Standpunten politieke partijen over zorgverzekering

Standpunten politieke partijen over zorgverzekering

Artikel door: Koen Kuijper - 10 reacties

Standpunten politieke partijen over zorgverzekering

De zorg en de zorgverzekering vormen wederom een belangrijk thema in de nieuwe Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017. Er is namelijk veel onvrede bij Nederlanders, vooral over de alsmaar stijgende kosten van de zorg en de zorgverzekering. Maar wat zijn de standpunten van de verschillende politieke partijen eigenlijk, bijvoorbeeld met betrekking tot het eigen risico, de marktwerking in de zorg en het polisaanbod door zorgverzekeraars?

Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste standpunten van de grootste politieke partijen ten aanzien van de zorg. Hieruit blijkt dat er uiteenlopende meningen zijn over onder meer het zorgstelsel en het eigen risico. De informatie is samengesteld aan de hand van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen voor de verkiezingen van 15 maart 2017.

Politieke partijen

vvd-over-zorgVVD

 • Tevreden met het huidige zorgstelsel met gereguleerde marktwerking en een breed basispakket, maar ziet op veel vlakken wel verbetermogelijkheden.
 • Dure medicijnen, bijvoorbeeld ter behandeling van kanker, moeten onderdeel blijven van het basispakket. Ook al zijn hier hoge kosten aan verbonden.
 • Afschaffen eigen risico is niet realistisch en zal premiestijging voor verzekerden betekenen. Eigen risico dus blijft bestaan, maar er moet wel kritisch gekeken worden naar de betaalbaarheid.
 • Komst van meerjarige contracten tussen zorgverzekeraars en zorgverleners, zodat zorgverleners meer financiële ruimtes krijgen voor kwaliteitsverbetering en vernieuwing in de zorg.
 • Zorgverleners moeten worden betaald op basis van kwaliteit van zorg en tevredenheid na afloop van de behandeling. Dus niet op basis van het aantal uren dat aan de behandeling is besteed.
 • Aanpakken van verspilling in de gezondheidszorg.
 • Moedigt het gebruik van bewezen e-health toepassingen en preventie aan.

pvda-zorgPvdA

 • Behoud van het huidige zorgstelsel, maar er moet veel veranderen.
 • De menselijke maat moet weer terug en er moet voor gezorgd worden dat het zorgstelsel het publieke belang dient.
 • Eigen risico heeft niet bijgedragen aan efficiëntere of betere zorg, maar juist voor zorgmijding daarom: afschaffen.
 • Afschaffen van marktwerking voor eerstelijns zorg.
 • Zorgverzekeraars moeten één uniforme polis aanbieden voor de basisverzekering.
 • Verbod op reclame- en marketingactiviteiten voor de basisverzekering.
 • Concurrentie tussen verzekeraars vindt alleen nog plaats op de kwaliteit van de dienstverlening en de aanvullende verzekering.
 • Beperken van de macht van de farmaceutische industrie en de prijs van dure geneesmiddelen.
 • Medisch specialisten met maatschap moeten in dienst komen van het ziekenhuis.

cda-zorgCDA

 • De patiënt centraler stellen, de marktwerking verminderen en stoppen met de winstuitkeringen bij zorgverzekeraars.
 • Geld dat is bedoeld voor zorg moet in de zorg blijven of leiden tot een lagere premie in plaats van winst voor aandeelhouders of investeerders.
 • Het vergelijken en overstappen van zorgverzekering moet gemakkelijker worden door polis informatie transparanter te maken. Er moet in elk geval één standaardpolis komen met gelijke voorwaarden als alle andere zorgverzekeraars.
 • Budgetpolissen mogen niet langer worden aangeboden.
 • Het eigen risico is een goed instrument om de zorgkosten in toom te houden, maar het bedrag moet wel fors omlaag, zodat er een eerlijkere verdeling komt onder gezonden en zieken.
 • Eigen bijdragen beperken.
 • Meer inzet op preventie.

pvv-zorgPVV

 • Zorg moet betaalbaarder: eigen risico afschaffen.
 • Geen uitbreiding marktwerking, maar het huidige zorgstelsel wel behouden.
 • Meer handen aan het bed (10.000 extra zorgmedewerkers) en minder zorgmanagers.
 • Kleinere zorginstellingen en kleinschaligere buurtzorg.
 • Geen elektronisch patiëntendossier.
 • Salarissen specialisten en zorgbestuurders inperken.
 • Versoberen GGZ.

