Zorgverzekering vergelijken

Wil je eenvoudig een zorgverzekering vergelijken en deze afsluiten? Kijk dan op Zorgwijzer voor een duidelijke vergelijking op prijs én inhoud. Via de zorgvergelijker vergelijk je razendsnel een ruim aanbod zorgverzekeraars. Na het vergelijken van zorgverzekeringen kun je de gevonden verzekering afsluiten bij de nieuwe verzekeraar. Die zegt je oude zorgpolis voor je op en zorgt ervoor dat je per 1 januari bent verzekerd voor medische zorg.

Onderneem je geen actie en stap je niet over? Dan kies je automatisch voor de polis die je huidige zorgverzekeraar je heeft toegestuurd en daarmee accepteer je dus de premie en voorwaarden die daarbij horen. De kans is echter groot dat deze verzekeringspolis helemaal niet meer bij je past. Sta daarom ook voor 2018 even stil bij je zorgverzekering en de zorg die je nodig hebt of denkt te hebben. Vergelijken kan geen kwaad!

Waarom zorgverzekeringen vergelijken?

Maar waarom zou je verzekeringen met elkaar gaan vergelijken als je voor je gevoel al goed bent verzekerd? Hiervoor zijn een aantal belangrijke redenen te benoemen:

1. Je premie en polis verandert ieder jaar

Zorgverzekeraars verhogen vrijwel ieder jaar hun premies en veranderen hun polisvoorwaarden. Door het uitvoeren van een jaarlijkse controle, kom je er snel achter of je nog steeds het meest voordelig verzekerd bent. Zelfs als je alleen een basisverzekering hebt, loont het om deze ieder jaar onder de loep te nemen, omdat ook de basispremies ieder jaar flink schommelen.

2. Je eigen zorgvraag verandert

Het kan ook zijn dat er iets verandert aan jouw situatie, ofwel je zorgbehoefte verandert. Mogelijk heb je die dure tandartsverzekering niet meer nodig en heb je vanwege een sportblessure juist behoefte aan behandelingen fysiotherapie. Dan is dan kans groot dat je huidige zorgpolis qua dekking niet meer toereikend is. Door even goed om je heen te kijken, heb je al snel een geschikte polis gevonden die jouw zorgvraag weer kan beantwoorden.

3. Via werkgever niet altijd goedkoper

Veel Nederlanders zijn collectief verzekerd via hun werkgever en zijn van mening dat zij al beschikken over een goede en voordelige zorgverzekering. In de praktijk valt dit laatste echter vies tegen. Het gaat namelijk vaak om zorgverzekeringen die van zichzelf al erg duur zijn en waarop vervolgens een collectiviteitskorting gegeven wordt. Een individuele zorgpolis, bijvoorbeeld afgesloten via een vergelijkingssite, is dan doorgaans ook een goedkopere optie.

4. Het is gratis, eenvoudig en kost weinig tijd

Het vergelijken van je zorgverzekering is gratis en kost slechts enkele minuten van je tijd. Het is dus verstandig om dit ieder jaar toch even te doen.

De zorg verandert mee

De dekking van de basisverzekering en de polisvoorwaarden van de Zorgverzekeringswet (Zvw) kunnen ieder jaar wijzigen. Ook op het gebied van langdurige zorg, hulp & ondersteuning en jeugdzorg vinden er wijzigingen plaats. Deze hebben betrekking op:

 • De Wet langdurige zorg (Wlz)
 • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • De Jeugdwet

De zorg moet wel veranderen, want de samenleving verandert. De zorg moet dus zo nu en dan op een andere manier worden georganiseerd worden om op deze manier aan onze zorgbehoeften te kunnen blijven voldoen. Mensen willen bijvoorbeeld langer zelfstandig zelf wonen of gebruik maken van E-health. De regels die in de wet staan moeten daarvoor worden aangepast. De zorg verandert dus mee met de tijd en met de zorgbehoeften van mensen.

