Zorgkompas

Stap 1. Welke zorg (informatie) zoek je?

Stap 2. Wat wil je bereiken?

Stap 3. Antwoord en advies

Is een aanvraag zinvol?

Om te beginnen is het handig om te toetsen of een Wlz-aanvraag zinvol is. Dat hangt af van je persoonlijke situatie. De Webcheck Wlz van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) helpt je hierbij.

De Webcheck is niet vereist, maar geeft wel een goed idee of je in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz of een andere zorgwet.

Aanvraagprocedure

Als je mogelijk in aanmerking komt voor langdurige zorg kun je bij het CIZ een aanvraag indienen. Het is dan belangrijk dat je gegevens compleet zijn, zoals je persoonsgegevens en medische gegevens van je aandoening, beperking of handicap.

Je kunt op twee manieren een Wlz-aanvraag indienen, namelijk via:

Als je de aanvraag voor iemand anders doet, is het belangrijk om een ondergetekende machtiging mee te sturen.

 1. Het CIZ bekijkt of jij of jouw kind permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebt
 2. Normaal gesproken, ontvang je binnen zes weken een indicatiebesluit.
 3. Het besluit zal uitgebreid aan je worden toegelicht. In de indicatie staat het zorgprofiel, ofwel de zorg die nodig is en in welke vorm, bijvoorbeeld middels zorg in natura of een persoonsgebonden budget.
 4. Indien er extra informatie vereist is, wordt daarover contact opgenomen. Soms wordt je uitgenodigd voor een gesprek.
 5. Het zorgkantoor ontvangt je indicatie en zal de zorg die in de indicatie staat voor je organiseren. Het zorgkantoor laat ook weten welke zorgaanbieders in de regio hiervoor in aanmerking komen.

Meer informatie

Via de gemeente kun je cliëntenondersteuning krijgen middels informatie, advies en algemene ondersteuning bij je Wlz-aanvraag en indicatie.

Bij specifieke vragen neem je contact op met het CIZ via: 088 – 789 10 10 (van 08:30 tot 17:00 op werkdagen).

‘Van het kastje naar de muur’

Heb je het gevoel dat je van het kastje naar de muur wordt gestuurd, ofwel door verschillende zorgloketten wordt doorverwezen? Dan kun je terecht bij:


Pgb-Wlz

Met een pgb voor de Wet langdurige zorg (Wlz) kan de zorgbehoevende of een naaste zelf langdurige zorg inkopen en organiseren, zoals intensieve zorg, begeleiding, persoonlijke verpleging, hulpmiddelen en voorzieningen. De budgethouder is daarbij vrij om zelf de zorgaanbieders te kiezen. Dat kunnen professionals, maar ook mantelzorgers zijn.

Weet je niet zeker of een pgb bij je past?

Voorwaarden

In principe komt iedereen met een indicatie voor de Wlz in aanmerking voor een pgb. Dit kan bijvoorbeeld iemand zijn met een chronische ziekte of een lichamelijke of verstandelijke beperking. Om een pgb-Wlz te krijgen moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Met het zorgkantoor is er besproken waarom een pgb voor jou geschikt is
 • Er is iemand die het pgb voor de zorgbehoevende beheerd. Dit kan de zorgbehoevende zelf zijn of een aangewezen vertegenwoordiger
 • Er wordt een budgetplan opgesteld waarin staat beschreven welke zorg wordt ingekocht en bij welke zorgaanbieders
 • Met iedere zorgaanbieder wordt een overeenkomst gesloten, bijgevoegd met een zorgbeschrijving
 • Medische behandelingen worden niet uit het pgb betaald, maar in de vorm van ‘zorg in natura’

Via de Sociale Verzekeringsbank kunt u hulp krijgen bij tal van zaken rondom het regelen van een pgb, waaronder:

Aanvragen

Het aanvragen van een pgb voor de Wlz geschied in een aantal stappen:

 1. Indicatie aanvragen bij het CIZ
 2. Beoordeling door het CIZ
 3. Doorsturen van de indicatie naar het zorgkantoor
 4. Pgb aanvragen bij het zorgkantoor
 5. Bespreking met het zorgkantoor of een pgb geschikt is voor je
 6. Beslissing van het zorgkantoor: pgb of zorg in natura

Kosten en budget

De hoogte van het budget is afhankelijk van de soort en hoeveelheid zorg die nodig is. Hiervoor zijn per zorgsoort tarieven opgesteld.

Voor alle zorg vanuit de Wlz geldt een eigen bijdrage. Deze betaal je niet uit het pgb, maar uit je eigen inkomen. Meer over de (berekening van) eigen bijdrage voor de Wlz lees je terug als je in stap 2 van dit Zorgkompas kiest voor ‘Informatie krijgen over de eigen bijdrage Wlz’.

Vragen?

Heb je specifieke vragen, bijvoorbeeld met betrekking tot jouw eigen situatie of die van je naaste? Dan kun je contact opnemen met PerSaldo. Dit is de belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget.


Drie mogelijkheden

Met een indicatie voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) is het mogelijk om thuis te blijven wonen. Er wordt dan intensieve zorg en/of permanent toezicht verleend aan huis. Het zorgkantoor beoordeeld of het verantwoord en doelmatig is om de levering van zorg bij de cliënt thuis te laten plaatsvinden.