d66-zorgD66

 • Geen veranderingen in het huidige semi-private zorgstelsel met gereguleerde marktwerking waarin er semi private zorgverzekeraars zijn en concurrentie bestaat tussen zorgaanbieders en zorginstellingen.
 • Eigen risico niet afschaffen, maar wel kijken naar de betaalbaarheid ervan.
 • Focus in de zorg moet verschoven worden van genezen naar voorkomen (preventie), bijvoorbeeld door te investeren in eHealth en innovatie gericht op de gezondheid van mensen in plaats van behandeling.
 • Breed basispakket zonder eigen risico.
 • Afschaffing van het eigen risico kost geld wat vandaan moet komen van een hogere vermogensbelasting, winstbelasting bij bedrijven en strengere aanpak van belastingontduiking.
 • Forse verlaging van nominale premie.
 • Verkleinen en verbeteren van het polis aanbod voor de basisverzekering.
 • Collectieve verzekeringen alleen toegestaan wanneer aantoonbaar gericht op gezondheidswinst.
 • Behoud van het huidige stelsel, maar de macht van zorgverzekeraars en farmaceuten inperken.
 • Stoppen met winstuitkeringen bij zorginstellingen en zorgverzekeraars.

sp-zorgSP

 • Het huidige zorgstelsel met gereguleerde marktwerking afschaffen.
 • Zorgverzekeraars afschaffen.
 • Invoeren van een nieuw zorgstelsel, genaamd ‘nationaal zorgfonds’. Dit fonds is vergelijkbaar met het oude ziekenfonds: er komt slechts één polis.
 • Het eigen risico wordt afgeschaft.
 • Basispakket wordt uitgebreid met fysiotherapie en tandheelkundige zorg
 • Aansturing van het nieuwe stelsel geschied via de overheid.
 • Specialisten moet zoveel mogelijk in loondienst komen werken.
 • Er komt één landelijk systeem voor inkoop van medicijnen en hulpmiddelen.
 • Inzetten op e-health en preventie.

christenunie-zorgChristenUnie

 • Behoud van het huidige zorgstelsel met gereguleerde marktwerking. Echter moeten er wel de nodige aanpassingen komen aan het systeem om de positie van de patiënt/verzekerde te verbeteren.
 • Aanzienlijk verlagen van het verplichte eigen risico.
 • Behoud van een collectieve zorgverzekering voor de minima en compensatie van het eigen risico via de gemeente.
 • Uitdunnen van het polis aanbod en terugdringen van het aantal merken (labels).
 • Afschaffen van de budgetpolis.
 • Strenger toezien op risicoselectie.
 • Specialisten gaan in loondienst en vallen onder de wet normering topinkomens.
 • Einde aan winstuitkeringen in de zorg.

sgp-zorgSGP

 • Behouden en verbeteren van het huidige zorgstelsel.
 • Eigen risico blijft bestaan, maar moet wel kritisch onder de loep worden genomen.
 • Strenger toetsen van het basispakket op noodzakelijkheid, werkzaamheid en doelmatigheid.
 • Centralere rol voor de huisarts in het huidige zorgstelsel.
 • Verspilling van zorg strenger aanpakken.
 • Inzetten op e-health.

50plus-zorg50Plus

 • Nieuw zorgstelsel invoeren per 2020 (ziekenfonds 2.0) waarin marktwerking wordt teruggedraaid en het eigen risico wordt afschaft. Zorgverzekeraars bieden dan enkel aanvullende verzekeringen aan.
 • Steunt tevens het initiatief van de SP (Nationaal Zorgfonds).
 • Voordat het nieuwe zorgstelsel kan worden ingevoerd, moet het eigen risico naar 200 euro worden verlaagd om zorgmijding te voorkomen.
 • Invoeren van gemeentelijk basispakket voor de thuiszorg.
 • Wachtlijsten voor zorg en operaties terugdringen.
 • Stoppen met winstuitkeringen door zorgverzekeraars.

partij-voor-de-dieren-zorgPartij voor de Dieren

 • Gezondheidszorg moet op een kleinschalig en regionaal niveau worden georganiseerd en aangeboden.
 • Zorgkosten moeten eerlijker worden verdeeld: invoeren van een inkomensafhankelijke premie en eigen risico.
 • Geen eigen bijdragen meer, bijvoorbeeld voor de huisarts, ambulante jeugdzorg en de psychiater in het ziekenhuis.
 • Uitkleden van het basispakket en vrije tarieven voor tandheelkundige zorg worden teruggedraaid. Ook de pil komt weer terug in de basisverzekering.
 • Meer inzetten op preventie: gezonder leven, bewegen en eten. Zeker als het gaat om het voorkomen van ziekte en ongemak.

