Dit zijn de standpunten voor de zorg en zorgverzekering per politieke partij

Dit zijn de standpunten voor de zorg en zorgverzekering per politieke partij

Artikel door: Koen Kuijper - 20 reacties

Dit zijn de standpunten voor de zorg en zorgverzekering per politieke partij

Op 15, 16 en 17 maart 2021 mogen Nederlanders weer naar de stembus. De zorg en zorgverzekering is ook dit jaar weer een belangrijk thema, en dankzij corona misschien nog wel meer in de ’picture’ dan bij voorgaande verkiezingen.

Heb je nog geen idee op wie je gaat stemmen en is de zorg een belangrijk thema voor jou?

Lees dan snel verder, want Zorgwijzer nam alle verkiezingsprogramma’s onder de loep en zocht voor je uit welke plannen de verschillende politieke partijen hebben ten aanzien van ons zorgstelsel.

Infographic

Een overzicht van de belangrijkste zorg gerelateerde standpunten per partij:

Standpunten zorg 2021 van de politieke partijen

Hieronder worden de standpunten per partij verder toegelicht.

Snel naar:

VVD

In het verkiezingsprogramma van de VVD wordt erkend dat er gelukkig veel goed gaat in de zorg, maar dat er op veel plekken ook serieuze problemen zijn die moeten worden aangepakt.

Investeren

De partij wil de komende jaren 7,9 miljard euro uitgeven aan de zorg.

Dit zijn de belangrijkste standpunten van de VVD:

 1. Aanpakken van problemen als gevolg van doorgeschoten marktwerking en bureaucratie, zoals toegenomen regeldruk, zorgcowboys en gesjoemel met zorggeld.
 2. Investeren in flexibele uitbreiding van verplegend personeel en het opschalen van de productie van medische apparatuur, beschermingsmiddelen en medicijnen in Europa, zodat Nederland minder afhankelijk is van China.
 3. Personeelstekorten zo snel mogelijk terugdringen door werken in de zorg aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld door het terugdringen van de administratieve lasten en het bieden van meer autonomie, doorgroeimogelijkheden, opleidingsmogelijkheden en flexibele roosters.
 4. In Europees verband, investeren in onderzoek en ontwikkeling van vaccins en andere geneesmiddelen.

Inzet preventie en publieke zorg

De VVD laat in haar programma blijken dat ze voorbereid wil zijn op een nieuwe gezondheidscrises door veel sterker in te zetten op preventie en publieke gezondheidszorg.

Daarnaast wil de partij, net als het CDA en de PVV, een strategische reserve van zorgmedewerkers opbouwen, zodat zij kunnen worden ingezet bij een uitzonderlijke situatie, zoals een nieuwe pandemie.

GGZ

Tot slot zijn de jeugdzorg en GGZ een belangrijk thema voor de VVD van Mark Rutte. De partij erkent de lange wachtlijsten in de GGZ en problemen in de jeugdzorg. Daarom zijn er plannen om de problemen op te lossen, bijvoorbeeld door het opleiden van meer GGZ-medewerkers en de geestelijke zorg beter te organiseren.

De zorg voor mensen met psychische klachten moet bovendien laagdrempeliger, zodat zij sneller worden geholpen, en indien nodig worden doorverwezen naar verdere en intensievere zorg.

Betaalbare zorg

De VVD wil kritisch kijken naar welke zorg passend is en welke niet. Er komt dus strenger toezicht op wat wel en niet wordt vergoed uit het basispakket. Alleen op die manier blijft de zorgverzekering betaalbaar, stelt de partij.

Het eigen risico gaat echter niet omlaag bij de liberalen. Wel worden er maatregelen getroffen om het eigen risico betaalbaarder te maken, namelijk door een vast eigen-risicobedrag in te voeren per behandeling. Zo wordt voorkomen dat iemand in één keer een fors bedrag kwijt is.