Er zijn drie mogelijkheden om zorg vanuit de Wlz thuis te organiseren:

Volledig pakket thuis

Bij een volledig pakket thuis (vpt) levert één zorgaanbieder alle zorg die volgens het zorgprofiel van de cliënt nodig is, zoals verpleging, verzorging, begeleiding, maaltijden en/of hulp in het huishouden. Met de zorgaanbieder spreek je af welke zorg gewenst is en op welke tijden de zorgverleners bij je langskomen.

Modulair pakket thuis

Bij een modulair pakket thuis (mpt) kunnen zorgonderdelen worden afgenomen bij verschillende zorgaanbieders, bijvoorbeeld verpleging bij zorgverlener A en begeleiding bij zorgverlener B. Met de zorgaanbieders(s) wordt afgesproken door wie, welke zorg wordt geleverd en wanneer de zorgverleners bij je thuis komen.

Persoonsgebonden budget

Met een persoonsgebonden budget (pgb) voor de Wlz kun je voor jezelf (of een naaste) zorg inkopen bij zorgaanbieders. Met zorgverleners maak je afspraken over hoe en wanneer de zorg thuis wordt geleverd. Je ontvangt daarvoor een bepaald geldbedrag.

Na het aanvragen van een pgb voor de Wlz zal het zorgkantoor bespreken of het pgb bij je past of dat je beter zorg in natura kunt krijgen.

Wlz-indicatie aanvragen

Wil je thuis blijven wonen en hiervoor een Wlz-indicatie aanvragen? Dat kan op twee manieren:

Voor meer informatie over de aanvraagprocedure ga je een stap terug in het Zorgkompas en klik je op: ‘indicatie Wlz aanvragen’.


Zorg in een instelling aanvragen

Als jij, je kind of je naaste niet langer thuis kan blijven wonen, kun je een indicatie krijgen voor langdurige zorg met verblijf in een verpleeghuis of instelling. Er is dan blijvend permanent toezicht nodig en/of 24 uur per dag zorg in de nabijheid.

Een indicatie voor deze zorg kun je aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dat kan via:

Het CIZ besluit of je recht hebt op zorg vanuit de Wlz. Voor zorg uit een particuliere zorginstelling is geen indicatie nodig.

Welke zorg krijg je?

Als je in een instelling verblijft ontvang je de nodige zorg en behandelingen die passen bij jouw zorgprofiel. Hieronder valt bijvoorbeeld:

 • Persoonlijke verzorging en verpleging
 • (Algemene) geneeskundige zorg die je nodig hebt vanwege je je beperking, aandoening of stoornis
 • Hulpmiddelen
 • Dagbesteding
 • Begeleiding en vervoer

Een zorginstelling zoeken

Een zorgkantoor kan je door middel van onafhankelijke cliëntondersteuning helpen bij het vinden van een plaats in een verpleeg- of verzorgingstehuis. Een overzicht van alle 32 zorgkantoren vind je op Zorgverzekeraars Nederland.

Je kunt alle zorginstellingen en bijbehorende cliëntbeoordelingen vinden op de Zorgkaart Nederland:

Er zijn ook kwaliteitsgegevens bekend van verpleeghuizen, instellingen voor gehandicapten en GGZ-centra. Deze kun je vinden via Kiesbeter:


Eigen bijdrage bij zorg thuis of in een instelling

Als je langdurige zorg vanuit de Wlz ontvangt, moet je vaak een deel van de kosten zelf betalen. Dit noemt men de eigen bijdrage. De eigen bijdrage geldt voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Je betaalt de eigen bijdrage als je de zorg thuis ontvangt of in een instelling. Ook als je een persoonsgebonden budget hebt, betaal je een eigen bijdrage.

Eigen bijdrage berekenen

Hoeveel eigen bijdrage je betaalt is afhankelijk van verschillende factoren, namelijk: je inkomen, je vermogen, samenstelling van je gezin en de zorg die je krijgt. Bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK) is meer informatie te vinden over de eigen bijdrage. Tevens kan men via de website van het CAk een proefberekening maken voor de eigen bijdrage in je persoonlijke situatie:

Je betaalt de eigen bijdrage aan het CAK. De rekening ontvang je meestal enige tijd nadat de zorg aan je wordt geleverd.

Bezwaar maken

Ben je niet tevreden met de dienstverlening van het CAK of de hoogte van de eigen bijdrage? Dan is het mogelijk om bezwaar te maken of een klacht in te dienen.

Je kunt ook contact opnemen met het CAK via de telefoon of een contactformulier


Zorg thuis regelen

Als je bepaalde dingen niet (goed) meer zelfstandig kunt, bijvoorbeeld vanwege een ziekte, beperking of dementie, is het mogelijk om wijkverpleging aan te vragen. Je krijgt dat persoonlijke verzorging en verpleging aan huis, zoals wondverzorging, toedienen van medicatie en hulp bij het opstaan, wassen en aankleden.

Onder wijkverpleging rekenen we ook intensieve kindzorg en palliatief terminale zorg.

Aanvragen

Als je wijkverpleging wilt aanvragen neem je contact op met de wijkverpleegkundige. Dat kan via een thuiszorgorganisatie in jouw gemeente. Een overzicht van alle thuiszorginstellingen vind je op Zorgkaart Nederland:

De wijkverpleegkundige stelt de indicatie en regelt dat de zorg aan huis wordt geleverd. Wijkverpleging kan verzorgt worden als zorg in natura of via een persoonsgebonden budget (pgb).

