Week Chronisch Zieken: 7 t/m 13 november

- 1 reacties

Week Chronisch ziekenOok dit jaar, beginnend op 7 november wordt er een week georganiseerd die in het teken staat van de chronisch zieken. Op diverse locaties in Nederland worden allerlei activiteiten georganiseerd, zoals open dagen, cursussen, informatiebijeenkomsten, sportworkshops en snuffelstages. Deze keer is het centrale thema innovatie. Vernieuwing op alle vlakken van de zorg is hard nodig, want in 2015 wordt de AWBZ hervormd en zal er minder geld beschikbaar zijn om de zorg voor chronisch zieken te organiseren. Nederland telt maar liefst 5,3 miljoen mensen met één of meerdere chronische ziekte(s), blijkt uit het nationaal kompas. Dit betekent dat veel van hen te maken krijgen met de veranderingen in de zorg. Ook hier wordt tijdens de week veel aandacht aan besteed.

De week van de chronisch zieken is een initiatief van de Stichting Week Chronisch Zieken en duurt van 7 tot en met 13 november. ZorgWijzer.nl draagt bij aan deze belangrijke week door mensen te informeren over de mogelijkheden voor chronisch zieken om gebruik te maken van de zorgverzekering en de wijzigingen in de langdurige zorg (AWBZ) .

Chronische ziekte en de zorgverzekering

Voor chronisch zieken is een zorgverzekering erg belangrijk. Dit komt omdat chronisch zieken over het algemeen een hogere zorgbehoefte hebben dan anderen. Mensen met reuma hebben bijvoorbeeld vaak baat bij fysiotherapie en pedicure terwijl chronisch zieken met een andere aandoening baat hebben bij een ruimere vergoeding voor medicijnen.  Hieronder zie je een overzicht van verschillende aanvullende dekkingen die voor veel chronisch zieken nuttig kunnen zijn:

Fysiotherapie

Fysiotherapie wordt vanaf de 21e handeling volledig vergoed vanuit het basispakket voor mensen vanaf 18 jaar met een diagnose die staat op de lijst met chronische aandoeningen. Belangrijk is wel het volgende:

 • De aandoening is vastgesteld door een medisch specialist, huisarts of bedrijfsarts.
 • Een vergoeding vindt plaats vanaf de 21ste behandeling en verder. Zonder een aanvullende zorgverzekering betaal je de eerste behandelingen zelf.
 • Als je overstapt hoef je de eerste 20 behandelingen niet opnieuw te betalen. De fysiotherapeut moet wel aan de nieuwe zorgverzekeraar laten weten dat jij deze behandelingen al hebt betaald.
 • Met een aanvullende zorgverzekering kun je een deel van of alle van de eerste 20 behandelingen verzekeren.
 • Het eigen risico (in 2014: 360 euro en in 2015: 375 euro) dient te worden betaald omdat de vergoeding vanuit de basisverzekering wordt gedekt.

Overige aanvullende dekkingen:

 • Eigen bijdrage medicijnen – voor bepaalde geneesmiddelen geldt dat je zelf een deel van de rekening dient te betalen. Een aanvullende vergoeding voor de eigen bijdrage kan de extra kosten dekken.
 • Eigen bijdrage thuiszorg – Voor thuiszorg betaal je vaak een deel uit eigen zak. Een aanvullende zorgverzekering kan deze extra kosten dekken.
 • Eigen bijdrage hulpmiddelen – chronisch zieken maken soms gebruik van hulpmiddelen die niet volledig uit het basispakket worden vergoed, omdat er voor veel hulpmiddelen een eigen bijdrage van toepassing is. Een vergoeding ‘Eigen bijdrage hulpmiddelen’ kan deze extra kosten dekken.
 • Lidmaatschap patiëntenverenigingen – voor diverse chronische ziektes en aandoeningen zijn er patiëntenverenigingen in het leven geroepen. De kosten van het lidmaatschap kunnen volledig of gedeeltelijk worden gedekt door een aanvullend pakket.
 • Kuurbehandelingen – Ook hier kunnen chronisch zieken baat bij hebben.
 • Pedicure bij reuma/diabetes – Mensen met diabetes type 2 hebben soms te maken met een verhoogd risico op voetwonden. Voor hen wordt pedicure deels (en onder bepaalde voorwaarden) gedekt door de basisverzekering. Toch kan een aanvullende zorgverzekering met vergoeding voor pedicure voor sommigen een nuttige toevoeging zijn.