Eerlijker polisaanbod

Verder opvallend is dat de VVD meerjarige verzekeringspolissen mogelijk wil maken. Verzekeraars krijgen dan de mogelijkheid om een zorgverzekering voor twee jaar aan te bieden, waarbij een aantrekkelijke korting wordt gegeven voor de verzekerde.

Tot slot wil de VVD een einde maken aan de collectieve korting die nu nog wordt geboden op de basisverzekering. De partij vindt dit systeem niet eerlijk, omdat niet iedereen in aanmerking komt voor een collectiviteitskorting. Bovendien maakt het kiezen van een zorgverzekering lastiger, omdat zorgverzekeringen steeds meer op elkaar gaan lijken.

PVV

Het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Vrijheid (PVV) ten aanzien van de zorg en zorgverzekering is kort en krachtig.

Zorg is topprioriteit, ouderen centraal

De PVV stelt dat de zorg een nationale topprioriteit moet worden. Er moet veel meer aandacht komen voor de mensen aan het bed.

Ook wil de partij investeren in tienduizenden nieuwe verpleeghuisplekken en aangepaste woningen. Geert Wilders wil het liefst een minister voor ouderenhuisvesting, zodat alle gemaakte plannen realiteit worden.

Crisisreserve

Er moet volgens de PVV ook een crisisreserve worden aangelegd met reserveverpleegkundigen, reserveartsen, bedden, apparatuur en gebouwen. Op die manier is Nederland beter voorbereid op een nieuwe gezondheidscrisis.

Daarom wil de PVV tevens dat beschermingsmiddelen en apparatuur in voldoende in eigen land wordt geproduceerd en beheerd.

Forse investeringen

Andere belangrijke standpunten van de PVV:

 • Structurele salarisverhoging voor zorgmedewerkers
 • Werkdruk terugdringen
 • Betere beloning voor zorgmedewerkers die extra werken
 • Een vast tarief invoeren voor thuiszorg en verpleeghuiszorg
 • Aantrekken van tienduizenden extra zorgmedewerkers
 • Ouderenzorg moet weer in één wet worden geregeld, zoals men vroeger de AWBZ had

Zorg moet betaalbaarder

De PVV is geen tegenstander van het huidige zorgstelsel, maar wil simpelweg dingen veranderen zodat het betaalbaarder wordt voor veel mensen.

 • Het eigen risico moet worden afgeschaft voor iedereen
 • Zorgtoeslag moet blijven bestaan voor de lage inkomens

In de plannen van de PVV wordt niet uitgelegd waar het geld vandaan moet worden gehaald om afschaffing van het eigen risico te bekostigen. Het verkiezingsprogramma is niet doorgerekend.

CDA

Het onderwerp zorg is in het verkiezingsprogramma van het CDA zo’n 6 a4’tjes lang. De kernboodschap is duidelijk: de zorg is geen markt en de patiënt moet voorop staan.

De partij wil meer investeren in de zorg dan de VVD: 9,3 miljard in de komende kabinetsperiode.

Minder marktwerking, meer samenwerking

Onder leiding van Wopke Hoekstra wil het CDA minder marktwerking en meer samenwerking in de zorg.

Dat betekent:

 • Stoppen met ingewikkelde aanbestedingen
 • Einde maken aan financiële prikkers en productietargets voor zorgverleners
 • Winstuitkeringen stopzetten

Het CDA wil verder de werkdruk in de zorg flink verlagen, bijvoorbeeld door de regeldruk te verlagen en administratieve taken te verminderen. Er moet vertrouwen gaan naar de professional.

Ten aanzien van medicijnen wil het CDA dat we minder afhankelijk worden van grote farmaceuten en landen als India of China. Daarom moet de productie van grondstoffen (voor medicijnen) en geneesmiddelen terug naar Europa.

Preventie

Verder wil de partij meer onderzoek naar de behandeling van de veelvoorkomende volksziekten kanker, obesitas en Alzheimer.