Ziekenhuis

Voor patiënten die na ziekenhuisopname thuiszorg nodig hebben, kan er in het ziekenhuis (door de arts) een indicatie worden gesteld. Veel ziekenhuizen hebben een samenwerking met een thuiszorginstelling in de regio van de patiënt. Op die manier kan tijdig de juiste zorg worden georganiseerd en vindt er een goede overdracht van zorg plaats.

Pgb

Wil je graag een pgb voor wijkverpleging? Dan kies je in dit Zorgkompas bij ‘stap 2: wat wil je bereiken’, voor optie 2: ‘Een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen’.

Hulp

Via de huisarts, het gemeenteloket of een sociaal wijkteam van de gemeente krijg je hulp bij het kiezen van een geschikte wijkverpleegkundige.

Kosten

Wijkverpleging wordt vergoed door je zorgverzekeraar via de basisverzekering. Je betaalt geen eigen risico en geen eigen bijdrage.


Zvw-budget

Het is mogelijk om wijkverpleging (persoonlijke verzorging en verpleging) in te kopen door middel van een persoonsgebonden budget (pgb). Je koopt dan zelf de nodige zorg in bij zelf gekozen zorgaanbieders.

Een pgb voor wijkverpleging noemt men ook wel een Zvw-budget (Zorgverzekeringswet), omdat de zorgverzekeraar het budget vergoed.

Weet je niet zeker of een pgb bij je past?

Voorwaarden

Een Zvw-budget is mogelijk als:

 • De cliënt de juiste indicatie heeft (voor wijkverpleging)
 • Er een budgetplan is opgesteld. Hierin staat bijvoorbeeld met welke zorgaanbieders een afspraak is gemaakt.
 • Er een specifieke zorgvraag is, zoals zorg die nodig is op wisselende tijden of plaatsen of zorg die 24 uur per dag oproepbaar moet zijn
 • Het budget wordt beheerd. Hieronder verstaat men: contracten sluiten, zorg inplannen en controle uitvoeren op de verleende zorg. Het beheren van een pgb kan ook worden uitbesteed aan een vertegenwoordiger.

Voor een uitgebreid overzicht van de voorwaarden van een pgb kun je terecht op Regelhulp.

Aanvragen

Een Zvw-budget kun je aanvragen bij de zorgverzekeraar van de zorgbehoevende. Een overzicht van alle zorgverzekeraars vind je op Zorgkaart Nederland:

Op de site van de verzekeraar kun je uitleg vinden over hoe je een pgb aanvraagt.

Bij het aanvragen van een Zvw-budget worden de volgende stappen doorlopen:

 1. De zorgverzekeraar ontvangt je aanvraag
 2. De zorgverzekeraar controleert of de aanvraaggegevens compleet zijn.
 3. De zorgverzekeraar nodigt je (waarschijnlijk) uit voor een gesprek waarin je pgb-aanvraag door je wordt toegelicht
 4. De zorgverzekeraar besluit of een pgb bij je past

Kosten en budget

De zorgverzekeraar betaalt zorgverleners uit je budget. Er is geen eigen risico of eigen bijdrage van toepassing.

Hoeveel budget je krijgt is afhankelijk van de soort en hoeveelheid zorg die nodig is.

Op papier ben je opdrachtgever van de zorgverlener(s). Daarom is het mogelijk dat er een salarisadministratie moet worden uitgevoerd. Dit kun je uitbesteden aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) via:


In overleg met de gemeente

De Wmo is er zodat mensen zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en mee kunnen blijven doen in de maatschappij. Denk hierbij aan huishoudelijke hulp, een boodschappendienst of een aanpassing in de woning.

Voor het aanvragen van hulp vanuit de Wmo kun je jezelf melden bij het Wmo-loket van je eigen gemeente. Zoek de contactgegevens en het Wmo-loket van jouw gemeente via Regelhulp:

De gemeente is verplicht jouw situatie te onderzoeken. Daarvoor wordt er met jou en naasten in je omgeving gesproken, zoals familieleden of je partner. Het gesprek kan gevoerd worden door de gemeente zelf, een organisatie of door iemand uit een sociaal wijkteam.

Tijdens het gesprek wordt gepraat over je situatie en wordt er uitgezocht wat je zelf kunt en wat je netwerk kan beteken in jouw situatie.

Algemene- en maatwerkvoorzieningen

Na het onderzoek en gesprek zal de gemeente een voorstel doen waardoor je de nodige hulp en ondersteuning krijgt. Dit kan in de vorm van algemene voorzieningen of maatwerkvoorzieningen.

Algemene voorzieningen Maatwerkvoorzieningen
Boodschappendienst Huishoudelijke hulp, zoals opruimen en schoonmaken
Maaltijdenservice Hulpmiddelen, zoals een rolstoel of scootmobiel
Maatschappelijke opvang en meldpunten Dagbesteding op maat
Ontmoetingsruimten en buurthuizen Woningaanpassingen, zoals een traplift

Cliëntondersteuning

Als je het lastig vind om het gesprek met de gemeente aan te gaan, kun je onafhankelijke cliëntondersteuning aanvragen. De cliëntondersteuning kan je helpen bij het gesprek met de gemeente, bij het maken van afspraken met zorgaanbieders of bij het aanvragen van een maatwerkvoorziening. Voor cliënt ondersteuning kun je terecht bij:

Cliëntondersteuning wordt door de gemeente bekostigd .

