Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en Wlz

De inkomensafhankelijke bijdrage is een financiële bijdrage die wordt betaald als je bent verzekerd voor ziektekosten in Nederland. Het is een verplichte premie die wordt berekend aan de hand van het inkomen, zoals salaris, pensioen of een uitkering.

Er zijn in Nederland twee soorten bijdragen, namelijk:

 • De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw premie)
 • De inkomensafhankelijke premie Wet langdurige zorg (premie Wlz).

Beide maken onderdeel uit van ons sociale zekerheidsstelsel.

Hoeveel eigen bijdrage betaal ik?

Hoeveel inkomensafhankelijke bijdrage er - voor je of door je - wordt betaald, is afhankelijk van:

 • Het soort inkomen (salaris, pensioen, uitkering, etc.)
 • De hoogte van je inkomen in euro's
 • Het grensinkomen (maximum bijdrage inkomen)

Bij de meeste Nederlanders wordt de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw door de werkgever betaald, namelijk via de werkgeversheffing Zvw. De Wlz-premie wordt ingehouden van het bruto inkomen.

Zvw premie

Voor het berekenen van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (zvw premie) wordt een percentage gehanteerd. Deze is afhankelijk van je situatie.

Een overzicht van de Zvw premie percentages in 2022 en 2023:

Je situatie 20222023
Loondienst6,75%6,68%
Ondernemer5,50%5,43%
Gepensioneerd5,50%5,43%
AOW5,50%5,43%
WW, WAO, WIA, Anw6,75%6,68%
Bijstand via SVB5,50%5,43%
Bijstand via gemeente6,75%6,68%
Laatst bijgewerkt op 31 mei 2023

Maximum-bijdrage-inkomen Zvw

Er zijn grensinkomens waarover de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw wordt betaald.

Verdien je meer dan dit grensinkomen? Dan hoeft er over het gedeelte dat uitkomt boven het maximum geen extra inkomensafhankelijke bijdrage te worden betaald.

 202120222023
Maximum-bijdrage-inkomen€ 58.311€ 59.706€ 66.952

Voorbeeld: in 2023 kun je dus maximaal 6,68 procent van € 66.952 kwijt zijn aan de inkomensafhankelijke bijdrage, wat neerkomt op circa 4.472 euro.

Belangrijk: bij de berekening van het bijdrage-inkomen is het partner-inkomen niet van belang.

Premie Wlz

Voor de premie Wlz geldt voor iedereen een percentage van 9,65 procent. Deze wordt, als onderdeel van de premie volksverzekeringen, ingehouden op het loon, of als aparte aanslag wordt betaald aan de Belastingdienst.

 202120222023
Wlz-premie percentage9,65% 9,65% 9,65%

Let op: de premie Wlz is niet hetzelfde als de eigen bijdrage Wlz, die je betaalt als je zorg vanuit de Wlz ontvangt.

Maximum premie-inkomen Wlz

Dit zijn de grensinkomens waarover de inkomensafhankelijke bijdrage Wlz wordt betaald.

 202120222023
Maximum-premie-inkomen€ 35.129€ 35.472€ 37.149

Hoe (en wie) betalen de inkomensafhankelijke bijdragen?

De inkomensafhankelijke bijdragen Zvw en Wlz worden op verschillende manieren betaald, afhankelijk van de situatie:

Loondienst

Wanneer je in loondienst bent in Nederland wordt:

 • De Zvw premie door je werkgever betaalt aan de Belastingdienst, via de werkgeversheffing Zvw
 • De premie Wlz op je bruto inkomen ingehouden door je werkgever en door hen betaalt aan de Belastingdienst

Bijstand of WW-uitkering

Als je bijstand krijgt of een WW-uitkering ontvangt van het UWV wordt:

 • De Zvw premie betaalt door het UWV (of een andere uitkeringsinstantie)
 • De premie Wlz op je uitkering ingehouden

Andere vormen van inkomen

Heb je (naast loon of een uitkering) nog andere vormen van inkomen?