Mede daarom wil het CDA meer inzetten op preventie om op die manier de zorg te ontlasten. Het inzetten van bekende sporters en verdergaande stimulans op het gebied van innovatie en digitalisering moet hierin een belangrijke rol krijgen.

Risicoverevening verbeteren

Het CDA wil het risicovereveningsmodel van de zorgverzekering verder verbeteren, zodat zorgverzekeraars geen winst meer kunnen maken op gezonde verzekerden. Overigens is dat nu al vrijwel niet meer mogelijk.

Het zorgstelsel blijft in tact met meer focus op samenwerking. Verder wil het CDA het eigen risico voorlopig gelijk houden. Wel wil de partij voorkomen dat een verzekerde in de toekomst in één klap zijn/haar volledige eigen risico kwijt is.

Eigen bijdrage huisartsenpost

Het meest opvallende punt uit het programma van het CDA is dat ze volwassenen een eigen bijdrage van 25 procent willen laten betalen voor een bezoek aan de huisartsenpost.

D66

Het hoofdstuk ‘zorg’ is behoorlijk uitgebreid en gedetailleerd in het verkiezingsprogramma van D66.

Vol op preventie

De partij van Sigrid Kaag lijkt vol te willen inzetten op gezondheid, in plaats van ‘zorg’. De zorg kan daardoor ook goedkoper.

Preventie moet centraal komen te staan, wat betekent:

 • Inzetten op meer onderzoek naar de relatie tussen bodemkwaliteit, voedingswaarde en gezondheid
 • De belasting op suikerhoudende dranken verhogen
 • Het aantrekkelijker maken om gezonde voeding te kopen
 • Duidelijke afspraken maken over de hoeveelheid zout, suiker en vet in voedingsproducten.

D66 erkent verder de personeelstekorten die er zijn in de zorg. Daarom wil het meer personeel aantrekken en de werkdruk aanpakken. Salarissen moeten worden gekoppeld aan de loonstijgingen in de marktsector.

Verder wil de partij in Europees verband onderhandelen met medicijnfabrikanten om zo een lagere prijs te bedingen.   

Wachtlijsten aanpakken

“Psychische zorg is een mensenrecht”, stelt D66 in haar verkiezingsprogramma. Daarom wil de partijen personeelstekorten en oplopende wachtlijsten het hoofd bieden.

Net als bij de VVD wil ook D66 dat er in een vroeger stadium hulp wordt geboden, zodat lichte psychische problemen kunnen uitgroeien tot serieuze aandoeningen.

Meer overheidsregie, minder productieprikkels

D66 wil het huidige zorgstelsel verbeteren door de overheidsregie te versterken en de zorg minder productiegericht te maken. Dat wil de partij bereiken door de vergoeding van zorg meer te baseren op de toegevoegde waarde in plaats van het aantal behandelingen. Behandeling hoort niet het enige doel te zijn. Daarom wil de partij ook een goede beloning als een arts alleen met een partij spreekt.

Ook preventie speelt in dit kader weer een belangrijke rol. Medische preventie moet dan ook volledig worden vergoed vanuit de zorgverzekering.

Het beperken van zorguitgaven begint door ons te richten op zorg die niet of nauwelijks bewezen effectief is. Zorg die niet meer voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk zou dan ook niet meer worden vergoed. Zo wordt het basispakket effectiever.

Eigen risico voorspelbaarder

Het eigen risico gaat bij D66 naar maximaal 400 euro per jaar met een maximale eigen bijdrage van 100 euro per behandeling. Zo wordt voorkomen dat iemand in één keer het volledige eigen risico moet betalen. Het eigen risico wordt daardoor voorspelbaar en betaalbaar, waardoor zorgmijding verder afneemt.

Tot slot wordt de nominale premie in de Zorgverzekeringswet door D66 gehalveerd, mocht de partij aan de macht komen. Het toeslagenstelsel, waaronder ook de zorgtoeslag, gaat op de schop, zodat alles betaalbaarder wordt en er minder geld hoeft te worden rondgepompt.