Mantelzorgondersteuning

Als mantelzorger kun je ondersteuning krijgen op verschillende vlakken, zoals advies, het organiseren van zorg of tijdelijke overname van zorgtaken. Er is soms ook financiële steun mogelijk. Voor mantelzorgondersteuning en/of een mantelzorgmakelaar kun je terecht bij:


Pgb-Wmo

De zorg en hulp die via de gemeente worden aangevraagd volgens de Wmo, zoals huishoudelijke hulp of een boodschappendienst, kan bekostigd worden door middel van een pgb.

Met een pgb-Wmo kun je zelf zorgaanbieders inkopen die hulp aan huis kunnen verlenen. Dat kunnen ook mantelzorgers, zoals familieleden zijn. Voor mantelzorgers geldt vaak wel een lager tarief dan voor een professionele zorgaanbieder.

Weet je niet zeker of een pgb bij je past?

Voorwaarden

Om een pgb voor de Wmo te krijgen, zijn wel bepaalde voorwaarden van toepassing:

 • De zorg die wordt ingekocht moet doeltreffend en veilig zijn
 • Je moet uitleggen waarom zorg in natura niet geschikt zou zijn in jouw situatie
 • Het budget moet beheert worden

Dat zelf ingekochte zorg door middel van een pgb duurder is dan zorg in natura is geen geldige redenen om een pgb voor de Wmo te weigeren. De gemeente kan wel weigeren de meerkosten te betalen.

Zorgaanbieders

Verder moeten afspraken met mantelzorgers en andere zorgaanbieders staan beschreven in een zorgovereenkomst. Deze kun je per zorgaanbieder invullen op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Aanvragen

Het aanvragen van een Wmo-budget geschied via het Wmo-loket van de gemeente. Via regehulp vind je de contactgegevens van jouw gemeente:


De gemeente

Als je het niet eens met de handelswijze van de gemeente, bijvoorbeeld omtrent een aanvraag voor Wmo-ondersteuning, kun je een klacht indienen:

Niet tevreden met de vervolgstappen of de reactie van de gemeente?

Je kunt ook schriftelijk bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente. Kijk op de website van je gemeente hoe je dit kunt doen.

De gemeente heeft zes weken om een beslissing aan de hand van jouw bezwaar te nemen. Deze termijn kan met maximaal zes weken worden uitgesteld.

Niet eens met de geboden oplossing? Dan kun je hier binnen zes weken tegen in beroep gaan bij de rechtbank en een beroepschrift indienen. Hier zijn wel kosten aan verbonden, maar krijg je terug als je de zaak wint.

Een zorgaanbieder

Het kan ook voorkomen dat je een klacht hebt over een zorgaanbieder die je hulp biedt vanuit de Wmo?

 • Neem dan eerst contact op met de zorgaanbieder zelf.

Als dat geen effect heeft, kun je de gemeente inschakelen. Als laatste middel kun je terecht bij:

Hier zijn wel kosten aan verbonden.


Eigen bijdrage voor de Wmo

Aan het gebruik van hulp en ondersteuning vanuit de Wmo zijn vaak verbonden. Deze kosten worden deels doorberekend aan de hulpvrager in de vorm van een eigen bijdrage. Afhankelijk van het inkomen en vermogen draagt ook de gemeente een deel bij aan de bekostiging van de Wmo.

Je betaalt een eigen bijdrage als je 18 jaar of ouder bent.

Eigen bijdrage berekenen

Hoeveel eigen bijdrage je betaalt is afhankelijk van verschillende factoren, namelijk: je inkomen, je vermogen, samenstelling van je gezin en de zorg die je krijgt. Bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK) is meer informatie te vinden over de eigen bijdrage. Tevens kan men via de website van het (of via de EB app) CAK een proefberekening maken voor de eigen bijdrage in je persoonlijke situatie:

Je betaalt de eigen bijdrage aan het CAK. De rekening ontvang je meestal enige tijd nadat de zorg aan je wordt geleverd.

Tegemoetkoming

Voor mensen met een laag inkomen kan de eigen bijdrage voor de Wmo een grote financiële last zijn. Voor hen is het mogelijk een tegemoetkoming of vergoeding van de eigen bijdrage te krijgen. Dat kan via een zogenaamde minimaregeling die door de gemeente wordt aangeboden. Neem hiervoor contact op met jouw eigen gemeente.

Bezwaar maken

Als je het niet eens bent met de eigen bijdrage is het mogelijk om bezwaar te maken. Dit kan tevens via het CAK:

Het is ook mogelijk om telefonisch contact te krijgen met het CAK via: 0800 – 1925


Jeugdhulp aanvragen

Complexe problemen kunnen ontstaan als gevolg van een bepaalde aandoening of stoornis, zoals ADHD, autisme en/of een (licht) verstandelijke beperking. Er verschillende hulpvormen en instanties die de juiste jeugdhulp kunnen bieden, zoals:

 • Dagbesteding en begeleiding bij een activiteitencentrum, kinderdagcentrum, instelling of zorgboerderij
 • Dagbehandeling bij een naschoolse opvang
 • Medische hulp, bijvoorbeeld bij een kinderdagverblijf
 • Psychologische/psychosociale hulp

Het aanvragen van jeugdhulp voor complexe problemen is niet in iedere gemeente hetzelfde. Informeer hiernaar bij je eigen gemeente. Via regelhulp zoek je contactgegevens van jouw gemeente:

Voor toegang tot jeugdhulp zijn er doorgaans een aantal opties:

 1. Sociaal wijkteam: toegang tot de jeugdhulp geschied in veel gevallen via het sociale wijkteam van jouw gemeente. Deze teams helpen je bij het organiseren van ondersteuning en/of zorg die past bij de hulpvraag.
 2. Centrum voor Jeugd en Gezin: bij een centrum van werken deskundigen die je kunnen helpen bij diverse complexe problemen en het regelen voor de juiste hulp.
 3. Een arts: ook een arts kan je doorverwijzen naar jeugdhulp/jeugdzorg. De gemeente hoeft dan geen indicatie meer te stellen.

