andere aandoeningen: vergoeding van maximaal 18 behandelingen per aandoening.
 • 37 behandelingen fysiotherapie voor mensen met etalagebenen.

Fysiotherapie volwassenen

 • Fysiotherapie in een ziekenhuis na een behandeling of operatie (op voorschrift van een arts/specialist).
 • Fysio- en oefentherapie voor bepaalde chronische aandoeningen: vergoeding vanaf de 21e behandeling (na toestemming).
 • Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie: vergoeding van de eerste 9 behandelingen (eenmalig, niet per jaar).
 • 37 behandelingen fysiotherapie voor mensen met etalagebenen.
 • Fysiotherapie bij COPD: 5 tot 70 behandelingen per jaar (afhankelijk van ernst).
 • Heb je artrose aan een heup- of kniegewricht? Dan heb je recht op behandeling door een oefentherapeut of fysiotherapie. De vergoeding bedraagt maximaal 12 behandelingen tijdens maximaal 12 maanden.
 • Fysio- en oefentherapie voor een valpreventieve beweeginterventie.

TIP
Op de website van de overheid staat een volledige lijst met chronische aandoeningen waarbij patiënten in aanmerking komen voor vergoeding uit het basispakket.

Geneesmiddelen

Voor geneesmiddelen geldt een maximale eigen bijdrage van 250 euro per jaar.

Geriatrische revalidatiezorg

 • Geneeskundige zorg is bedoeld om kwetsbare ouderen weer te helpen terugkeren naar hun thuissituatie, bijvoorbeeld na een botbreuk, beroerte of andere ziekenhuisopname. Hierbij is verblijf nodig.

Herstelzorg na corona

 • Bepaalde paramedische zorg, zoals fysiotherapie, ergotherapie en dieetadvies voor het herstel van ex-patiënten met Covid-19.

Hier meer info over herstelzorg na corona

Huisarts

 • Bezoeken, consulten en behandelingen bij de huisarts.

Hulp bij overgewicht

 • Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) voor mensen met ernstig overgewicht (op verwijzing van een arts).

Hulpmiddelen

 • Diverse hulp- en verbandmiddelen worden (deels) vergoed, zoals orthopedische schoenen, hoortoestellen of een pruik.

Voor bepaalde hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage. Voor kinderen onder 18 jaar geldt meestal geen eigen bijdrage.

Ketenzorg

 • Zorgprogramma’s binnen de ketenzorg voor diabetes type 2 patiënten, COPD en cardiovasculair risicomanagement.

Kortdurend verblijf

 • Kortdurend verblijf, zorg en ondersteuning in een zorginstelling voor patiënten die vanwege medische redenen nog niet naar huis kunnen, bijvoorbeeld kort na ontslag in het ziekenhuis.

Kraamzorg

 • Kraamzorg thuis bij een eigen bijdrage van 5,10 euro per uur.
 • Kraamzorg in het ziekenhuis/geboortecentrum zonder medische noodzaak bij een eigen bijdrage van 40 euro per dag (moeder + kind).
 • Kraamzorg in een ziekenhuis/geboortecentrum met medische noodzaak.

Logeervergoeding

 • Vergoeding voor overnachtingen van mensen die ver moeten reizen voor een medisch specialist, maar niet worden opgenomen.

De logeervergoeding wordt alleen verleend in plaats van de vergoeding voor zittend ziekenvervoer.

Logopedie

 • Hulp gericht op het herstel van of de verbetering van de spraakfunctie- en het spraakvermogen. Dit moet een geneeskundig doel dienen.

Medisch onderzoek

 • Bepaalde medische onderzoeken op verwijzing van een arts, zoals een bloedonderzoek, onderzoek van de ontlasting of röntgenonderzoek.

Medisch-specialistische zorg

 • Consulten, behandelingen en operaties in een ziekenhuis.
 • Consulten, behandelingen en operaties in een zelfstandige behandelkliniek die valt onder medisch specialistische zorg.

Voor vergoeding van bovenstaande zorg moet er sprake zijn van een medische noodzaak met een bijbehorende verwijzing van een (huis)arts.

Plastische chirurgie

Plastische- of reconstructieve chirurgie wordt vergoed bij bepaalde medische indicaties, zoals:

 • Borstprotheses voor vrouwen en transvrouwen die geen borstgroei hebben.

Pruiken

Een pruik of haarwerk wordt vergoed:

 • De maximale vergoeding bedraagt 465 euro (2024).

Ooglidcorrectie

De basisverzekering vergoedt ooglidcorrecties. De vergoeding geldt voor:

 • Een bovenooglidcorrectie voor patiënten met een visuele beperking als gevolg van een verlamd of verslapt ooglid.

Voorheen kwam deze dekking alleen vanuit de aanvullende verzekering.

Orthopedische schoenen

 • Volledige dekking bij voetklachten onder voorwaarden

Er geldt een eigen bijdrage van 130 euro per paar voor verzekerden van 16 jaar en ouder en een eigen bijdrage van 65 euro per paar voor kinderen onder de 16 jaar.

