Thuis blijven wonen of in een hospice

Palliatieve zorg krijgen in de thuissituatie of een bijna-thuis-huis (hospice).

PTZ thuis aanvragen

PTZ thuis kan worden georganiseerd met of zonder een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

Zonder een Wlz-indicatie

Indien de wens van de cliënt is dat PTZ thuis wordt geleverd en er geen Wlz-indicatie is, wordt de zorg georganiseerd door een wijkverpleegkundige. Vergoeding geschied via de zorgverzekeraar op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Met een Wlz-indicatie

Indien de wens van de cliënt is dat PTZ thuis wordt geleverd en er wel een Wlz-indicatie is, wordt de zorg georganiseerd vanuit de Wlz. Dit gebeurt op basis van intensieve PTZ en beschermd verblijf op basis van verpleging/verzorging. Dit kan middels een persoonsgebonden budget (pgb), modulair pakket thuis (mpt), volledig pakket thuis (vpt) of zorg in natura geregeld/bekostigd worden.

PTZ aanvragen bij hospice zonder Wtzi (Wet toelating zorginstellingen)

Indien de wens van de cliënt is dat PTZ in een hospice (bijna-thuis-huis) zonder Wtzi-toelating wordt geleverd, gelden dezelfde regels als voor de PTZ die thuis wordt geleverd. Of er een Wlz-indicatie is of niet, is wel van belang.

PTZ bij hospice (met Wtzi-toelating) aanvragen

Indien de wens van de cliënt is dat PTZ in een hospice met Wtzi-toelating wordt geleverd, geldt dat de bekostiging plaatsvindt middels de subsidieregeling eerstelijns verblijf (vanuit de Wlz). Het verschil is dat de aanvraagprocedure bij het CIZ iets ander verloopt en dat het niet mogelijk is om zorg in te kopen middels een pgb, mpt of vpt.

Hulp bij organiseren PTZ

Als je toe bent aan palliatieve zorg wil je eigenlijk niet door een berg informatie worstelen en vervolgens zorg aanvragen. Via de 65 netwerkregio’s voor palliatieve zorg wordt de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk georganiseerd. Er vaak casemanagers en/of andere hulpverleners beschikbaar die kunnen helpen bij:

  • Bespreken van uw wensen en behoeften en het bepalen van vervolgstappen
  • Advies en ondersteuning bij het aanvragen van zorg
  • Contact/overleg met andere betrokkenen, zoals zorgverleners en je huisarts

Meer informatie krijgt u via de website van het betreffende regionale netwerk.