Jeugdhulp bij complexe problemen wordt geregeld volgens de Jeugdwet. De gemeente is verantwoordelijk.


Jeugd-GGZ

Kinderen onder de 18 jaar met psychische problemen kunnen via de geestelijke gezondheidszorg (jeugd-GGZ) hulp krijgen. Dat kan in de vorm van basis GGZ en gespecialiseerde GGZ. De huisarts of praktijkondersteuner huisarts (POH) is doorgaans het eerste aanspreekpunt. Deze kan ook doorverwijzen naar de juiste hulpvormen voor je kind.

Kosten

De zorgverzekeraar vergoedt de kosten van een bezoek of consult bij de huisarts. De dekking valt onder de basisverzekering, maar er geldt geen eigen risico.

Basis GGZ

De basis GGZ biedt hulp bij lichte en matige psychische problemen en stoornissen. Vanuit de basis GGZ kunnen diverse hulpvormen worden georganiseerd, zoals e-health, gesprekken met een psycholoog, psychiater of psychotherapeut of een combinatie hiervan.

Kosten

De kosten voor de basis GGZ zijn voor rekening van de gemeente. Voor de ouders kan er wel een eigen bijdrage van toepassing zijn. Informeer hiervoor bij de gemeente.

Gespecialiseerde GGZ

Voor zware en ingewikkelde psychische problematiek is het de gespecialiseerde GGZ die uitkomst kan bieden.  Hieronder valt bijvoorbeeld behandeling en hulp in een instelling, begeleiding en gespecialiseerde verpleegkunde.

De kosten voor de basis GGZ zijn voor rekening van de gemeente. Voor de ouders kan er wel een eigen bijdrage van toepassing zijn. Informeer hiervoor bij de gemeente.

Kosten

De kosten voor de specialistische GGZ zijn in de meeste gevallen voor rekening van de gemeente. Hiervoor betalen de ouders doorgaans een eigen bijdrage. In sommige gevallen worden de kosten betaald vanuit de Wet langdurige zorg. Ook in dat geval is er een eigen bijdrage van toepassing.

Beschermd wonen

Soms is het nodig dat jongeren met psychische of psychosociale problemen beschermd kunnen wonen. In de beschermde woonomgeving kan men aanspraak maken op verpleegkundige en sociaal-psychologische hulp. Daarnaast zijn er begeleiders die helpen bij het huishouden, de administratie en dagindeling.

Toegang

Vrijwel alle geestelijke gezondheidszorg (en beschermd wonen) voor jongeren wordt geregeld vanuit de Jeugdwet en valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. De nodige zorg kan worden verleend als men een verwijzing heeft van:

 • Een huisarts
 • Specialist
 • Jeugdarts
 • Een andere deskundige, bijvoorbeeld in dienst van de gemeente

Het sociale wijkteam, een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of het gemeenteloket kan je kind toegang geven tot jeugd-GGZ. Ga bij je eigen gemeente na hoe dit precies geregeld is.


Jeugdzorg via de Zorgverzekeringswet

Bepaalde zorgvormen voor kinderen en jongeren vallen niet onder de Jeugdwet, maar onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). In dit geval wordt de zorg vergoed door de zorgverzekeraar. Dit geldt voor:

 • Intensieve kindzorg voor kinderen met een ernstige medische problemen of lichamelijke beperkingen. Dit is in feite wijkverpleging, zoals persoonlijke verzorging, verpleging en/of begeleiding. De zorg kan thuis, op school of in een kinderdagverblijf georganiseerd worden.
 • Zorg en behandeling bij een zintuigelijke handicap, zoals kinderen en jongeren met een taalontwikkelingsstoornis kinderen die blind, slechtziend, doof of slechthorend zijn. Verblijf voor deze groep valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz).
 • Palliatief terminale zorg

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat een deel van de hulp/zorg wordt geregeld uit de Jeugdwet (via de gemeente) en een ander deel uit de Zvw via de Zorgverzekeraar.

Toegang

Toegang tot intensieve kindzorg en palliatief terminale zorg geschied via de wijkverpleegkundige van een thuiszorginstelling in de regio. Deze stelt de indicatie de indicatie op.

Ga na of de thuiszorginstelling ook intensieve kindzorg kan verlenen.

De indicatiestelling kan ook plaatsvinden via verwijzing van een kinderarts in het ziekenhuis. Een kinderverpleegkundige kan helpen bij het opstellen van een zorgplan.

Toegang tot zorg en behandeling bij een zintuiglijke beperking kan worden georganiseerd via de zorginstelling die de zorg verleend. De instelling helpt bij het aanvragen van indicaties en verwijzingen en beoordeeld welke hulp geschikt is.


Langdurige zorg kinderen

Als jouw kind langdurige en/of intensieve zorg nodig heeft, kun je een aanvraag doen voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Vanuit deze wet kunnen er allerlei zorgvormen worden georganiseerd, zoals verblijf in een instelling, gespecialiseerde behandeling en dagbesteding.

Is een aanvraag zinvol?

