Sociale Verzekeringsbank (SVB)

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is een zelfstandig bestuursorgaan die verschillende volksverzekeringen en voorzieningen beheert en uitvoert  voor diverse overheidsinstanties.

Hieronder vallen bijvoorbeeld:

 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
 • Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
 • Zorginstituut Nederland

Welke taken heeft de SVB?

De voornaamste taak van de SVB is het uitvoeren van sociale verzekeringen en persoonsgebonden regelingen voor diverse groepen, zoals:

 • Ouderen en nabestaanden
 • Ouders met (gehandicapte) kinderen
 • Gepensioneerden
 • Chronisch zieken
 • Slachtoffers (bijvoorbeeld van oorlog of asbest)
 • Remigranten en werklozen

Het SVB beoordeelt aanvragen van uitkeringen en zorgt ervoor dat iedereen op tijd de uitkering krijgt waar hij/zij recht op heeft. Verder geeft de SVB informatie over sociale regelingen en stelt ze vast of iemand verzekerd is (of moet zijn) voor zorg uit de Wlz en Zvw.

Voorbeelden

De SVB kijkt bijvoorbeeld op hoeveel kinderbijslag ouders recht hebben en keert de uitkering vervolgens ook uit.

Een ander voorbeeld is het persoonsgebonden budget: de SVB keurt pgb-contracten en verzorgt de betalingen vanuit het budget aan zorgverleners die de cliënt zorg bieden.

Overzicht wetten en regelingen

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de wetten en regelingen die de SVB uitvoert. Deze zijn gecategoriseerd op basis van ministerie of overheidsinstantie.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Aanvullende Inkomensvoorziening voor ouderen (AIO): financiële aanvulling op het AOW pensioen tot het sociaal minimum
 • Algemene Kinderbijslagwet (AKW): financiële ondersteuning voor volwassenen voor de opvoeding van kinderen jonger dan 18 jaar
 • Algemene Nabestaandenwet (Anw): uitkering bij overlijden van partner of één van de ouders
 • Algemene Ouderdomswet (AOW): basis uitkering voor mensen die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken
 • Inkomensondersteuning AOW: financiële extra bovenop het AOW-pensioen
 • Overbrugginsregeling (OBR) AOW: uitkering als het inkomen tijdelijk lager is vanwege een verhoging van de AOW-leeftijd
 • Regeling Bijstand Buitenland: aanvulling van het inkomen tot het bijstandsniveau van Nederlanders in het buitenland met onvoldoende inkomen.
 • Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers en mesothelioom (TAS): financiële tegemoetkoming en ondersteuning voor werknemers die ziek zijn als gevolg van het werken met asbest
 • Remigratiewet (REM): uitkering voor voormalige gastarbeiders en vluchtelingen die willen terugkeren naar het geboorteland.
 • Tegemoetkoming ouders thuiswonde gehandicapte kinderen (TOG): tegemoetkoming in de zorgkosten van een gehandicapt kind die thuis woont
 • Wet op het kindgebonden budget (WKB): ouders die kinderbijslag krijgen en een beperkt inkomen, komen vaak in aanmerking voor een extra uitkering in de vorm van een kindgebonden budget

Lees ook: Sociale Zekerheid in Nederland

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Ondersteuning voor getroffenen in de Tweede Wereldoorlog
 • Regeling pgb voor de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet
 • Onderzoek verzekering Wlz: vaststellen of iemand is verzekerd voor de Wlz en daarom ook een zorgverzekering moet afsluiten,

UWV

 • Werkzaamheden als verbindingskantoor voor Belgische en Duitse zaken op het terrein van sociale verzekeringen
 • Werkzaamheden door sociaal attachés in Marokko, Turkije en Spanje.

Zorginstituut Nederland

Vrijwillige verzekering: hiermee zijn personen die buiten Nederland wonen of werken wel verzekerd voor de AOW en Anw.

Contact met de SVB

De Sociale Verzekeringsbank staat maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 17:00 voor u klaar om vragen te beantwoorden. Via deze link krijgt u het juiste telefoonnummer:

Telefoonnummers SVB

Als u belt is het handig om uw Burgerservicenummer (BSN) bij de hand te hebben. Als vanuit het buitenland belt, dient u eerst 0031 te toetsen en de eerste ‘0’ van het telefoonnummer weg te laten.

Achtergrondinformatie

De SVB is in 1956 opgericht als opvolger van de Rijksverzekeringsbank. Het hoofdkantoor van de SVB staat in Amstelveen. Daarnaast heeft de organisatie vestigingen in Groningen, Deventer, Roermond, Nijmegen, Rotterdam, Leiden, Utrecht, Zaanstad en Breda.