Overgangsregeling van AWBZ naar Wmo en Wlz in 2015

Overgangsregeling van AWBZ naar Wmo en Wlz in 2015

Artikel door: Koen Kuijper - geen reacties

Overgangsregeling van AWBZ naar Wmo en Wlz in 2015

In 2015 zal de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) worden hervormd. Deze wijziging zal betrekking op ongeveer 800.000 Nederlanders. Zij vallen nu nog onder regels en wetgeving volgens de AWBZ, maar zullen straks worden overgeheveld naar een andere of nieuwe wet, namelijk de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) en/of de nieuwe Jeugdwet.

De gemeente, de zorgverzekeraar of de overheid (zorgkantoren via het CIZ) zijn hiervoor verantwoordelijk. Hieronder zie je de nieuwe verdeling van de AWBZ-taken in 2015 en wie hiervoor verantwoordelijk zullen zijn.

Tranisitie-AWBZ

 Data via: Radar (AvroTros)

Weet je niet precies onder welke wet je in 2015 gaat vallen? Dan kun je kijken op hoeverandertmijnzorg.nl van de overheid. Eventueel kun je ook telefonisch contact opnemen met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of PerSaldo (voor mensen met een persoonsgebonden budget).

Transitie

Om de transitie van de huidige AWBZ naar de andere en nieuwe wetten soepel te laten verlopen, komen veel mensen in aanmerking voor een zogenaamde overgangsregeling. Als je nu al AWBZ-zorg ontvangt, dan is er vaak een overgangsregeling. Hieronder worden de verschillende overgangsregelingen binnen de AWBZ besproken, namelijk die voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wmo 2015

Voor mensen die een AWBZ-indicatie hebben die tot (en met) 2015 of 2016 doorloopt en die per 2015 onder de nieuwe Wmo vallen, geldt dat zij recht houden op dezelfde zorg vanuit AWBZ-indicatie tot uiterlijk 31 december 2015, afhankelijk van de einddatum van de indicatie. Zorgbehoevenden dienen zich wel tijdig te melden bij het Wmo-loket van hun gemeente die, in overleg met jou bekijkt, welke zorg, hulp en voorzieningen er nodig zijn in de loop van 2015 of begin 2016. Voor een beschermd-wonen-indicatie geldt een overgangstermijn van vijf jaar.

Zvw

Voor mensen waarbij de AWBZ-indicatie tot (en met) 2015 doorloopt en volgend jaar onder de Zvw vallen, geldt dat zij per 2015 onder de zorgverzekering gaat vallen. De overgangsregeling houdt in dat zorgverzekeraars er voor zorgen dat de AWBZ-indicatie op 1 januari 2015 direct verandert in het recht op persoonlijke verpleging en/of verzorging (via de wijkverpleging).

Wlz

Voor mensen die een AWBZ-indicatie hebben die tot (en met) 2015 of 2016 doorloopt en die per 2015 onder de nieuwe Wlz, geldt het volgende:

  • Als je in een instelling woont en je een AWBZ-indicatie hebt voor verblijf, behoud je het recht om te verblijven in deze instelling.
  • Heb je een indicatie met een hoog ZorgZwaartePakket – ZZP (indicatie voor intensieve zorg dichtbij)? Dan verandert er niets. Je voldoet dan aan de voorwaarden van de nieuwe Wlz. Je kunt thuis blijven wonen en je hebt recht op een volledig pakket thuis (vpt), persoonsgebonden budget (pgb) of een modulair pakket thuis (mpt).
  • Heb je een AWBZ-indicatie met een laag ZZP? Dan kun je ervoor kiezen om in een instelling te gaan wonen of thuis te blijven wonen. Tenzij je indicatie afloopt, ontvang je dan dezelfde zorg. Als de indicatie afloopt, uiterlijk 31 december 2015 kan je als zorgbehoevende terecht bij de gemeente en/of zorgverzekeraar.
  • Cliënten die in een kleinschalig wooninitiatief wonen, vallen onder de Wlz en behouden hun rechten.
  • Ontvang je of jouw kind op dit moment intensieve zorg zonder verblijf (geen ZZP)? Dan gaat deze zorg in principe per 2015 naar de gemeenten en/of zorgverzekeraar. Je kunt echter soms in aanmerking komen voor het zogenaamde Wlz-overgangsrecht. Dit is van toepassing voor jeugdigen en volwassenen. Als je hiervoor in aanmerking komt dan geeft het CIZ een Wlz-indicatiebesluit die geldig is tot eind 2015. Je blijft dan recht houden op dezelfde zorg als in 2014. In 2015 zal het CIZ jouw situatie en zorgbehoefte opnieuw evalueren en beoordelen, zodat je in 2016 recht hebt op de zorg die je nodig hebt.

 Meer informatie

  • Voor meer informatie over het Wlz-overgangsrecht kun je terecht bij het informatiepunt Wlz-overgangsrecht: 030 – 789 78 78.
  • Meer informatie over de verschillende overgangsregelingen vind je op de website van de rijksoverheid.

 

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.