Om te beginnen is het handig om te toetsen of een Wlz-aanvraag zinvol is voor het kind. Dat hangt af van zijn/haar persoonlijke situatie. De Webcheck Wlz van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) helpt je om een goede indicatie te krijgen.

De Webcheck is niet vereist, maar geeft wel een goed idee of er aanspraak gemaakt kan worden op zorg vanuit de Wlz.

Aanvraagprocedure

Als je mogelijk in aanmerking komt voor langdurige zorg kun je bij het CIZ een aanvraag indienen. Het is dan belangrijk dat je gegevens compleet zijn, zoals je persoonsgegevens en medische gegevens van je aandoening, beperking of handicap.

Je kunt op twee manieren een Wlz-aanvraag indienen, namelijk via:

Als je de aanvraag voor iemand anders doet, is het belangrijk om een ondergetekende machtiging mee te sturen.

 1. Het CIZ bekijkt of jouw kind permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebt
 2. Normaal gesproken, ontvang je binnen zes weken een indicatiebesluit.
 3. Het besluit zal uitgebreid aan je worden toegelicht. In de indicatie staat het zorgprofiel, ofwel de zorg die nodig is en in welke vorm, bijvoorbeeld middels zorg in natura of een persoonsgebonden budget.
 4. Indien er extra informatie vereist is, wordt daarover contact opgenomen. Soms wordt je uitgenodigd voor een gesprek.
 5. Het zorgkantoor ontvangt de indicatie en zal de zorg die in de indicatie staat, organiseren. Het zorgkantoor laat ook weten welke zorgaanbieders in de regio hiervoor in aanmerking komen.

Meer informatie

Via de gemeente kun je cliëntenondersteuning krijgen middels informatie, advies en algemene ondersteuning bij de Wlz-aanvraag en indicatie.

Bij specifieke vragen neem je contact op met het CIZ via: 088 – 789 10 10 (van 08:30 tot 17:00 op werkdagen).


Pgb-jeugdzorg

Met een pgb voor jeugdzorg krijg je een budget waarmee je voor jouw kind de nodige hulp, zorg en ondersteuning kunt inkopen en organiseren, bijvoorbeeld dagbesteding, begeleiding en persoonlijke verzorging.

Met het pgb selecteer je zelf de zorgaanbieders die de zorg/hulp gaan verlenen. Ook familieleden, vrienden of jezelf mag je betalen met het pgb. Hier zitten wel bepaalde voorwaarden aan.

Afhankelijk van de indicatie verstrekt de gemeente, de zorgverzekeraar of de Sociale Verzekeringsbank het pgb.

Weet je niet zeker of een pgb bij je past?

Voorwaarden

Omdat een pgb voor jeugdzorg in verschillende vormen kan plaatsvinden, verschillen ook de voorwaarden enorm.

Aanvragen

Hieronder is schematisch in kaart gebracht onder welke zorgwetten de jeugdzorg en jeugdhulp in Nederland vallen.

Aanvragen van een pgb voor jeugdzorg geschied via één van de volgende instanties:

 1. De gemeente (Jeugdwet) bij een Pgb voor jeugdhulp
 2. De zorgverzekeraar (Zorgverzekeringswet) bij een Pgb voor voor intensieve kindzorg/wijkverpleging
 3. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en het zorgkantoor (Wet langdurige zorg) bij een pgb voor langdurige/intensieve zorg

Basisverzekering

De basisverzekering dekt de meest essentiële zorg. Hieronder valt bijvoorbeeld huisartsenzorg, medisch specialistische zorg, ziekenhuiszorg, genees- en hulpmiddelen, kraamzorg en verloskundige zorg. Ook wijkverpleging wordt vanuit het basispakket vergoed.

De vergoedingen die door de basisverzekering worden vergoed, staan beschreven in het basispakket.

Voor vergoedingen uit de basisverzekering betaal je vaak een eigen risico of eigen bijdrage.

Aanvullende verzekering

Met een aanvullende zorgverzekering heb je als verzekerde recht op dekking bovenop de basisverzekering. Hieronder valt bijvoorbeeld fysiotherapie, alternatieve geneeskunde, tandheelkundige zorg of aanvullende dekking bij zorg in het buitenland.

Wil je weten welke dekking je hebt of wil je een aanvullende vergoedingen opzoeken. Kijk dan in het vergoedingenoverzicht van ZorgWijzer.


Huisarts

De huisarts is en blijft het eerste aanspreekpunt bij allerlei klachten van lichamelijke, psychische of psychosociale aard. Daarnaast kan de huisarts je de weg wijzen naar de juiste instanties  voor hulp en zorg.

Een consult of korte behandeling bij de huisarts wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Er hoeft geen eigen risico betaalt te worden.

Arts en ziekenhuis kiezen

Als patiënt wil je goede zorg. Dan is het handig als je een goed overzicht krijgt van artsen en ziekenhuizen die kwalitatieve en toegankelijke zorg verlenen. Op de kiesbeter.nl vind je onafhankelijke informatie over de kwaliteitsgegevens van zorgaanbieders.

Verder zijn er speciale vergelijkingshulpen bij bepaalde aandoeningen en ziekten, zoals diabetes, kanker, obesitas en crohn/colitits. Je kunt dan per aandoening zoeken naar een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentra dat het beste bij jouw eisen en wensen past.

Andere zorgaanbieders

Ben je op zoek naar een andere zorgaanbieder, bijvoorbeeld een fysiotherapeut, tandarts, psycholoog, logopedist of een behandelaar binnen de alternatieve/complementaire geneeskunde? Dan kun je kijken op ZorgkaartNederland.