Medische selectie                         

Voor sommige aanvullende verzekeringen geldt een medische selectie. Dat wil zeggen dat de zorgverzekeraar de aspirant verzekerde eerst screent aan de hand van enkele vragen over zijn/haar medische geschiedenis en actuele zorgbehoefte. Voor chronisch zieken kan dit een mogelijk obstakel zijn. Bij het overstappen zie daarom je of er sprake is van een medische selectie of dat je direct wordt geaccepteerd voor het gekozen aanvullende pakket. Vooral bij de duurdere pakketten geldt in soms een medische selectie. Op deze overzichtspagina vind je de zorgverzekeraars die een medische selectie hanteren.

Aftrekbare zorgkosten

Om chronisch zieken en anderen met hoge zorgkosten tegemoet te komen, is het mogelijk om bepaalde zorgkosten van de inkomstenbelasting af te trekken. Veel chronisch zieken zouden hier hun voordeel uit kunnen halen. Natuurlijk gelden er wel bepaalde voorwaarden en limieten. Ook zijn niet alle zorgkosten simpelweg aftrekbaar.

Hervorming AWBZ

In 2015 vind er een hervorming plaats binnen de AWBZ. Dat betekent dat er voor veel chronisch zieken wat kan gaan veranderen. In de onderstaande video leg ik uit wat de hervorming van de AWBZ in 2015 gaat betekenen en voor wie:

De AWBZ-taken zoals we die nu kennen, worden overgeheveld naar een aantal nieuwe en bestaande wetten:

Overheveling AWBZ taken

 • Wet langdurige zorg (Wlz) – deze nieuwe wet is bedoeld voor kwetsbare ouderen, mensen met een ernstige beperking/chronische ziekte en mensen die langdurig te maken hebben met geestelijke gezondheidszorg. Deze groepen mensen hebben de hele dag zorg en toezicht nodig in  de nabije omgeving. De overheid is direct verantwoordelijk voor het organiseren van deze zorg. Een Wlz-indicatie zal via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) worden gegeven.
 • Zorgverzekeringswet (Zvw) – Persoonlijke verzorging en verpleging worden volgend jaar vanuit het basispakket van de Zorgverzekeringswet vergoed. Je moet hierbij denken aan het toedienen van medicijnen en hulp bij het wassen en aankleden. De zorgverzekeraar is verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze zorg en zal hierover met zorgbehoevenden contact op nemen.
 • Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) – in 2015 komt er een nieuwe Wmo die bepaalde AWBZ-taken zal overnemen. Het gaat hier om taken in het kader van de ondersteuning bij mensen thuis, zoals huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding. In 2015 kunnen mensen met hun zorgvraag terecht bij het Wmo-loket van de eigen gemeente. De gemeente onderzoekt de persoonlijke situatie van de hulpbehoevende en doet aan de hand daarvan een voorstel, zoals het leveren van ondersteuning thuis of installeren van bepaalde woonvoorzieningen . Het doel is het bieden van een passende ondersteuning zodat de inwoner veilig woont en zoveel mogelijk kan participeren in de samenleving.
 • Nieuwe jeudgwet – In 2015 komt er een nieuwe jeugdwet die bepaalde AWBZ-taken zal overnemen. Het gaat hier in principe om alle vormen van jeugdhulp, zoals jeugd-ggz- gesloten jeugdzorg en kinderbescherming. Ook jeugdigen met een chronische ziekte vallen in sommige gevallen onder de nieuwe jeugdwet. Jongeren met een ernstige lichamelijke of verstandelijke beperking vallen onder de Wlz.

Voor mensen die al zorg ontvangen in het kader van huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding of andere AWBZ-taken geldt in sommige gevallen een overgangsregeling.

Zelf ideeën?

Iedereen krijgt tijdens de Week van de chronisch zieken de mogelijkheid om zelf met initiatieven, activiteiten of ideeën te komen. Je kunt jouw activiteit of idee zelfs aanmelden via de stichting Chronisch Zieken voor bekendheid en opname in het weekprogramma.

1 reacties op: “Week Chronisch Zieken: 7 t/m 13 november”

 • Op basis van welk artikel in het Besluit zorgverzekering worden de kosten van pedicure voor chronische zieken vergoed? En kunnen ook andere mensen met een chronische aandoening, waarbij pedicure noodzakelijk is, in aanmerking komen voor een vergoeding van de kosten van pedicure op grond van de Zvw?

  Anita -

  Schrijf een reactie op: Anita

  Het e-mailadres blijft prive.
 • Schrijf een reactie

  Het e-mailadres blijft prive.