Wat is de inkomensafhankelijke bijdrage?

Men kent in Nederland twee soorten eigen bijdragen voor zorg, namelijk de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de inkomensafhankelijke premie voor de AWBZ (tegenwoordig Wlz-premie), voor de langdurige zorg. Deze bijdragen worden door je of voor je (door de werkgever) afgedragen aan de belastingdienst. Hoeveel wordt afgedragen, is afhankelijk je van je inkomen, pensioen en/of uitkering.

De inkomensafhankelijke bijdragen voor de Zvw en Wlz maken onderdeel uit van ons sociale zekerheidsstelsel. Mensen met een hoger inkomen dragen dan ook meer bij dan mensen met een lager inkomen. De inkomsten van de inkomensafhankelijke bijdragen worden gebruikt om de curatieve en langdurige zorg te financieren.

Overzicht inkomensafhankelijke bijdragen

Ontwikkeling van de inkomensafhankelijke bijdragen (in 2017, 2018 en 2019)

2017 2018 2019
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (werkgeversheffing) 6,65 procent 6,90 procent 6,95 procent
Inkomensafhankelijke (eigen) bijdrage Zvw (ondernemers/gepensioneerden) 5,40 procent 5,65 procent 5,70 procent
Inkomensafhankelijke bijdrage Wlz (voorheen AWBZ) 9,65 procent 9,65 procent 9,65 procent

Maximum-bijdrage-inkomen

De maximum-bijdrage-inkomens van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw staan hieronder vermeld:

2016 2017 2018
maximum-bijdrage-inkomen 52.763 euro 53.701 euro 54.614 euro

Het maximum-bijdrage-inkomen voor 2019 is nog niet bekend.

Bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)

De inkomensafhankelijke bijdrage is een verplichte bijdrage over je inkomsten. Deze bijdrage kan ieder jaar iets verschillen en is voor werknemers 6,95 procent (in 2019) van het totaal belastbaar inkomen, ongeacht je leeftijd. Dat is 0,05 procent meer dan in 2018. Wanneer je in loondienst bent, bijstand krijgt van de gemeente of een WW-uitkering ontvangt, wordt het betreffende bedrag automatisch voor je ingehouden.

Niet in loondienst

Ben je niet in loondienst? Dan betekent dit niet dat je geen inkomensafhankelijke bijdrage hoeft te betalen. Iedere bron van inkomsten telt namelijk mee voor het bepalen van de hoogte van deze bijdrage. Je betaalt de inkomensafhankelijke bijdrage dus niet alleen over belastbaar loon uit loondienst, maar ook over bepaalde periodieke uitkeringen, resultaat uit overige werkzaamheden en winst uit onderneming. Voor zelfstandigen, AOW’ers, ondernemers en pensioengerechtigden geldt een percentage van 5,4 procent (2017). In 2018 stijgt dit percentage naar 5,65 procent.

Berekening en maximum bedrag

De inkomensafhankelijke bijdrage wordt per persoon berekend aan de hand van het bijdrage-inkomen Zvw. Dit is het totaal van verschillende soorten inkomens die u hebt, waaronder:

  • Salaris
  • Pensioen
  • Uitkeringen
  • Winst uit onderneming
  • Inkomsten uit overig werk

Ben je in loondienst? Dan staat uw bijdrage-loon (waarmee de belastingdienst rekent) op de jaaropgaaf die je van je werkgever of uitkeringsinstantie ontvangt.

Er is verder een maximaal bedrag vastgesteld waarover de inkomensafhankelijke bijdrage wordt berekend. Volgens de belastingdienst bedraagt het bijdrage-inkomen in 2018 54.614 euro.

Het bijdrage-inkomen in 2019 is nog niet bekend.

Bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz)

Er wordt ook een premie (eigen bijdrage) gevraagd voor zorg uit de Wet langdurige zorg (voormalige AWBZ). Deze premie is gelijk aan 9,65 procent van het belastbaar inkomen met een maximum van 33.791 euro (2017). In 2019 blijft het percentage voor de Wlz-premie steken op 9,65 procent. Het maximum-bijdrage-inkomen voor de Wlz in 2018/2019 is nog niet bekend.

Je betaalt de Wlz-premie via je inkomen aan de belastingdienst.