Bij welk zorgmeldpunt kan ik terecht?

Op 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg. De AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten) is geheel hervormd en verschillende zorgtaken zijn overgeheveld naar nieuwe en bestaande wetten. Zo hebben de zorgverzekeraars en gemeenten er meer taken bij gekregen.

Belangrijkste wijzigingen in de zorg

Hieronder een korte opsomming van de belangrijkste wijzigingen in de zorg:

  • Voor langdurige zorg komt er een nieuwe wet: de Wet langdurige zorg (Wlz). Hieronder vallen zorgtaken voor mensen met een zware en langdurige zorgbehoefte, zoals kwetsbare ouderen, chronisch zieken of mensen met een ernstige beperking. Deze mensen hebben de hele dag zorg in de nabijheid nodig.
  • Persoonlijke verzorging en verpleging bij mensen thuis (wijkverpleging), zintuiglijke gehandicaptenzorg en gehandicaptenvervoer zal worden overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) en zal dus vanuit de zorgverzekering worden vergoed.
  • Ook langdurige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) zal in de eerste drie jaar door zorgverzekeraars via de Zvw geregeld worden.
  • Huishoudelijke hulp, dagbesteding en andere ondersteuning valt onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en wordt door de gemeente geregeld.
  • Jeugdzorg, jeugd-GGZ en andere vormen van jeugdhulp zullen vallen onder de nieuwe jeugdgwet. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk.

Voor mensen die in 2014 al onder de AWBZ vielen, is er vaak een overgangsregeling. Kijk voor een volledig overzicht van de wijzigingen op deze pagina.

Overzicht meldpunten in de zorg

De veranderingen in de zorg kunnen resulteren in vragen, misstanden klachten of andere opmerkingen bij zorgbehoevenden en hun naasten. Verschillende organisaties, overheden en politieke partijen zijn daarom meldpunten gestart waar men klachten, ervaringen of andere meldingen kan doorgeven.

Er zijn echter inmiddels zoveel verschillende meldpunten dat burgers en zorgaanbieders door de bomen het bos niet meer zien. Daarom is er nu een zorgwijzer met een volledig overzicht van de verschillende meldpunten in de zorg. In de tabel hieronder zie je welke meldpunten er zijn, voor wie ze bedoeld zijn, met welke klachten je terecht kunt en wat ermee wordt gedaan.

ZorgmeldpuntBedoeld voorKlachten en ervaringenAfhandeling van de klacht/ervaring
1. De Zorg Onze Zorg (ANBO)Alle burgers en zorgaanbiedersAlle klachten, misstanden en successen ten gevolge van de veranderingen in de zorgVerzamelen van signalen en doorgeven van trends aan het ministerie van VWS
2. Landelijk Meldpunt Zorg (Ministerie van VWS)
Melding maken via website, mail, telefoon of per briefpost
Alle burgers en zorgaanbiedersAlle klachten, meldingen en vragen over de kwaliteit van zorgBurgers en zorgaanbieders informeren naar mogelijkheden voor het oplossen van een klacht, beantwoorden van vragen en het geven van praktische tips
3. Meld het Mona (CDA)
Melding maken via website
MantelzorgersPraktische ervaringen en klachten van mantelzorgers (jong en oud) die concreet waar zijn genomen door veranderingen in de zorgProblematiek rondom de veranderingen in de zorg in kaart brengen door nieuwe gevolgen van het kabinetsbeleid snel te signaleren
4. Meld je zorg (LPGGz)
Melding maken via website, mail of telefoon
GGZ-cliënten en hun familieKlachten en vragen over de (veranderingen binnen) de GGZKwaliteitsverbetering, belangenbehartiging, advies, informatie of doorverwijzing.
5. Meldpunt Zorg Friesland (Zorgbelang Fryslan)
Melding maken via website
Cliënten in de zorgConcrete ervaringen of klachten die betrekking hebben op de veranderingen in de zorgNiet duidelijk
6. Meldpunt Hervormingen langdurige zorg (VGN)
Melding maken via website of mail
Leden van VGNConcrete ervaringen of klachten die betrekking hebben op de veranderingen in de zorgOnder de aandacht brengen van meldingen bij het ministerie of de vereniging van Nederlandse gemeenten
7. Meldpunt Iederin
Melding maken via website, telefoon, mail of per briefpost
Chronisch zieken, gehandicapten en hun naastenKlachten, ervaringen of belemmeringen met betrekking tot de zorgOnder de aandacht brengen van meldingen bij de politiek, beleidsmaker en via de media. Verder wordt er informatie geboden bij vragen of problemen en kan er worden doorverwezen naar andere organisaties
8. Meldpunt zorg SP (Lokale politiek SP)
Melding maken via verschillende lokale SP websites, bijvoorbeeld deze site 
Cliënten, patiënten, burgers en zorgaanbiedersKlachten, persoonlijke ervaringenAan de kaak stellen van de gevolgen van de veranderingen in de zorg.
9. Meldpunt zorg Consumentenbond
Melding maken via meldpunt@consumentenbond.nl
IedereenErvaringen, klachten en verhalenNiet duidelijk
10. Meldpunt mantelzorg (Mezzo)
Melding maken via website
MantelzorgersAlle ervaringen met betrekking tot de veranderingen in de zorgAankaarten van problematiek binnen de (mantel)zorg. Indien gewenst wordt er  telefonisch contact opgenomen aan de hand van de melding
11. Informatiepunt Ouderenzorg Limburg (iOL)
Melding maken via (046) 420 80 20 of iol@huisvoordezorg.nl
Vooral gericht op ouderen (en hun naasten) in verpleeg- en verzorgingshuizenKlachten, ervaringen en andere meldingen ten aanzien van verpleeg- en verzorgingshuizenVerzamelen van klachten en ervaringen om vervolgens te rapporteren aan Gedeputeerde Staten van Limburg.
12. Meldpunt FNV voor zorg! (FNV)
(Bestaat niet meer)
ZorgmedewerkersMisstanden in de zorgInventariseren waar het misgaat in de zorg, om in de cao oplossingen te realiseren voor een betere zorg
13. Monitor Transitie Jeugd
Melding maken via website
IedereenKlachten, ervaringen of problemen op het terrein van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclasseringAankaarten van klachten bij lokale belangenbehartigers, gemeenten en de overheid met als doel het verbeteren van het jeugdhulp beleid.
14. Meldpunt Zorgbelang Zuid-Holland
Melding maken via website
Inwoners van Zuid-HollandKlachten, ervaringen over de Wmo en JeugdhulpMet de resultaten in gesprek gaan bij gemeenten en Wmo-adviesraden met als doel het gericht aanbrengen van verbeteringen in de uitvoering van de Wmo en jeugdwet.

Voor veel klachten en meldingen kunnen burgers ook bij hun gemeente terecht. Zij hebben immers een belangrijke rol gespeeld in de decentralisatie van de zorg en kunnen zich daarom ook inzetten voor het oplossen van problemen.