Een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen

Aanvragen van een pgb voor het organiseren voor intensieve/langdurige zorg

Pgb-Wlz

Met een pgb voor de Wet langdurige zorg (Wlz) kan de zorgbehoevende of een naaste zelf langdurige zorg inkopen en organiseren, zoals intensieve zorg, begeleiding, persoonlijke verpleging, hulpmiddelen en voorzieningen. De budgethouder is daarbij vrij om zelf de zorgaanbieders te kiezen. Dat kunnen professionals, maar ook mantelzorgers zijn.

Weet je niet zeker of een pgb bij je past?

Voorwaarden

In principe komt iedereen met een indicatie voor de Wlz in aanmerking voor een pgb. Dit kan bijvoorbeeld iemand zijn met een chronische ziekte of een lichamelijke of verstandelijke beperking. Om een pgb-Wlz te krijgen moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Met het zorgkantoor is er besproken waarom een pgb voor jou geschikt is
 • Er is iemand die het pgb voor de zorgbehoevende beheerd. Dit kan de zorgbehoevende zelf zijn of een aangewezen vertegenwoordiger
 • Er wordt een budgetplan opgesteld waarin staat beschreven welke zorg wordt ingekocht en bij welke zorgaanbieders
 • Met iedere zorgaanbieder wordt een overeenkomst gesloten, bijgevoegd met een zorgbeschrijving
 • Medische behandelingen worden niet uit het pgb betaald, maar in de vorm van ‘zorg in natura’

Via de Sociale Verzekeringsbank kunt u hulp krijgen bij tal van zaken rondom het regelen van een pgb, waaronder:

Aanvragen

Het aanvragen van een pgb voor de Wlz geschied in een aantal stappen:

 1. Indicatie aanvragen bij het CIZ (link)
 2. Beoordeling door het CIZ
 3. Doorsturen van de indicatie naar het zorgkantoor
 4. Pgb aanvragen bij het zorgkantoor
 5. Bespreking met het zorgkantoor of een pgb geschikt is voor je
 6. Beslissing van het zorgkantoor: pgb of zorg in natura

Kosten en budget

De hoogte van het budget is afhankelijk van de soort en hoeveelheid zorg die nodig is. Hiervoor zijn per zorgsoort tarieven opgesteld.

Voor alle zorg vanuit de Wlz geldt een eigen bijdrage. Deze betaal je niet uit het pgb, maar uit je eigen inkomen. Meer over de (berekening van) eigen bijdrage voor de Wlz lees je terug als je in stap 2 van dit Zorgkompas kiest voor ‘Informatie krijgen over de eigen bijdrage Wlz’.

Vragen?

Heb je specifieke vragen, bijvoorbeeld met betrekking tot jouw eigen situatie of die van je naaste? Dan kun je contact opnemen met PerSaldo. Dit is de belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget.