Toegang tot geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Psychische hulp vanuit de basis en gespecialiseerde GGZ.

Jeugd-GGZ

Kinderen onder de 18 jaar met psychische problemen kunnen via de geestelijke gezondheidszorg (jeugd-GGZ) hulp krijgen. Dat kan in de vorm van basis GGZ en gespecialiseerde GGZ. De huisarts of praktijkondersteuner huisarts (POH) is doorgaans het eerste aanspreekpunt. Deze kan ook doorverwijzen naar de juiste hulpvormen voor je kind.

Kosten

De zorgverzekeraar vergoedt de kosten van een bezoek of consult bij de huisarts. De dekking valt onder de basisverzekering, maar er geldt geen eigen risico.

Basis GGZ

De basis GGZ biedt hulp bij lichte en matige psychische problemen en stoornissen. Vanuit de basis GGZ kunnen diverse hulpvormen worden georganiseerd, zoals e-health, gesprekken met een psycholoog, psychiater of psychotherapeut of een combinatie hiervan.

Kosten

De kosten voor de basis GGZ zijn voor rekening van de gemeente. Voor de ouders kan er wel een eigen bijdrage van toepassing zijn. Informeer hiervoor bij de gemeente.

Gespecialiseerde GGZ

Voor zware en ingewikkelde psychische problematiek is het de gespecialiseerde GGZ die uitkomst kan bieden.  Hieronder valt bijvoorbeeld behandeling en hulp in een instelling, begeleiding en gespecialiseerde verpleegkunde.

De kosten voor de basis GGZ zijn voor rekening van de gemeente. Voor de ouders kan er wel een eigen bijdrage van toepassing zijn. Informeer hiervoor bij de gemeente.

Kosten

De kosten voor de specialistische GGZ zijn in de meeste gevallen voor rekening van de gemeente. Hiervoor betalen de ouders doorgaans een eigen bijdrage. In sommige gevallen worden de kosten betaald vanuit de Wet langdurige zorg. Ook in dat geval is er een eigen bijdrage van toepassing.

Beschermd wonen

Soms is het nodig dat jongeren met psychische of psychosociale problemen beschermd kunnen wonen. In de beschermde woonomgeving kan men aanspraak maken op verpleegkundige en sociaal-psychologische hulp. Daarnaast zijn er begeleiders die helpen bij het huishouden, de administratie en dagindeling.

Toegang

Vrijwel alle geestelijke gezondheidszorg (en beschermd wonen) voor jongeren wordt geregeld vanuit de Jeugdwet en valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. De nodige zorg kan worden verleend als men een verwijzing heeft van:

  • Een huisarts
  • Specialist
  • Jeugdarts
  • Een andere deskundige, bijvoorbeeld in dienst van de gemeente

Het sociale wijkteam, een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of het gemeenteloket kan je kind toegang geven tot jeugd-GGZ. Ga bij je eigen gemeente na hoe dit precies geregeld is.