PvdA

Het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid op het gebied van zorg is kort, maar helder voor de kiezer.

De partij erkent dat samenwerking in de zorg de sleutel tot succes bleek in het opvangen van de eerste coronagolf. “De basis is op orde”, zo wordt gesteld.

Desalniettemin wil de partij veel veranderen en de komende vier jaar 14 miljard euro uitgeven aan de zorg.

Meer waardering en salaris

Als het aan de arbeiderspartij ligt:

 • Komt er meer waardering, minder werkdruk en meer salaris voor zorgprofessionals
 • Gaan specialisten allemaal in loondienst met een nette cao
 • Word de GGZ voortaan geregeld via de overheid
 • Worden zorgaanbieders beloont voor gezamenlijke besparing op zorgkosten

Ook de farmaceutische industrie moet het ontgelden, omdat die te veel macht heeft gekregen. De overheid moet daarom met dwanglicenties mogelijkheden bieden om dure medicijnen goedkoop na te maken. Ook komt er een nationaal fonds voor geneesmiddelenonderzoek.

Alle marktwerking afschaffen

De PvdA heeft ingrijpende plannen als het gaat om de zorgverzekering. De partij wil volledig af van marktwerking en concurrentie.

Daar hoort bij:  

 • Het eigen risico stapsgewijs afschaffen
 • Zorgtoeslag afschaffen
 • De zorgpremie verlagen
 • Geen keuze voor een zorgverzekering, maar één vaste basispolis voor iedereen
 • Gemeentepolis in leven houden voor mensen met een kleine beurs

Verder wil het de zorgkosten in toom houden door behandelingen die ineffectief zijn, uit het basispakket te schrappen.  

Extra aandacht voor vrouwen

Opvallend zijn de plannen die de partij van Lilianne Ploumen heeft voor vrouwen. Zo moet de pil volledig vergoed worden uit het basispakket en wordt de wettelijke bedenktermijn van vijf dagen voor abortus afgeschaft.

Voor de abortuspil moet men bij de huisarts terecht kunnen, in plaats van bij een kliniek of ziekenhuis.

Net als de PvdA en de SP wil GroenLinks het zorgstelsel flink hervormen. De partij wil de marktwerking volledig afschaffen en de publieke sector versterken.

Ambitieus

De plannen van GroenLinks zijn ambitieus, maar kosten ook een hoop geld. De partij wil de komende kabinetsperiode 12,5 miljard uitgeven om haar plannen werkelijkheid te maken.

GroenLinks wil:

 • Zorgpersoneel beter belonen en meer doorgroeimogelijkheden bieden
 • Dat medisch specialisten allemaal in loondienst gaan
 • Diagnosebehandelcombinaties (dbc’s) vervangen worden door een vergoeding op basis van de daadwerkelijke kosten
 • De eigen bijdrage voor de Wlz en Wmo afschaffen
 • Meer oog voor preventieve zorg op regionaal vlak

Transgenderzorg

GroenLinks komt in haar verkiezingsprogramma ook op voor transgenders, homo- en biseksuele mannen De partij wil bijvoorbeeld dat transgenderzorg meer prioriteit moet krijgen en regionaal kan worden aangeboden.

Daarnaast wil de partij van Jesse Klaver een einde maken aan de discriminatie bij bloeddonatie. Seksueel risicogedrag wordt het criterium, in plaats van met wie je seks hebt.

Verder wil GroenLinks dat menstruatieproducten gratis worden aangeboden op scholen en in overheidsgebouwen.

Zorgverzekeraars worden publieke zorgfondsen

De belangrijkste standpunten van de GroenLinks ten aanzien van de zorgverzekering:

 • Zorgverzekeraars worden publieke zorgfondsen
 • Het eigen risico moet worden afgeschaft voor alle lage- en middeninkomens
 • De premie van de zorgverzekering wordt verlaagd naar 10 euro per maand
 • De zorgtoeslag wordt afgeschaft

Door over te gaan naar publieke zorgfondsen hoopt de partij dat zorgprofessionals minder tijd kwijt zijn aan administratie en daardoor meer tijd hebben voor het verlenen van zorg.