Een overzicht van de 4 zorgwetten in Nederland:

Zvw

De Zvw werd in 2006 geïntroduceerd ter vervanging van de ziekenfondswet. In de Zvw staan belangrijke kernpunten rondom de verzekering van curatieve zorg. Dit is zorg die erop is gericht om ziekten en kwalen te genezen. Zo is in de Zvw opgenomen dat:

 • Iedereen die rechtmatig in Nederland woont of werkt zich tenminste moet verzekeren voor zorg gedekt uit het basispakket (op deze regel gelden enkele uitzonderingen).
 • Kinderen tot 18 jaar zijn gratis ‘meeverzekerd’ via de ouders of voogd.
 • Zorgverzekeraars zijn verplicht om iemand te verzekeren voor de basisverzekering (de acceptatieplicht).
 • Verzekeraars hebben een zorgplicht. Dat houdt in dat zij ervoor moeten zorgen dat al hun verzekerden toegang moeten krijgen tot betaalbare en kwalitatief goede zorg. Om dit te bereiken moeten zij zorg inkopen bij ziekenhuizen en andere zorgaanbieders.
 • Mensen met een relatief laag inkomen hebben recht op zorgtoeslag.

Meer over de Zvw lees je terug op deze pagina.

Wlz

De Wet langdurige zorg is per 2015 in het leven geroepen voor mensen die continu intensieve zorg nodig hebben. Voor hen moet zorg 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar zijn in de nabije omgeving. Mensen die voor deze langdurige zorg in aanmerking komen, zijn bijvoorbeeld: chronisch zieken, kwetsbare ouderen of mensen met een ernstige beperking.

Vanuit de Wlz kunnen er verschillende zorgvormen georganiseerd worden, zoals:

 • Verblijf met zorg in een zorginstelling
 • Persoonlijke verpleging en verzorging
 • Begeleiding
 • Geneeskundige zorg in verband met een aandoening of beperking
 • Fysiotherapie en tandheelkundige zorg
 • Hulpmiddelen

Aanvragen van Wlz zorg kan door je als cliënt of zaakwaarnemer van een zorgbehoevende aan te melden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Meer informatie over de Wlz vind je hier terug.

Invoering Wmo

De nieuwe Wmo werd in 2015 ingevoerd en heeft als doel om ervoor te zorgen dat mensen zo goed (en lang) mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. Om dit te kunnen bewerkstelligen kan er op grond van de Wmo hulp en ondersteuning worden georganiseerd.  Dit kan op allerlei manieren en met behulp van verschillende typen voorzieningen.

Gemeenten zijn verantwoordelijke voor de uitvoering van de Wmo.

Een overzicht van voorzieningen die via de Wmo geregeld kunnen worden:

Maatwerkvoorzieningen Algemene voorzieningen
Een buurthuis voor ouderen Huishoudelijke hulp, zoals hulp bij schoonmaken, de was doen of administratieve zaken
Maaltijdenservice (tafeltje-dekje) Hulpmiddelen, zoals een toiletstoel, scootmobiel of seniorentelefoon
Een ontmoetingsplek of maatschappelijke opvang, zoals een blijf-van-mijn-lijfhuis of daklozenopvang Dagbesteding, zoals sporten of bloemschikken bij een activiteitencentrum. Of een uitstapje naar een zorgboederij
Een hondenuitlaatservice Vervoer per regiotaxi
Een boodschappenservice Aanpassingen in de woonruimte, bijvoorbeeld een speciale traplift

Hoe kan ik hulp en/of ondersteuning via de Wmo aanvragen?

 1. Hulp en ondersteuning via de Wmo kan worden aangevraagd via de gemeente. Hier kan een inwoner zich melden.
 2. In een gesprek wordt gekeken wat de situatie is en welke hulp er nodig is.
 3. Daarna volgt er een voorstel en een indicatie. Hierin staat beschreven welke hulpvormen er georganiseerd worden, zoals maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen.
 4. Ter bekostiging van de Wmo betalen burgers een eigen bijdrage.

De eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen en de leeftijd van de inwoner. Ook het vermogen kan een rol spelen. De bijdrage wordt bepaald en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Wil je meer info over de Wmo? Kijk dan hier.