Keuzevrijheid zorgaanbieders

Iedereen in Nederland heeft het recht op zijn eigen arts of behandelaar te kiezen. Het hangt echter van de zorgpolis af in hoeverre de nota wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Er zijn strikt genomen drie verschillende typen zorgverzekeringen: de naturapolis, de restitutiepolis en de budgetpolis


Zorgtoeslag

Voor mensen met een laag inkomen is het soms lastig om alle zorgkosten te betalen en toch helemaal rond te komen. Gelukkig zijn er via de gemeente, zorgverzekeraar en overheid voor diverse regelingen en tegemoetkomingen.

De zorgtoeslag is een financiële compensatie van de overheid voor de premie die je betaalt aan je zorgverzekeraar. De hoogte van de zorgtoeslag hangt af van je (gezamenlijke) inkomen en vermogen. Via de belastingdienst kun je jouw persoonlijke zorgtoeslag berekenen.

Zorgverzekering met lager eigen risico

Voor mensen met een inkomen onder 130 procent van het wettelijk minimumloon is er vaak een speciale zorgverzekering via de gemeente beschikbaar. Deze zorgverzekering is doorgaans uitgebreider en voordeliger dan een reguliere zorgverzekering. Daarnaast is het eigen risico een stuk lager. Informeer bij jouw gemeente naar de mogelijkheden.

Eigen risico gespreid betalen

Het is bij vrijwel alle zorgverzekeraar mogelijk om het verplichte eigen risico (385 euro in 2016) gespreid te betalen. Dat is handig, bijvoorbeeld als je al weet dat je het eigen risico gaat opmaken. Je voorkomt daarmee dat je in één keer een rekening moet betalen. Informeer bij jouw zorgverzekeraar naar de voorwaarden

Zorgkosten aftrekken

Veel zorgkosten  die niet vergoed worden door de zorgverzekering zijn aftrekbaar. Deze geef je op tijdens de aangifte inkomstenbelasting. Dat kan een interessant belastingvoordeel opleveren. Soms krijg je zelfs geld terug. Aan het aftrekken van ziektekosten zitten wel enkele voorwaarden.

Betalingsproblemen

Geldzorgen zijn vervelend. Zelf kun je een aantal stappen ondernemen om ze aan te pakken:

 1. Maak een overzicht van je inkomsten en uitgaven: waarschijnlijk kun je jouw uitgaven beperken, bijvoorbeeld door het opzeggen van dingen die je niet direct nodig hebt, zoals een abonnement.
 2. Vraag je zorgverzekeraar om een totaaloverzicht van je betalingsachterstand, zoals voor de zorgpremie, het eigen risico of eigen bijdrages.
 3. Probeer een betalingsregeling te treffen met jouw zorgverzekeraar.
 4. Vraag eventueel schuldhulpverlening aan.

Meer informatie over het aanpakken van een betalingsprobleem vind je op zorgverzekeringslijn.nl.


Zorgverzekering in Nederland of buitenland

De meeste mensen die in Nederland wonen of werken zijn ‘automatisch’ verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat om:

 • Nederlands ingezetenen (dit zijn mensen die rechtmatig in Nederland wonen) en/of;
 • Niet-ingezetenen, maar wel loonbelasting afdragen in Nederland

Deze groepen zijn verplicht een zorgverzekering in Nederland af te sluiten.

Verzekeringsstatus bepalen

Op deze twee regels zijn echter uitzonderingen, namelijk als je in het buitenland woont, werkt en/of studeert. Het hangt dan van je persoonlijke situatie af of je in Nederland verzekerd bent. Via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kun je achterhalen of je verzekerd bent voor de Wlz en een zorgverzekering in Nederland moet afsluiten.

Via de SVB kun je tevens de juiste formulieren en verklaringen aanvragen om je verzekeringsstatus aan te tonen.

Woon je in het buitenland en werk je in een EU-land. Dan bepaald de bevoegde instantie in jouw woonland waar je bent verzekerd voor sociale verzekeringen.

Gepensioneerden in het buitenland

Als je woont in het buitenland en pensioen of een uitkering ontvangt van de Nederlandse staat. Dan vervalt je zorgverzekering. Hoe je jezelf vervolgens kunt verzekeren is afhankelijk van het woonland

Woonland is verdragsland: je registreert je bij het Zorginstituut Nederland en betaalt een bijdrage om verzekerd te zijn voor geneeskundige zorg in het woonland en Nederland.

Woonland is niet-verdragsland: je hebt in principe niets meer te maken met sociale stelsel in Nederland. Je sluit dan zelf een ziektekostenverzekering af in het woonland.

Meer informatie

Meer informatie over zorgverzekeringen en wonen en werken in het buitenland kun je vinden op de website van Zorginstituut Nederland.


De zorgverzekeraar

Het kan voorkomen dat je ontevreden bent over de dienstverlening van je zorgverzekeraar of dat je het oneens bent met een beslissing. Je staat dan in je recht om een klacht in te dienen.

De klacht dien je eerst schriftelijk in bij je eigen zorgverzekeraar. Samen bespreek je het probleem en probeer je deze op te lossen.