Bedrijven en hogere inkomens moeten meer gaan bijdragen dan nu.

SP

Het verkiezingsprogramma van de SP is relatief kort op het gebied van de zorg. Dat betekent echter niet dat de socialisten geen grote plannen hebben.

De boodschap van de SP is duidelijk: de zorg komt helemaal in handen van de overheid. Dat plan gaat echter wel een hoop geld kosten, zo berekende het CPB.

22,5 miljard

Volgens het CPB stijgen de zorguitgaven in het huidige beleid met circa 7,9 miljard in de komende kabinetsperiode.

Als het aan de SP ligt, komt daar nog 14,6 miljard euro bovenop binnen de komende kabinetsperiode. De partij wil meer uitgeven aan zorg dan alle andere partijen. Het geld moet bijvoorbeeld gaan naar hogere salarissen van zorgpersoneel en uitbreidingen van het basispakket.

Regie weer bij de overheid

De SP vindt dat de regie terug moet naar de overheid en dat de rekening van de zorg eerlijker moet worden verdeeld. Met name bedrijven en mensen die meer verdienen moeten de rekening gaan betalen.

Verder moet Nederland volgens Lilian Marijnissen minder afhankelijk worden van de farmaceutische industrie. Daarom moeten ontwikkelde medicijnen in handen blijven van publieke handen. Ook moet er een landelijke inkoper komen voor medicijnen en hulpmiddelen.

Salarissen van zorgverleners moeten omhoog en zij moeten meer invloed krijgen om onzinigge regels en bureaucratie te schrappen. Ondernemers die winst willen maken in de zorg krijgen hiervoor niet meer de kans.

Nationaal Zorgfonds

De SP pleit al een aantal jaar voor een Nationaal Zorgfonds, waarin:

 • Zorgverzekeraars worden afgeschaft
 • De zorgpremie inkomensafhankelijk wordt
 • Het eigen risico naar nul gaat
 • Tandarts en fysiotherapie moet weer voor iedereen worden vergoed uit het basispakket

Net als veel andere partijen wil de SP ook inzetten op preventie, bijvoorbeeld door belasting om gezonde voeding te verlagen en die op ongezonde voeding te verhogen.

Kleinere partijen

Tot slot komen de belangrijkste standpunten van een aantal kleinere politieke partijen aan bod:

ChristenUnie

 • Gezamenlijke besluitvorming tussen specialist en patiënt wordt de standaard met meer aandacht voor zingeving
 • Meer samenleving en preventie in de zorg en minder marktwerking
 • Stoppen met volumeprikkels: medisch specialisten gaan in loondienst
 • Inzetten op zinnige zorg, gericht op de kwaliteit van leven
 • Eigen risico wordt bevroren met een maximumbedrag per behandeling

Partij voor de dieren

 • Meer focus op preventie in het basispakket, plus hulp en begeleiding om de eigen gezondheid te verbeteren
 • Het voormalige ziekenfonds moet terugkomen met een uitgebreide dekking, ook voor de tandarts en fysiotherapeut
 • Zorgpremie wordt inkomensafhankelijk en het eigen risico wordt afgeschaft
 • Nieuwe pandemieën en crises voorkomen door het aantal dieren in de veehouderij sterk terug te dringen en dieren meer vrijheid te geven

Forum voor Democratie

 • Landelijke financiering en organisatie van de jeugdzorg
 • Bureaucratie en administratieve last terugdringen door het stoppen met de ‘vinkjescultuur’
 • Meer ruimte voor kwaliteit en goede prestaties en de selectieve zorginkoop
 • Eigen risico verlagen naar 200 euro
 • Laagdrempelige spreekuren bij de huisarts waar preventie een belangrijke rol krijgt