Jeugdwet

Hulp en zorg voor minderjarigen (jeugdigen) wordt veelal georganiseerd vanuit de Jeugdwet. Dit zijn bijvoorbeeld kinderen en jongeren met een lichamelijke of verstandelijke beperking, een opvoedingsprobleem of een (psychische) stoornis. Vanuit de Jeugdwet wordt er voor hen zorg en hulp geregeld. Hierbij kun je denken aan:

 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Kinderbescherming
 • Jeugdreclassering
 • Gesloten jeugdzorg
 • Zorg bij lichamelijke en geestelijke beperkingen
 • Hulp bij opvoedingsproblemen

Toegang tot de Jeugdwet geschiedt via de gemeente, een jeugd- of wijkteam of via een Centrum voor Jeugd en Gezin. Ook de schoolarts, huisarts en belangenverenigingen kunnen je helpen om de juiste instantie te raadplegen.

Zoek je meer informatie? Lees dan dit dossier.

NIZW

Ter ondersteuning van de Nederlandse zorgwetten zijn er een aantal kennisinstituten die krachten hebben gebundeld en kennis uitwisselen op het gebied van zorg en welzijn.

Krachtenbundeling

De krachtenbundeling is ontstaan uit het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW):

 • MOVISIE: landelijk kennisinstituut voor kennis, advies en oplossingen op het gebied van sociale zorg, sociale veiligheid en ontwikkelingen op maatschappelijk gebied. Via het platform van Movisie kunnen bovendien diverse initiatieven worden ondersteund, bijvoorbeeld van professionele organisaties, maar ook vrijwilligersorganisaties. Movisie geeft ook advies aan organisaties, bijvoorbeeld bij het stimuleren van eigen kracht bij cliënten.
 • Vilans: Vilans is het nieuwe kennisnetwerk voor langdurige zorg en maatschappelijke participatie. Het instituut heeft als doel om de kwaliteit en effectiviteit in de zorg te verbeteren, en dan met name op het gebied van participatie en kwaliteit van leven. Vernieuwingen en verbeteringen moeten volgens Vilans bijdragen aan een menselijke en betaalbare zorg.
 • Nederlands Jeugdinstituut (Nji): het Nji is het nieuwe kenniscentrum voor opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dit wordt bewerkstelligt door de kwaliteit van zorg- en dienstverlening naar jeugdigen en hun ouders te verbeteren.

Voor alle kennisinstituten is het belangrijk dat kennis wordt verzamelt, verrijkt, verduidelijkt en gedeeld binnen de samenleving.

Financiering

Alle kennisplatforms worden gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het geld dient te worden gebruikt voor:

 • Het verzamelen van kennis vanuit de samenleving, zowel in binnen- als buitenland.
 • Ontwikkelen van bestaande kennis door professionals met elkaar in contact te brengen en ze op een proactieve manier kennis en ervaringen te laten delen.
 • Toepassen van kennis, door advies en oplossingen te bieden voor de doelgroep, bijvoorbeeld in de vorm van trainingen of methoden.
 • Het overdragen van de kennis aan burgers en professionals, bijvoorbeeld middels bijeenkomsten, seminars, websites, nieuwsbrieven en netwerkactiviteiten.

Alle genoemde organisaties hebben geen winstoogmerk en maken gebruik van een ISO-kwaliteitssysteem.

Sociale zekerheid

Sociale zekerheid is een van de belangrijkste Nederlandse uitgangspunten. Ons sociale zekerheidsstelsel kan worden ingezet om personen of gezinnen te ondersteunen bij allerlei omstandigheden. Denk hierbij aan werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, ziekte of een beperking. Het sociale stelsel in Nederland zorgt dan voor een passende financiële ondersteuning of voor het organiseren van de juiste zorg.

Het sociale zekerheidsstelsel in Nederland kan worden onderverdeeld in 3 categorieën:

 1. Sociale voorzieningen
 2. Volksverzekeringen
 3. Werknemersverzekeringen

Sociale voorzieningen

De sociale voorzieningen zijn algemene voorzieningen die financiële ondersteuning bieden bij werkloosheid, (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid of langdurige ziekte. Je vraagt de sociale voorzieningen aan via het UWV, de gemeente of de Sociale verzekeringsbank.

Overzicht van de sociale voorzieningen:

 • Participatiewet
 • IOAZ
 • TW
 • AKW

Volksverzekeringen

De volksverzekeringen gelden voor vrijwel iedereen die in Nederland woont of werkt. Volksverzekeringen worden betaald via inkomensafhankelijke premies en de inkomstenbelasting.

