Wat is de inkomensafhankelijke bijdrage?

De inkomensafhankelijke bijdrage is een bijdrage die je verschuldigd bent voor verzekerde zorg in Nederland. Iedereen die in Nederland verzekerd is voor ziektekosten betaalt over zijn/haar inkomen een verplichte financiële bijdrage/premie.

Er zijn in Nederland twee soorten inkomensafhankelijke bijdragen, namelijk:

 • De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (premie Zvw)
 • De inkomensafhankelijke premie Wet langdurige zorg (premie Wlz).

De inkomensafhankelijke bijdragen voor de Zvw en Wlz maken onderdeel uit van ons sociale zekerheidsstelsel. Ze worden door je of voor je (door de werkgever) afgedragen aan de belastingdienst of het CAK.

Hoeveel eigen bijdrage betaal ik?

Hoeveel inkomensafhankelijke bijdrage je betaalt, is afhankelijk van:

 • Je soort inkomen (salaris, pensioen, uitkering, etc.)
 • De hoogte van je inkomen

Bij de meeste Nederlanders wordt de inkomensafhankelijke bijdrage automatisch ingehouden door de werkgever of uitkeringsinstantie.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

Voor het berekenen van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw wordt een percentage gehanteerd. Deze is afhankelijk van je situatie.

Je situatie 201920202021
Loondienst6,95 procent6,70 procent7,00 procent
Ondernemer5,70 procent5,45 procent5,75 procent
Gepensioneerd5,70 procent5,45 procent5,75 procent
AOW, Anw5,70 procent5,45 procent5,75 procent
WW, WAO, WIA6,95 procent6,70 procent7,00 procent
Bijstand via SVB5,70 procent5,45 procent5,75 procent
Bijstand via gemeente6,95 procent6,70 procent7,00 procent

De bijdrage wordt vervolgens berekend over de hoogte van je inkomen, bijvoorbeeld 7 procent over een bruto-inkomen van 30.000 euro (0,07 x 30.000).

Maximum-bijdrage-inkomen Zvw

Er zijn wel grensinkomens waarover de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw wordt betaald. Verdien je meer? Dan hoef je over het gedeelte dat uitkomt boven het maximum geen inkomensafhankelijke bijdrage te betalen.

 201920202021
Maximum-bijdrage-inkomen55.927 euro57.232 euro58.311 euro

In 2021 kun je dus maximaal 7 procent van 58.311 kwijt zijn aan de inkomensafhankelijke bijdrage. Dit komt neer op 4.082 euro.

Belangrijk: bij de berekening van het bijdrage-inkomen is het partner-inkomen niet van belang.

Inkomensafhankelijke bijdrage Wlz

 201920202021
Wlz-premie percentage9,65 procent9,65 procent9,65 procent

Maximum-premie-inkomen Wlz

Dit zijn de grensinkomens waarover de inkomensafhankelijke bijdrage Wlz wordt betaald.

 201920202021
Maximum-premie-inkomen34.300 euro34.712 euro35.129 euro

De inkomsten van de inkomensafhankelijke bijdragen worden gebruikt om de kortdurende (curatieve) en langdurige zorg te financieren.

Hoe wordt de inkomensafhankelijke bijdrage betaald?

De inkomensafhankelijke bijdragen Zvw en Wlz worden op verschillende manieren betaald.

Loondienst

Wanneer je in loondienst bent in Nederland, worden de inkomensafhankelijke bijdragen meestal automatisch voor je ingehouden door de werkgever.

Dit geldt ook als je bijstand krijgt van de gemeente of een WW-uitkering ontvangt van het UWV.

Niet in loondienst

Ben je niet in loondienst? Dan moet je alsnog inkomensafhankelijke bijdrage betalen. Dit geldt bijvoorbeeld als je zelfstandig ondernemer bent.

Je betaalt de inkomensafhankelijke bijdrage dus niet alleen over belastbaar loon uit loondienst, maar ook over:

 • Bepaalde periodieke uitkeringen, zoals een WW-uitkering
 • Pensioen
 • Resultaat uit overige werkzaamheden
 • Winst uit onderneming

Box 2 (aanmerkelijk belang) en Box 3 (sparen en beleggen) worden buiten beschouwing gelaten bij het bepalen van de inkomensafhankelijke bijdrage.

Hoe wordt de inkomensafhankelijke bijdrage berekend?

De inkomensafhankelijke bijdrage wordt per persoon berekend aan de hand van:

 1. Het geldende percentage voor de Zvw premie en het premiepercentage voor de Wlz
 2. Het bijdrage-inkomen Zvw en Wlz

Het bijdrage-inkomen is het totaal van verschillende soorten inkomens die je hebt, waaronder:

 • Salaris
 • Pensioen
 • Uitkeringen, zoals AOW of WW
 • Winst uit onderneming
 • Inkomsten uit overig werk

Ben je in loondienst? Dan staat je bijdrage-loon (waarmee de belastingdienst rekent) op de jaaropgaaf die je van je werkgever of uitkeringsinstantie ontvangt.

Voorbeeld

Kelvin werkt als verpleegkundige in het ziekenhuis. Zijn brutoloon in 2020 bedraagt 2.600 euro per maand. Daarvan wordt 100 euro ingehouden voor zijn pensioen.

 • Kelvin's jaarsalaris voor de Zorgverzekeringswet bedraagt 2.500 x 12 = 30.000 euro.
 • Zijn werkgever houdt 6,70 procent van 30.000 euro in (werkgeversheffing)
 • De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw bedraagt dus 6,7 procent van 30.000 euro: 0,067 x 30.000 = 2.010 euro, ofwel 167,50 euro per maand.

Ook houdt zijn werkgever 9,65 procent in voor de Wlz:

 • 0,0965 x 30.000 = 2.895 euro, ofwel 241,25 euro per maand.

Inkomensafhankelijke bijdragen in het buitenland

Als je als Nederlander in het buitenland woonachtig bent, worden de inkomensafhankelijke premies bepaald door het CAK.

Hoeveel bijdrage/premie je betaalt, is afhankelijk van:

 • Je inkomen
 • Het soort inkomen dat je ontvangt
 • Waar je woont (de woonlandfactor)

Vragen?

Meer informatie over de bijdragen voor Nederlanders in het buitenland vind je op hetcak.nl.