SGP

 • Basispakket niet beperken, maar onnodige behandelingen voorkomen
 • Zorgtoeslag blijft belangrijk instrument ter compensatie van hoge zorgkosten
 • Bij het inkopen van zorg rekening houden met (godsdienstige) achtergrond van de patiënt
 • Meerjarige polissen mogelijk maken tegen aantrekkelijke polisvoorwaarden
 • Zorgcontracten worden meer gestandaardiseerd en bestaande wachtlijsten moeten actiever worden weggewerkt

In het verkiezingsprogramma van de SGP staat dat het verplicht eigen risico gelijk blijft, maar op haar site stelt de partij juist het eigen risico te willen verlagen.

Algemene doorrekening

Uit een algemene doorrekening van de verkiezingsprogramma’s door het CPB blijken drie dingen:

 1. VVD en CDA vooral op korte termijn veel geld willen uitgeven. Bij hen stijgt de staatschuld zelfs boven de Europese grens van 60 procent. De SGP is het meest zuinig van alle partijen.
 2. D66 en de SP leggen de financiële lasten het meest bij toekomstige generaties neer. VVD, ChristenUnie en de SGP schuiven de rekening het minste door. Bij deze partijen blijft de schuld op de lange duur het meest houdbaar. 
 3. De programma’s van VVD, D66 en PvdA resulteren in de hoogste economische groei: gemiddeld 1,9 procent in de komende vier jaar.

Bronnen

20 reacties

 • PPeter

  De corona crisis doet de verzekeraars niets slechts:

  ‘ De solvabiliteit van #CZ is gestegen met 6 procentpunt tot 160% van het wettelijk minimum. Die extra buffer wil het bedrijf de komende jaren gebruiken om onder meer de zorgpremie te drukken’

  Dat staat in de FD, en daarvoor kwam Zilveren Kruis al met soort gelijk bericht.

  Kortom we worden goed genomen, de zorgpremie word dus gewoon veel te hoog ingezet, en dan zeggen ze wel dat dat weer terug word geven in andere jaren, maar dan moet je dus wel bij die verzekeraar blijven, want als je overstapt zie je dat niet meer terug.

 • WWM

  VVD vier keer op rij de grootste partij. Dan weet je dat je iets goed doet! Chapeau voor D66 als nr. 2. En blij dat Nederland niet kiest voor onverstandig links. Klasse.

 • TToon berkers

  Wat heeft JA21 opgenomen in hun programma over eigen risico in de zorgverzekering

  • BBos

   @Toon berkers

   Staat niets over in hun programma.

 • JJan

  Waar is DENK en 50Plus? Allebei nog steeds grotere partijen dan FvD en even grote partijen als de SGP. Wel raar dat die er dan weer net niet tussen staan.

 • FFrits Kaal

  De ‘Zorg’ bestaat niet. Het is een fijnmazig geregelde mafia.
  De ‘regeling’ moet minder en de subsidiering ook. De wereld wordt niet beter door uitbreiding. Idereen kan zich prive verzekeren. Zonder pijn geen leven. Bodemjoze put. Genoeg!
  De armen zijn hier rijk. Leven op rijstebreiberg. Efficient? Vooruitgang! Dank U en succes.

 • Rricky64

  Ik zie elke keer staan, stoppen met winstuitkering. Waar zijn we nou mee bezig. Afschaffen die hele hap en de gezondheidszorg terug onder de overheid. Net als openbaar vervoer. Stel je voor dat ze politie en justitie op deze manier , met marktwerking, zouden gaan werken, Dan worden de boetes torenhoog, gevangenisstraffen laag (kost geld). Knettergek zijn we in dit land aan het worden. Ga regeren, niet het recht om mens te zijn, in al zijn doen en laten, beteugelen.

  • WWilco

   @ricky64

   Winst uitkeren mag op dit moment al niet voor geld dat zorgverzekeraars ontvangen voor basispremies en eigen risico.