Overzicht van de volksverzekeringen:

 • Wlz
 • AOW
 • Anw
 • Wajong

De Wlz is bedoeld voor intensieve, langdurige zorg. De AOW is het minimaal verplichte pensioen voor ouderen. De Anw is een uitkering voor mensen die hun partner hebben verloren. De Wajong biedt ondersteuning voor mensen die vanwege een beperking of ziekte niet kunnen werken.

Werknemersverzekeringen

De werknemersverzekeringen zijn bedoeld voor iedereen in loondienst. Bij langdurige ziekte, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid is er recht op een uitkering. De bekostiging vindt plaats via premies die alle werkgevers moeten inhouden op het loon.

Overzicht werknemersverzekeringen:

 • WIA
 • WAO
 • WW
 • ZW

Aanvragen van een uitkering kan via het UWV.

CVZ

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) is een voormalig bestuursorgaan van de rijksoverheid. In 2014 is het CVZ veranderd van naam en heet nu Zorginstituut Nederland.

Het Zorginstituut houdt zich bezig met de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van het Nederlandse zorg- en ziektekostenstelsel. Zij behartigen de belangen van alle verzekerden in Nederland die recht hebben op zorg op grond van de Zvw en Wlz.

Zorginstituut Nederland kent vier kerntaken die bijdragen aan de peilers: kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid:

1. Het beoordelen – en advies uitbrengen – over de inhoud van het basispakket

Het Zorginstituut Nederland beoordeelt de zorg die is opgenomen in het basispakket. Is deze zorg wel zinnig, patiëntgericht en doelmatig? Of zijn er betere of goedkopere alternatieven?

2. Het beoordelen – en advies uitbrengen – over de inhoud van het basispakket

Daarnaast kijkt Zorginstituut Nederland of nieuwe medicijnen en behandelingen in aanmerking komen voor (voorwaardelijke) toelating in de dekking van de basisverzekering.

3. Beherende en uitvoerende rol bij geldstromen in de Zvw en Wlz

Zorginstituut Nederland houdt zich nadrukkelijk bezig met de financiële kant van de belangrijke zorgwetten, zoals:

 • Het beheren van fondsen binnen de Zvw en Wlz en het opstellen van jaarverslagen met daarin de baten en lasten.
 • Beheren van premies, zoals de inkomensafhankelijke bijdragen.
 • Verdelen van premiegelden over de verzekeraars door middel van risicoverevening.
 • Uitvoering van regelingen rondom subsidies.

4. Bevorderen van de kwaliteit en transparantie op zorggebied

Het Zorginstituut streeft er naar om de kwaliteit van de gezondheidszorg continu te verbeteren. Dit wil men bereiken door informatie over de zorg toegankelijk, begrijpelijk en betrouwbaar te maken. Ook het het opstellen van kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten draagt bij aan dit algehele proces.

Oude taken

Een aantal taken van het voormalige CVZ zijn overgenomen door het Centraal Administratie Kantoor (CAK), zoals:

 • De regeling wanbetalers
 • De regeling onverzekerden, onverzekerbare vreemdelingen en gemoedsbezwaarden
 • Regeling buitenland/verdragsgerechtigden

Vergelijken van mijn zorgverzekering: hoe werkt het?

Het vergelijken van je zorgverzekering is niet moeilijk: volg de stappen uit de onderstaande infographic. Zo kom je er snel achter hoe je een goede vergelijking kunt doen van je zorgverzekering en hoe je maandelijks veel geld bespaart.

Zorgverzekering vergelijken

Hieronder wordt het stappenplan uit de infographic tekstueel en per stap toegelicht: 

1. Welke zorg heb ik nodig?

De eerste stap is om te bedenken en te inventariseren welke zorg je voor komend jaar denkt nodig te hebben en waar je je voor wilt verzekeren, mocht dat nodig zijn. Zet op papier welke zorg je mogelijk nodig hebt volgend jaar, bijvoorbeeld: behandeling bij een specialist, bepaalde medicatie, fysiotherapie, tandartsbehandelingen, psychologische zorg, homeopathie, etc.