10 reacties

 • SStef

  Buitensporige salarissen en bonussen zijn niet uit te leggen. Men doet alsof bepaalde mensen onvervangbaar zijn. Wat een grote misvatting is. Deze mensen willen juist hun monopolie. Positie behouden

 • AA.M Kraaijenhof

  CDA heeft naar mijn idee het beste programma voor de zorg.VVD en PVDA hebben 4 jaar lang de kans gehad,maar hebben alleen maar verder afgebroken.Dus kies CDA

  • WWillem

   Beste Kraaijenhof (m/v). Het CDA was de afgelopen jaren onzichtbaar en heeft met alle bestaande regelingen ingestemd. Kennelijk draagt u een CDA bril en ziet u het daarom zo.
   Doorgeschoten bureaucratie in de zorg, protocollen die soms nodeloos extra werk en dus kosten opleveren, ziektekosten verzekeraars die met publiek geld reclame maken en soms zelfs sponsoren en een top die zichzelf overschat en zorgt dat men er warmpjes bijzit? Het hele systeem moet op de schop inclusief vergoedingen voor sommige specialisten! Weinig partijen lijken hiervoor klaar, het CDA al helemaal niet. Misschien PvdD, SP of groen links?
   De politiek lijkt het liever te hebben over asielzoekers, buitenlanders en moslims terwijl echte thema’s als zorg en armoede wollig worden beschreven of gemeden. Is dit de nieuwe collectieve blindheid in Nederland of toename van ons Egoïsme. Gandhi: there is enough for everybodies need not for everybodies greed. Laten we meer samen doen en delen!
   For a better world en een beter Nederland!

 • HHans

  Wat een onzinverhaal Hylke. Marktwerking in de zorg is gereguleerd: zorgverzekeraars mogen helemaal geen winst maken. Dus die ‘aantal’ waar je het over hebt, is zwaar verzonnen. Ten tijde van het ziekenfonds zonder marktwerking zag je juist dat een groepje specialisten tonnen verdienden doordat zij alleen patienten aannamen die particulier verzekerd waren. Dergelijke tweedeling ga je opnieuw creeren indien je weer een nationaal zorgfonds zou invoeren.

  Waar ik het wel mee eens ben, is dat de zorg duurder is geworden. Marktwerking is daar een deeloorzaak van, maar we hebben er ook wat voor teruggekregen: marktwerking heeft namelijk de ontwikkeling van nieuwe, betere behandelingen en geneesmiddelen een krachtige impuls gegeven. Hierdoor kunnen we ziekten sneller en beter kunnen genezen. Omdat we langer leven en het leven langer kunnen uitstellen, betekent dat automatisch dat we meer zorgkosten maken. Verder is het zo dat zorgverzekeraars efficiënt te werk kunnen gaan omdat er een prikkel is om de kosten laag te houden. Bij een ziekenfonds (door de overheid) wordt deze prikkel weggenomen en is er meer bureaucratie. Kijk maar naar de SVB en de Belastingdienst.

  • KKnodse. K.

   Ha ,ha ,van welke,, ZORGER” krijgt hans een extra bonus?? ,,Men mag geen winst maken”?Als alle hoge heren een dubbel salaris vangen is de winst ook weg,maar de consument blijft wel betalen.

  • JJochem

   Alle hoge heren? In iedere organisatie zijn er altijd een stuk of 3 die meer dan de balkenendenorm verdienen, maar dit zijn mensen met uitzonderlijke kwaliteiten die weten hoe een organisatie effectief kan worden gerund. Verlaag je alle salarissen voor dit soort functies dan zorg je ervoor dat de echte toppers naar het buitenland gaan. Voor mensen met buitengewone kwaliteiten moet je soms gewoon de rekening betalen.

  • Ccrystal

   Hoge heren, laten we afstappen van deze media hype. Weet je wie pas veel geld verdienen, advocaten! Schandalig hoe ze over de rug van mensen in problematiek te hoge rekeningen schrijven.

 • HHylke

  Mooi overzicht. Marktwerking in de zorg. Het is een gruwel gebleken, wat alles alleen maar fors duurder heeft gemaakt. Door marktwerking zijn alle zorgkosten in een spiraal naar boven gegaan, en zijn er een “aantal” mensen hier flink beter van geworden…! Weg met marktwerking in de zorg…!!!!
  Hylke.

  • Ccrystal

   dat kosten zijn gestegen heeft niet met marktwerking te maken. De winsten zijn nl aanzienlijk! Bij de maatschappijen klotst het geld tegen de muur op. De salarissen zijn er aanzienlijk. Er is iets anders aan de hand en dat is het winstoogmerk van de verzekeringsorganisaties. Dat is nl niet nodig. Maak er verenigingen van en de kosten voor de burger kunnen naar beneden. Kwestie van anders bedrijf organiseren.

 • EEdith

  Mooi overzicht Koen!

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.