De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

Pas als de zorgverzekeraar binnen vier weken niet antwoord of als je er samen niet uitkomt, kun je de klacht neerleggen bij de de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ)

De SKGZ kan twee organen inschakelen om je verder te helpen. Deze worden meestal op volgorde ingeschakeld:

 1. De Ombudsman: bemiddelt tussen jou en de zorgverzekeraar en probeert tot een goede oplossing te komen waar beide partijen zich in kunnen vinden
 2. De Geschillencommissie: bestudeert het verschil, maakt ruimte voor een hoorzitting en neemt een besluit waar beide partijen zich aan moeten houden.

De Ombudsman is gratis. Aan het gebruik van de geschillencommissie zijn eenmalige kosten verbonden (37 euro in 2016).

De rechter

Als je het niet eens bent met het besluit van de geschillencommissie is het mogelijk om nog als laatste stap naar de rechter te stappen. De rechter toetst echter alleen de beslissing van de geschillencommissie.

Informatielijn Nederlandse Zorgautoriteit

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een informatielijn waar je als verzekerde terecht kunt met vragen over tal van onderwerpen, zoals de acceptatieplicht, rechtmatigheid van polisvoorwaarden, tarieven en informatievoorziening van de zorgverzekeraar.

 • Informatielijn NZa: 0900 770 70 70 op werkdagen tussen 9:00 en 14:00 (5 cent per minuut)
 • informatielijn@nza.nl

PTZ thuis aanvragen

PTZ thuis kan worden georganiseerd met of zonder een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

Zonder een Wlz-indicatie

Indien de wens van de cliënt is dat PTZ thuis wordt geleverd en er geen Wlz-indicatie is, wordt de zorg georganiseerd door een wijkverpleegkundige. Vergoeding geschied via de zorgverzekeraar op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Met een Wlz-indicatie

Indien de wens van de cliënt is dat PTZ thuis wordt geleverd en er wel een Wlz-indicatie is, wordt de zorg georganiseerd vanuit de Wlz. Dit gebeurt op basis van intensieve PTZ en beschermd verblijf op basis van verpleging/verzorging. Dit kan middels een persoonsgebonden budget (pgb), modulair pakket thuis (mpt), volledig pakket thuis (vpt) of zorg in natura geregeld/bekostigd worden.

PTZ aanvragen bij hospice zonder Wtzi (Wet toelating zorginstellingen)

Indien de wens van de cliënt is dat PTZ in een hospice (bijna-thuis-huis) zonder Wtzi-toelating wordt geleverd, gelden dezelfde regels als voor de PTZ die thuis wordt geleverd. Of er een Wlz-indicatie is of niet, is wel van belang.

PTZ bij hospice (met Wtzi-toelating) aanvragen

Indien de wens van de cliënt is dat PTZ in een hospice met Wtzi-toelating wordt geleverd, geldt dat de bekostiging plaatsvindt middels de subsidieregeling eerstelijns verblijf (vanuit de Wlz). Het verschil is dat de aanvraagprocedure bij het CIZ iets ander verloopt en dat het niet mogelijk is om zorg in te kopen middels een pgb, mpt of vpt.

Hulp bij organiseren PTZ

Als je toe bent aan palliatieve zorg wil je eigenlijk niet door een berg informatie worstelen en vervolgens zorg aanvragen. Via de 65 netwerkregio’s voor palliatieve zorg wordt de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk georganiseerd. Er vaak casemanagers en/of andere hulpverleners beschikbaar die kunnen helpen bij:

 • Bespreken van uw wensen en behoeften en het bepalen van vervolgstappen
 • Advies en ondersteuning bij het aanvragen van zorg
 • Contact/overleg met andere betrokkenen, zoals zorgverleners en je huisarts

Meer informatie krijgt u via de website van het betreffende regionale netwerk.


PTZ in een zorginstelling

PTZ in een zorginstelling is mogelijk met of zonder een Wlz-indicatie.

Met Wlz-indicatie

Indien de cliënt wenst dat PTZ in een zorginstelling wordt geleverd, zal deze zorg moeten worden aangevraagd bij het CIZ middels zorg in natura.

Onder bepaalde voorwaarden is er ook een indicatie mogelijk voor intensieve PTZ met beschermd verblijf. Informeer hiervoor bij het CIZ.

Zonder Wlz-indicatie

Indien de wens van de cliënt is dat PTZ in een zorginstelling wordt geleverd en er geen Wlz-indicatie is, geldt dat de bekostiging plaatsvindt middels de subsidieregeling eerstelijns verblijf (vanuit de Wlz). Alleen bekostiging middels zorg in natura is beschikbaar.


Eigen risico Zorgverzekeringswet (Zvw)

Indien PTZ vanuit de Zvw wordt gedekt, zal de zorgverzekeraar de nodige kosten vergoeden. Er is geen sprake van een eigen bijdrage, maar het eigen risico voor de zorgverzekering is wel van toepassing. Deze dient eerst volledig betaald te worden, alvorens de zorgverzekeraar de kosten vergoedt.

Eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz)

Indien palliatieve zorg vanuit de Wlz of middels de subsidieregeling eerstelijns verblijf (Wlz) wordt georganiseerd zal de cliënt een deel van de kosten zelf moeten betalen. Dit noemt men ook wel de eigen bijdrage. Hoe hoog de eigen bijdrage is hangt af van een aantal zaken, bijvoorbeeld met betrekking tot het inkomen, het vermogen, de gezinssituatie en de omvang van de zorg.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) ontfermt zich over de hoogte van de eigen bijdrage. Via de website van het CAK kun je zelf een proefberekening maken om de eigen bijdrage in jouw situatie te bepalen. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.