2. Wat dekt de basisverzekering?

Je hebt nu een goed idee van welke zorg je nodig hebt. Het is nu zaak om uit te zoeken of deze zorg wordt vergoed uit de basis- of aanvullende verzekering? Het zal je misschien verbazen dat veel zorgvormen worden gedekt uit de basisverzekering. Hieronder een tabel die de verschillen laat zien:

Basisverzekering Aanvullende verzekering
Huisartsenzorg Tandheelkundige zorg voor volwassen
Medicijnen Fysiotherapie (bij niet-chronische klachten)
Verblijf , onderzoek en behandeling in het ziekenhuis Alternatieven geneeswijzen, zoals acupunctuur, chiropractie of vaktherapie
Psychologische zorg Brillen- en lenzen
Verloskundige zorg Orthodontie
Kraamzorg Anticonceptie (vanaf 21 jaar)
Wijkverpleging Vaccinaties
Ziekenvervoer (spoedeisend) Podotherapie en steunzolen
Logopedie Eigen bijdrage voor hulpmiddelen en medicijnen

Heb je misschien een aanvullende verzekering nodig? Dan kan er in enkele gevallen een medische selectie van toepassing zijn. Dat houdt in dat je niet direct wordt geaccepteerd voor de polis van jouw wens. Een medische selectie is niet toegestaan als:

 • Je enkel een basisverzekering afsluit
 • Als je een nieuwe aanvullende verzekering afsluit die qua dekking vergelijkbaar is met je huidige aanvullende polis

Een medische selectie is de laatste jaren sowieso al eerder uitzondering dan een regel.

Meer over medische selectie

Aan het eind van deze stap weet je in hoeverre je de basis- en aanvullende zorgverzekering nodig hebt. In sommige situaties zal blijken dat het voordeliger is om juist geen aanvullende verzekering af te sluiten, bijvoorbeeld als je meer premie moet betalen dan dat je aan vergoeding van je verzekeraar krijgt.

3. Welk eigen risico kan ik betalen?

Iedereen in Nederland heeft te maken met een verplicht eigen risico. Het bedrag is 385 euro in 2017 en wordt door de overheid ieder jaar bepaald. Het eigen risico geldt voor de meeste zorgvormen uit de basisverzekering, maar niet voor je aanvullende verzekering. Maar de vraag is nu in hoeverre jij van dit eigen risico gebruik maakt.

 • Maak je veel gebruik van zorg uit de basisverzekering? Dan is de kans groot dat je het eigen risico vaak ieder jaar volledig kwijt bent. Het verhogen van je eigen risico gaat je dan alleen maar meer kosten.
 • Of ben je iemand die zelden gebruik maakt van zorg en in één keer een rekening kan betalen van een paar honderd euro als dat nodig? Dan is verhogen van het eigen risico mogelijk wel interessant. Je ontvangt dan een korting op je zorgpremie die kan oplopen tot ongeveer 250 euro per jaar.

Goed om te weten: 

Consulten en kleine ingrepen bij de huisarts of via een huisartsenpost vallen niet onder het eigen risico. Er geldt een volledige vergoeding uit de basisverzekering.

4. Vergelijken van zorgverzekeraars

Je weet nu precies welke zorg je nodig hebt en hoeveel zorg je ongeveer gaat ‘gebruiken’. Dat betekent dat je zorgverzekeraars met elkaar kunt vergelijken op ZorgWijzer.nl. Deze zorgvergelijker houdt rekening met allerlei criteria, zoals de premie, vergoedingen en zorgkeuze. Je vult je geboortedatum en voorkeuren in en je krijgt direct een overzicht te zien van de verzekeringsmaatschappijen die aan je eisen voldoen. Er zijn een aantal zaken die essentieel zijn bij het vergelijken en kiezen van je zorgverzekering:

 • De premie: het uiteindelijke bedrag dat je iedere maand betaalt aan je zorgverzekeraar.
 • De dekking: hetgeen de verzekeraar vergoed aan aanvullende zorg, bijvoorbeeld fysiotherapie en tandartskosten. De basisdekking is bij iedere zorgverzekeraar gelijk.
 • Type zorgpolis: er zijn in Nederland vier soorten zorgverzekeringen: de naturapolis, combinatiepolis restitutiepolis en de budgetpolis.
 • Zorgkeuze: in hoeverre je terecht kunt bij het ziekenhuis of de fysiotherapeut bij jou in de buurt.
 • Klantbeoordelingen: hoe goed worden de verschillende zorgverzekeraars beoordeeld op hun service? Een klantenreview zegt vaak veel meer dan een informatieblad met polisvoorwaarden.
Meer over verschillen zorgpolis

Bij het vergelijken en kiezen van een zorgverzekering staat één ding centraal:

Het afwegen van de premie die je betaalt tegen de zorg die je ervoor terugkrijgt. Op die manier kies je snel een nieuwe zorgverzekering.

