Toegang tot intensieve kindzorg of behandeling bij een zintuiglijke handicap

Persoonlijke verzorging en verpleging, zorg bij een zintuiglijke beperking of palliatief terminale zorg.

Jeugdzorg via de Zorgverzekeringswet

Bepaalde zorgvormen voor kinderen en jongeren vallen niet onder de Jeugdwet, maar onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). In dit geval wordt de zorg vergoed door de zorgverzekeraar. Dit geldt voor:

  • Intensieve kindzorg voor kinderen met een ernstige medische problemen of lichamelijke beperkingen. Dit is in feite wijkverpleging, zoals persoonlijke verzorging, verpleging en/of begeleiding. De zorg kan thuis, op school of in een kinderdagverblijf georganiseerd worden.
  • Zorg en behandeling bij een zintuiglijke handicap, zoals kinderen en jongeren met een taalontwikkelingsstoornis kinderen die blind, slechtziend, doof of slechthorend zijn. Verblijf voor deze groep valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • Palliatief terminale zorg

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat een deel van de hulp/zorg wordt geregeld uit de Jeugdwet (via de gemeente) en een ander deel uit de Zvw via de Zorgverzekeraar.

Toegang

Toegang tot intensieve kindzorg en palliatief terminale zorg geschied via de wijkverpleegkundige van een thuiszorginstelling in de regio. Deze stelt de indicatie de indicatie op.

Ga na of de thuiszorginstelling ook intensieve kindzorg kan verlenen.

De indicatiestelling kan ook plaatsvinden via verwijzing van een kinderarts in het ziekenhuis. Een kinderverpleegkundige kan helpen bij het opstellen van een zorgplan.

Toegang tot zorg en behandeling bij een zintuiglijke beperking kan worden georganiseerd via de zorginstelling die de zorg verleent. De instelling helpt bij het aanvragen van indicaties en verwijzingen en beoordeeld welke hulp geschikt is.