Dan moet je alsnog een inkomensafhankelijke bijdrage betalen. Dit gebeurt via de aangifte "inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet" en aangifte "premie volksverzekeringen".

Dit geldt bijvoorbeeld als je zelfstandig ondernemer bent of pensioen ontvangt.

Je betaalt de inkomensafhankelijke bijdrage dus niet alleen over belastbaar loon uit loondienst, maar ook over:

 • Bepaalde periodieke uitkeringen
 • Pensioen
 • Alimentatie
 • Resultaat uit overige werkzaamheden
 • Winst uit onderneming

Box 2 (aanmerkelijk belang) en Box 3 (sparen en beleggen) worden buiten beschouwing gelaten bij het bepalen van de inkomensafhankelijke bijdrage.

Woonachtig in het buitenland

Als je als Nederlander in het buitenland woonachtig bent, worden de inkomensafhankelijke premies bepaald door het CAK.

Hoeveel bijdrage/premie je betaalt, is afhankelijk van:

 • Je inkomen
 • Het soort inkomen dat je ontvangt
 • Waar je woont (de woonlandfactor)

Meer informatie over de bijdragen voor Nederlanders in het buitenland vind je op hetcak.nl.

Hoe wordt de inkomensafhankelijke bijdrage berekend?

De inkomensafhankelijke bijdrage wordt per persoon berekend aan de hand van:

 1. Het geldende percentage voor de Zvw-premie en de Wlz-premie
 2. Het bijdrage-inkomen Zvw en Wlz

Het bijdrage-inkomen is het totaal van alle verschillende soorten inkomens, waaronder:

 • Salaris
 • Pensioen
 • Uitkeringen, zoals AOW of WW
 • Winst uit onderneming
 • Inkomsten uit overig werk

Ben je in loondienst? Dan staat je bijdrageloon (waarmee de belastingdienst rekent) op de jaaropgaaf die je van je werkgever of uitkeringsinstantie ontvangt.

Voorbeeld 1

Kelvin (34) werkt als verpleegkundige in het ziekenhuis. Zijn brutoloon in 2022 bedraagt 2.650 euro per maand. Daarvan wordt 100 euro ingehouden voor zijn pensioen.

 • Kelvin's bijdrage inkomen voor de Zorgverzekeringswet bedraagt 2.650 x 12 = 31.800 euro.
 • Zijn werkgever betaalt daarom 6,75 procent van 31.800 euro (als werkgeversheffing Zvw)
 • De Zvw premie komt neer op 6,75 procent van 31.800 euro: 0,0675 x 31.800 = 2.146,50 euro (ofwel 178,87 euro per maand)

Verder houdt zijn werkgever 9,65 procent van het bruto inkomen in voor de Wlz premie:

 • 0,0965 x 31.800 = 3068,70 euro, ofwel 255,72 euro per maand.

Voorbeeld 2

Ruud (48) werkt als consultant bij ingenieursbureau. Zijn brutoloon bedraag 5.950 euro per maand. Daarvan wordt 350 euro ingehouden voor als hij met pensioen gaat.

 • Het bruto jaarinkomen van Ruud (67.200 euro) komt uit boven het maximum-bijdrage inkomen van 59.706 euro (2022)
 • De wet bepaalt dat zijn werkgever dus maximaal 6,75 procent van 59.706 euro aan werkgeversheffing Zvw betaalt
 • De Zvw premie komt uit op 0,0675 x 59.706 = 4.030,15 euro

Verder houdt zijn werkgever 9,65 procent van het bruto inkomen in voor de Wlz premie. Het maximum-premie-inkomen komt hier echter uit op 35.472 euro.

 • Berekening Wlz premie: 0,0965 x 35.472 = 3.423,05 euro op jaarbasis (ofwel 285,25 euro per maand)