Wat is de inkomensafhankelijke bijdrage?

De inkomensafhankelijke bijdrage is een bijdrage die je verschuldigd bent voor verzekerde zorg in Nederland. Iedereen die in Nederland verzekerd is voor ziektekosten betaalt over zijn/haar inkomen een verplichte financiële bijdrage/premie.

Er zijn in Nederland twee soorten inkomensafhankelijke bijdragen, namelijk:

 • De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (premie Zvw)
 • De inkomensafhankelijke premie Wet langdurige zorg (premie Wlz).

De inkomensafhankelijke bijdragen voor de Zvw en Wlz maken onderdeel uit van ons sociale zekerheidsstelsel. Ze worden door je of voor je (door de werkgever) afgedragen aan de belastingdienst of het CAK.

Hoeveel eigen bijdrage betaal ik?

Hoeveel inkomensafhankelijke bijdrage wordt afgedragen, is afhankelijk je van je inkomen, pensioen en/of uitkering. Mensen met een hoger inkomen dragen meer bij dan mensen met een lager inkomen.

Overzicht inkomensafhankelijke bijdragen

 201920202021
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (werkgeversheffing)6,95 procent6,70 procent7,00 procent
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (ondernemers/gepensioneerden/uitkeringsgerechtigden)5,70 procent5,45 procent5,75 procent
Inkomensafhankelijke bijdrage Wlz9,65 procent9,65 procent9,65 procent

Maximum-bijdrage-inkomen Zvw

Dit zijn de maximum-inkomens waarover de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw wordt betaald:

 201920202021
Maximum-bijdrage-inkomen55.927 euro57.232 euro58.311 euro

Bij de berekening van het bijdrage inkomen is het partner-inkomen niet van belang.

Maximum-premie-inkomen Wlz

De maximum-premie-inkomens van de inkomensafhankelijke bijdrage Wlz:

 201820192020
Maximum-premie-inkomen33.994 euro34.300 euro34.712 euro

Het bedrag voor 2021 is nog niet bekend.

De inkomsten van de inkomensafhankelijke bijdragen worden gebruikt om de kortdurende (curatieve) en langdurige zorg te financieren.

Hoe wordt de inkomensafhankelijke bijdrage betaald?

De inkomensafhankelijke bijdragen Zvw en Wlz worden op verschillende manieren betaald.

Loondienst

Wanneer je in loondienst bent in Nederland, worden de inkomensafhankelijke bijdragen meestal automatisch voor je ingehouden door de werkgever.

Dit geldt ook als je bijstand krijgt van de gemeente of een WW-uitkering ontvangt van het UWV.

Niet in loondienst

Ben je niet in loondienst? Dan moet je alsnog inkomensafhankelijke bijdrage betalen. Dit geldt bijvoorbeeld als je zelfstandig ondernemer bent.

Je betaalt de inkomensafhankelijke bijdrage dus niet alleen over belastbaar loon uit loondienst, maar ook over:

 • Bepaalde periodieke uitkeringen, zoals een WW-uitkering
 • Pensioen
 • Resultaat uit overige werkzaamheden
 • Winst uit onderneming

Box 2 (aanmerkelijk belang) en Box 3 (sparen en beleggen) worden buiten beschouwing gelaten bij het bepalen van de inkomensafhankelijke bijdrage.

Hoe wordt de inkomensafhankelijke bijdrage berekend?

De inkomensafhankelijke bijdrage wordt per persoon berekend aan de hand van:

 1. Het geldende percentage voor de Zvw premie en het premiepercentage voor de Wlz
 2. Het bijdrage-inkomen Zvw en Wlz

Het bijdrage-inkomen is het totaal van verschillende soorten inkomens die je hebt, waaronder:

 • Salaris
 • Pensioen
 • Uitkeringen, zoals AOW of WW
 • Winst uit onderneming
 • Inkomsten uit overig werk

Ben je in loondienst? Dan staat je bijdrage-loon (waarmee de belastingdienst rekent) op de jaaropgaaf die je van je werkgever of uitkeringsinstantie ontvangt.

Voorbeeld berekening

Kelvin werkt als verpleegkundige in het ziekenhuis. Zijn brutoloon in 2020 bedraagt 2.600 euro per maand. Daarvan wordt 100 euro ingehouden voor zijn pensioen.

 • Kelvin's jaarsalaris voor de Zorgverzekeringswet bedraagt 2.500 x 12 = 30.000 euro.
 • Zijn werkgever houdt 6,70 procent van 30.000 euro in (werkgeversheffing)
 • De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw bedraagt dus 6,7 procent van 30.000 euro: 0,067 x 30.000 = 2.010 euro, ofwel 167,50 euro per maand.

Ook houdt zijn werkgever 9,65 procent in voor de Wlz:

 • 0,0965 x 30.000 = 2.895 euro, ofwel 241,25 euro per maand.

Inkomensafhankelijke bijdragen in het buitenland

Als je als Nederlander in het buitenland woonachtig bent, worden de inkomensafhankelijke premies bepaald door het CAK.

Hoeveel bijdrage/premie je betaalt, is afhankelijk van:

 • Je inkomen
 • Het soort inkomen dat je ontvangt
 • Waar je woont (de woonlandfactor)

Vragen?

Meer informatie over de bijdragen voor Nederlanders in het buitenland vind je op hetcak.nl.