Psychologische zorg

 • Psychologische hulp via de huisarts of praktijkondersteuner (POH).
 • Basis en specialistische Geestelijke Gezondheidzorg (GGZ), bijvoorbeeld bij een psycholoog of GGZ-instelling.

Op Zorgwijzer staat meer informatie over de dekking van psychologische zorg.

Revalidatie

 • Geriatrische revalidatie van maximaal zes maanden, de Quick scan en oncologische revalidatie.

Stoppen met roken programma

 • Jaarlijkse vergoeding van het stoppen-met-roken programma. Het gaat om methoden die werken, zoals persoonlijke coaching of groepstrainingen.

Nicotinepleisters- en kauwgom, evenals medicijnen, worden alleen vergoed in combinatie met begeleiding.

Tandheelkundige zorg

 • Mondzorg en orthodontistische zorg in bijzondere gevallen.
 • Tandheelkundige zorg tot 18 jaar, met uitzondering van kronen, bruggen en orthodontie.
 • Implantaten voor jongeren tot 23 jaar die (blijvende) snij- en hoektanden missen.
 • Kaakchirurgie in bijzonder gevallen, met uitzondering van implantaten, tandvleesbehandeling en ingewikkelde extracties.
 • Kunstgebitten en protheses vanaf 18 jaar.
 • Volledig kunstgebit, inclusief technische kosten (eigen bijdrage van 25 procent).
 • Implantaten met uitneembaar kunstgebit, inclusief techniekkosten (na toestemming, eigen bijdrage van 125 euro per kaak).

Verloskundige zorg

 • Bevalling thuis.
 • Bevalling in een ziekenhuis of geboortecentrum (met een medische noodzaak).
 • Bevalling in een ziekenhuis of geboortecentrum zonder medische noodzaak (max. 236 euro vergoed).

Verzorging en verpleging

 • Persoonlijke verzorging en verpleging.
 • Behandeling zintuiglijke gehandicapten.
 • Palliatieve zorg.
 • Intensieve zorg voor kinderen.

Visuele zorg

Vruchtbaarheidsbehandelingen (IVF)

 • 3 pogingen voor in-vitrofertilisatie en overige vruchtbaarheidsbehandelingen voor vrouwen tot 43 jaar.

Ziekenopname en verblijf

 • Opname en verblijf in een ziekenhuis, GGZ-instelling of andere instelling (soms pas na toestemming).

Ziekenvervoer

 • Vervoer met ambulance of traumahelikopter.
 • Ziekenvervoer met eigen vervoer, taxi of openbaar vervoer bij bepaalde medische indicaties: 0,38 euro per kilometer voor eigen vervoer (er geldt een eigen bijdrage van € 118 euro per jaar).
 • Heb je immuuntherapie ondergaan? Dan heb je recht op een vergoeding van vervoer naar een ziekenhuis of zorgverlener.

Vergoeding voor ziekenvervoer geldt alleen als je:

 • Nierdialyses in een instelling krijgt;
 • Oncologische behandelingen nodig hebt met chemotherapie, of radiotherapie of immunotherapie;
 • Jezelf alleen per rolstoel kunt verplaatsen;
 • Begeleiding nodig hebt vanwege slecht zicht.

Neem voor alle uitzonderingen en regels contact op met uw verzekeraar.

Belangrijk
voor sommige vergoedingen uit het basispakket geldt een eigen bijdrage of eigen risico. Ook het soort polis kan invloed hebben op de mate van vergoeding. 

Disclaimer

Het bovenstaande overzicht is bedoeld als indicatie voor de vergoeding uit het basispakket. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onjuistheden. Raadpleeg voor de exacte vergoedingen altijd de polisvoorwaarden van de verzekeraar.

Iets gezien dat niet klopt? Laat het ons weten.

Wat zit er niet in het basispakket?

Ondanks dat het basispakket de belangrijkste zorgvormen gewoon vergoed, zijn er ook zaken die niet worden vergoed, zoals:

 • Tandheelkundige zorg voor volwassenen.
 • Fysiotherapie bij een blessure of andere niet-chronische aandoening.
 • Urgente zorgkosten in het buitenland die boven het Nederlandse tarief uitkomen.
 • Alternatieve geneeswijzen.
 • Brillen en lenzen.
 • Orthodontie.
 • Langdurige en intensieve zorg thuis of in een zorginstelling.
 • Huishoudelijke hulp en ondersteuning.

Bepaalde zorgvormen vallen onder de Wmo, jeugdwet of Wlz.

Aanvullende verzekering

Als het basispakket onvoldoende dekking biedt, bestaat de mogelijkheid om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten met andere en/of ruimere zorgvergoedingen, zoals:

 • Tandheelkundige zorg.
 • Fysiotherapie.
 • Alternatieve geneeswijzen.