Wanneer kan ik mijn zorgverzekering opzeggen?

Omdat de looptijd van een basisverzekering één jaar is, kan men tegen het einde van het jaar, uiterlijk 31 december, de zorgverzekering opzeggen. In dat geval heeft men tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Het is echter gemakkelijker om tegen het einde van het jaar, wanneer de nieuwe premies bekend zijn, een nieuwe zorgverzekering af te sluiten en over te stappen.

Door de overstapservice, die zorgverzekeraars hanteren, wordt de oude zorgverzekering per 1 januari opgezegd en gaat de nieuwe zorgverzekering op diezelfde datum in.

Voor de aanvullende zorgverzekering geldt doorgaans ook de bovenstaande procedure, waardoor opzegging ook per 1 januari kan geschieden. Dit is echter geen regel waar alle zorgverzekeraars zich aan hoeven houden. Sommige zorgverzekeraars kiezen er bijvoorbeeld voor om aanvullende modules te gebruiken die maandelijks opzegbaar zijn.

Wanneer mag ik tussentijds opzeggen?

Het opzeggen van je basis- of aanvullende zorgverzekering gedurende de loop van het jaar (tussentijdse opzegging) is in de meeste gevallen niet mogelijk.

Er zijn een aantal situaties waarin het wel mogelijk is de huidige zorgverzekering op te zeggen en een nieuwe af te sluiten.

Voordat er wordt uitgelegd welke groepen een zorgverzekering tussentijds mogen opzeggen, is het eerst belangrijk om twee begrippen kort uit te leggen:

  • De verzekerde: de persoon die is verzekerd tegen ziektekosten. Hij/zij kan, indien gewenst, in de meeste gevallen zelf verzekeringsnemer worden. De verzekerde moet dan wel 18 jaar of ouder en handelingsbekwaam zijn.
  • De verzekeringnemer: de persoon die met de zorgverzekeraar een overeenkomst is aangegaan om zichzelf en/of anderen te verzekeren tegen ziektekosten. Een verzekeringnemer hoeft zelf dus geen verzekerde te zijn.

In de volgende situaties is een tussentijdse opzegging van de zorgverzekering mogelijk:

18 jaar

Bij een verzekerde die 18 jaar wordt, bestaat de mogelijkheid om zelf verzekeringnemer te worden, namelijk als:

  • De 18-jarige zelf verzekeringnemer wilt worden. Er kan dan gebruik worden gemaakt van de overstapservice waarbij de oude zorgverzekering door de nieuwe zorgverzekeraar wordt stopgezet.
  • De polis wordt door de ouders of verzorgers (de verzekeringnemer) beëindigd. De 18-jarige heeft dan één maand om een zelf een zorgverzekering af te sluiten.

Het is niet verplicht om als 18-jarige zelf verzekeringnemer te worden. Als de 18-jarige en ouders/verzorgers de zorgverzekering willen laten doorlopen dan kan dat. Er hoeft dan niets te gebeuren.

Overstap naar ander werkgeverscollectief

Als iemand van baan wisselt en gebruik kan maken van een nieuwe werkgeverscollectiviteit (korting op de zorgpremie) dan mag hij/zij daaraan deelnemen, ook als dit betekent dat de oude zorgverzekering wordt opgezegd. Voorwaarde is wel dat de verzekerde voorheen ook al gebruik maakte van een werkgeverscollectief. Een reguliere individuele polis kan men dus niet tussentijds opzeggen als iemand een nieuwe baan heeft waarbij hij/zij gebruik kan maken van een collectiviteitskorting.

Echtscheiding

In het geval van een echtscheiding of bij het ontbinden van een geregistreerd partnerschap heeft de verzekeringnemer het recht om de zorgverzekering van de ex-partner en eventuele kinderen op te zeggen. De zorgverzekeraar zal de verzekerden laten weten dat zij zelf een verzekering moeten afsluiten. De zorgverzekering van de verzekeringnemer zelf blijft gewoon doorlopen en mag niet worden opgezegd.

Aanpassing polisvoorwaarden of premie

Als de zorgverzekeraar gedurende het jaar aanpassingen maakt aan de premie of polisvoorwaarden en de aanpassingen zijn in het nadeel van de verzekerde, dan mag de polis tussentijds worden opgezegd. In dat geval wordt de zorgverzekering per ingangsdatum van de wijziging stopgezet.

De zorgverzekeraar is overigens verplicht om de verzekerde te informeren over de wijzigingen die plaats gaan vinden en hem/haar te wijzen op het feit dat de zorgverzekering mag worden opgezegd. In de praktijk komt het echter niet vaak voor dat zorgverzekeraars gedurende het jaar wijzigingen doorvoeren. Meestal worden de wijzigingen per 1 januari van het nieuwe jaar doorgevoerd. De verzekeraar is verplicht deze wijziging te melden aan de verzekerde.

Belangrijk: mocht de overheid een wijziging doorvoeren, zoals een aanpassing van het eigen risico of een wijziging in het basispakket, dan geldt dit niet als een geldige reden voor een tussentijdse opzegging.

Wijziging verzekeringsplicht

Indien de verzekerde niet langer verzekeringsplichtig is in Nederland mag de zorgverzekering worden opgezegd. Hier is bijvoorbeeld sprake van als de verzekerde zich uitschrijft in Nederland en (tijdelijk) verhuist naar het buitenland. Ook voor militairen die in dienst reden, gelden andere regels.

Premieachterstand

Verzekeringnemers met een premieachterstand mogen niet overstappen naar een andere zorgverzekering of hun zorgverzekering tussentijds opzeggen.

Opzegbrief

Wanneer er later dan 31 december een zorgverzekering wordt opgezegd, dient dit schriftelijk te gebeuren. Onderaan deze pagina is een voorbeeldbrief te vinden hoe een zorgverzekering opgezegd kan worden. Opzeggen van een zorgverzekering of overstappen naar een andere verzekeraar is na 31 december echter alleen onder bepaalde omstandigheden mogelijk.

Voorbeeld

Tip: Het is alleen noodzakelijk om schriftelijk een zorgverzekering op te zeggen, wanneer er niet voor 1 januari een andere zorgverzekeraar is gekozen. Als er voor 1 januari is overgestapt, dan regelt de nieuwe zorgverzekeraar de opzegging van de oude. 

[Datum van verzending]

[Jouw naam]
[Jouw adres]
[Jouw telefoonnummer]

Betreft: opzeggen zorgverzekering [Jouw verzekeringsnummer]

[Naam zorgverzekeraar]
[Adres zorgverzekeraar]
[Postcode + Plaats zorgverzekeraar]

Geachte heer/mevrouw,

Door middel van deze brief wil ik mijn zorgverzekering van [zorgverzekeraar] beëindigen. Ik verzoek u, met inachtneming van de contractuele opzegtermijn, mijn verzekering per … te beëindigen. Het gaat, voor de duidelijkheid om de volgende polissen:

  • [Naam basisverzekering]
  • [Naam aanvullende verzekering(en)]

Graag ontvang ik van u binnen 2 weken na dit schrijven een schriftelijke bevestiging van mijn opzegging. Mocht ik binnen 2 weken geen reactie van u ontvangen dan beschouw ik de opzegging als definitief.

Met vriendelijke groet,
[Jouw handtekening]

[Jouw naam]
[Jouw verzekeringsnummer]