   Terug naar de overheid is een stap terug in de tijd: meer bureaucratie, tweedeling en een inefficiënte organisatie. Zo’n stelselwijziging kost heel veel tijd en geld. Bovendien zijn er talloze voorbeelden waaruit is gebleken dat de overheid dit eigenlijk niet zo goed kan, zie: belastingdienst, svb, uwv, ggd, etc.

   Je kunt beter de problemen die er zijn aanpakken (doorgewerkte marktwerking op specifieke plekken).

 • SStefan

  De arbeider moet eens beter nadenken als ze gaan stemmen,de enige partij voor de arbeider is niet meer de PvdA, maar de SP.
  Nederland versnipperd en er is maar één partij die daar van profiteerd en dat is de VVD.
  Arbeiders in Nederland word wakker en stem SP, en het word een stuk eerlijker in Nederland, en geen privileges meer voor de rijken met hun VVD.

  • PPeter

   @Stefan

   Als de linkse partijen nou is zouden beginnen met echt samenwerken had Rutte nu een probleem gehad.

   De VVD heeft PVV en FVD al uitgesloten, dus of de huidige coalitie partijen zouden samen weer een meerderheid moeten hebben, wat nog maar de vraag is (zelfs al zouden ze dat halen, vraag ik mij af of D66 daar weer op zit te wachten), dat zou dan betekenen dat Rutte verplicht over links zou moeten regeren.

   Maar ja op deze manier, met linkse partijen die 10 zetels per partij hebben, sta je natuurlijk behoorlijk zwak en kan Rutte vrolijk verder blijven lachen.

  • SStefan

   @Peter

   Als de arbeider slimmer zou stemmen en SP zou kiezen, en geen versplintering met PVV, groen links, d 66 enz. Dan heeft Rutte het nakijken en word SP de grootste, veel eerlijker voor Nederland met een fatsoenlijk zorgstelsel, net zoals het vroeger ook was, veel eerlijker voor alle Nederlanders.

 • Ppeter

  Helemaal een fan van de SP, ben ik zeker niet, maar wat betreft zorg, ben ik het wel op veel punten eens.

  Maak de zorgpremie volledig inkomensafhankelijk, nu is dat nog maar deels zo.

  2 voordelen ieder betaalt wat ie kan, en de zorgtoeslag kan je afschaffen waar ook veel problemen mee zijn.

 • PPS

  Moet altijd zo lachten om de SP met hun nationaal zorgfonds en extreem lage maandelijkse premie. Het is niet dat de zorg dan opeens gratis wordt he!

  PS: Stem dus geen SP

  • GGrunberg

   @PS

   Ze komen wel op de gewone man, in tegenstelling tot veel andere partijen.

 • PPeter

  @Dirk heb je niet de doorberekeningen van het cpb gelezen? Daaruit blijkt namelijk dat de staats schuld het meest oploopt met de plannen van de VVD en met de plannen van de links partijen juist niet.

  Zolang ieder, ook grote bedrijven, maar hun eerlijke deel aan belasting gaan betalen. Er is genoeg geld om te investeren in de zorg.

  • DDirk

   @Peter

   Die heb ik zeker gelezen.

   Op korte termijn loopt de schuld inderdaad meer op bij VVD, CDA.
   Op lange termijn (veel belangrijker volgens economen) zie je echter dat de linkse partijen de rekening het meest doorschuiven naar onze kinderen. Slecht!

   Bij SP loopt de schuld zelfs op naar bijna 120% van het bbp.

  • PPeter

   @Dirk

   Dat is niet helemaal waar, of wacht dat is het wel.

   Maar dan moet er wel bij gezegd worden, dat de welvaart met de ideeën van links, op de langere termijn voor veel mensen beter zal zijn dan nu, waardoor er ook makkelijk wat meer schuld gedragen kan worden 😉

   Maar goed,dit is misschien geen discussie voor op deze site.