5. Stap over & bespaar!

Het meeste werk is nu achter de rug. Je kunt nu overstappen van zorgverzekering.

Bespaartips

Bij het vergelijken van je zorgverzekering kunnen de volgende tips van extra waarde blijken:

 • Overweeg verhogen eigen risico: als je in beperkte mate gebruik maakt van zorg (en dus je eigen risico) kun je overwegen deze te verhogen. Je loopt dan meer risico, maar je betaalt ook minder premie.
 • Betaal je premie in één keer: als je de premie van je zorgverzekering per jaar betaalt, ontvang je daarvoor een korting van de zorgverzekeraar. Deze bedraagt ongeveer 1 tot 3 procent op de totale premie.
 • Kijk kritisch naar je dekking: veel mensen zijn overbodig verzekerd, dat wil zeggen dat ze één of meer uitgebreide aanvullende- of tandartsverzekeringen hebben, maar niet of slechts beperkt gebruik maken van de dekking en wel een hoge premie betalen. Zo zijn er veel ouderen die onnodige dekking hebben voor zaken als acnetherapie en kraamzorg.
 • Vergelijk gezinsleden apart: jij, je partner (en kinderen) hebben verschillende zorgbehoeften. Daarom loont het om een aparte vergelijking te doen en je niet per definitie aan te sluiten bij dezelfde verzekeraar. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd op de zorgverzekering van één van de ouders.
 • Maak gebruik van kortingen: veel verzekeraars bieden een speciale kortingsactie voor (online) overstappers. Het uitvoeren van een onderlinge vergelijking is daarom zeker aan te raden.

Onderzoek over vergelijken zorgverzekering

Onderzoek van het instituut Vektis toont aan dat twee derde nooit eerder de moeite heeft genomen om te wisselen van zorgverzekeraar. Een groot deel daarvan neemt zelfs niet eens de moeite om te vergelijken. Dat is zonde, want uit een onderzoek, uitgevoerd door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat deze groep gemiddeld 100 euro per jaar kan besparen. En dat alleen al op de basisverzekering. Voor de aanvullende verzekering kan de besparing nog veel verder oplopen.

Kortom, door kritisch naar je huidige ziektekostenpolis te kijken en over te stappen kun je jaarlijks een behoorlijk bedrag besparen op je maandelijkse zorgkosten. Wie wil dat nu niet?

Overstappen

Vanaf half november zijn alle nieuwe premies en dekkingen voor het nieuwe verzekeringsjaar bekend. Vanaf dat moment loont het om zorgverzekeraars online met elkaar te vergelijken. Zodra de gewenste polis is gevonden, kun je rechtstreeks overstappen op de website van de zorgverzekeraar. Je vult je persoonlijke gegevens in en sluit de verzekering af. Meestal ontvang je binnen enkele dagen het polisblad en je zorgverzekeringspas.

Als je overstapt vóór 1 januari van het nieuwe jaar heb je automatisch recht op:

 • 14 dagen bedenktijd: 14 dagen om je overstap (zonder opgaaf van reden) te annuleren en terug te keren bij jouw oude verzekeraar.
 • Gratis overstapservice: automatische opzegging van je oude zorgpolis door de nieuwe verzekeraar.

Iedereen jaar stappen ongeveer 1 miljoen mensen over van zorgverzekering.

Vergelijken en overstappen van zorgverzekering

Over ZorgWijzer.nl

ZorgWijzer.nl is een vergelijkingssite voor zorgverzekeringen waarmee je razendsnel zorgpolissen met elkaar kunt vergelijken op prijs en inhoud en de voordeligste kunt aanvragen.

Heb je vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantenservice via: 010 – 34 000 20 (lokaal tarief). Mailen kan ook.