  • CCar

   @Dirk

   welke betekenis heeft de (middel)lange termijn nog? elke 4 of 8 jaar zijn er weer zulke ingrijpende veranderingen in zorg en ook onderwijs dat niemand nog kan anticiperen. Elke keer moet het wiel weer opnieuw uitgevonden worden met alle admin rompslomp en ineffeciente werkwijzen vandien. Bedenk je eens wat dat kost? overigens verbazingwekkend dat geen partij praat over efficiency, want mi is daar de grootste winst te behalen, zowel in materieel als admin processen en zou de verantwoording van kosten ook weer bij de patient moeten komen te liggen. Chek voor de grap je notas eens die je enkel nog ziet as je inlogt bij je verzekeraar, Bij elke check zie ik dat een consult zgn langer heeft geduurd of dat er codes door een tandarts zijn gebruikt die niet overeenstemmen met het werkelijke ver/gebruik.

 • DDirk

  Mijn stem gaat waarschijnlijk naar D66 of misschien VVD.

  Er gaat ieder jaar meer en meer geld naar de zorg (nu al 100+ miljard). Hoe kunnen we dat in de toekomst kunnen blijven betalen, bijv. mijn kinderen als we steeds ouder? Dat lukt in elk geval niet met de plannen politiek links die er nog meer miljarden tegenaan willen gooien.

  Moeten juist slimmer omgaan met geld: na crisis investeren ter opbouw, daarna slim met geld omgaan en niet verkwanselen zoals bij Sp, bijv. Hun idee is leuk, maar ik zet liever in op preventie in plaats van uitbreiding van het basispakket met tandarts en fysio. Is niet reëel en niet te betalen.

  • MMw

   @Dirk
   Opzich een goede intentie om in te zetten op preventie. Maarr…. wie doet deze preventie?
   In mijn ervaring leren mensen pas juist een goede houding/ bewegen tijdens pauzes ed. aan bij bv de fysio. Dat is inzetten op preventie tegen een latere klacht. (als patiënten de adviezen serieus nemen op lange termijn)

   Preventie zou ook kunnen betekenen; ga niet skieen/voetballen of andere gevaarlijkere sporten. Of ga hiervoor versterken van spieren onder begeleiding zodat er minder snel blessures komen. Wederom bij de fysio of personal trainer, omdat blijkt dat trainers van de teams niet per speler precies weten wat er gaande is en wat ze eraan kunnen doen. Logisch, anders zouden ze fysio of arts moeten zijn oid.

   Preventie zou ook zijn; geef kinderen/volwassenen en ouderen lessen over gezonde voeding/beweging/goede houding/minimaliseren van stress etc. En daar moeten ze ook nog serieus naar luisteren. Dat zou geweldig zijn! Maar dat moet ook betaald worden.
   Uiteindelijk komt het dus allemaal neer op de zorgverleners die gewoon betaald moeten worden. Maar de uitkomst van deze preventie is onzeker.

   Preventie is top! Ook al kan je lang niet alle voorkomen. Les geven zou een goed idee zijn, helaas gebeurd dit nu zo goed als niet behalve bij de paramedicus zelf (als er al wat aan de hand is). In de media wordt al behoorlijk veel aandacht geschonken aan gezondere leefstijl,(bv youtube) maar het zijn de mensen zelf die ervoor kiezen er wel of niet wat mee te doen. Op grotere schaal zal les geven grof geld gaan kosten en de effecten ervan zijn dus onduidelijk.

   Je komt er niet omheen dat er hoe dan ook veel geld naar de zorg zal moeten gaan. Of je het nu in preventie stopt of in de zorg zoals het nu is.

   Er zijn gewoon te veel mensen op aarde die we allemaal willen blijven verzorgen. Je kunt je afvragen of dit nog wel reëel is. Onze ethiek leidt ertoe dat we niemand boven een ander mogen verkiezen om zorg aan te verlenen.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.