Wat is de inkomensafhankelijke bijdrage?

Men kent in Nederland twee soorten eigen bijdragen voor zorg, namelijk: de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de inkomensafhankelijke premie voor Wet langdurige zorg (Wlz).

Deze bijdragen worden door je of voor je (door de werkgever) afgedragen aan de belastingdienst. Hoeveel wordt afgedragen, is afhankelijk je van je inkomen, pensioen en/of uitkering.

De inkomensafhankelijke bijdragen voor de Zvw en Wlz maken onderdeel uit van ons sociale zekerheidsstelsel. Mensen met een hoger inkomen dragen dan ook meer bij dan mensen met een lager inkomen. De inkomsten van de inkomensafhankelijke bijdragen worden gebruikt om de kortdurende (curatieve) en langdurige zorg te financieren.

Overzicht inkomensafhankelijke bijdragen

Ontwikkeling van de inkomensafhankelijke bijdragen (in 2017, 2018 en 2019):

201720182019
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (werkgeversheffing)6,65 procent6,90 procent6,95 procent
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (ondernemers/gepensioneerden)5,40 procent5,65 procent5,70 procent
Inkomensafhankelijke bijdrage Wlz9,65 procent9,65 procent9,65 procent

Maximum-bijdrage-inkomen

De maximum-bijdrage-inkomens van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw staan hieronder vermeld:

201720182019
maximum-bijdrage-inkomen53.701 euro54.614 euro55.927 euro

Bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)

De inkomensafhankelijke bijdrage is een verplichte bijdrage over je inkomsten. Deze bijdrage kan ieder jaar iets verschillen en is voor werknemers 6,95 procent (in 2019) van het totaal belastbaar inkomen, ongeacht je leeftijd. Dat is 0,05 procent meer dan in 2018.

Wanneer je in loondienst bent, bijstand krijgt van de gemeente of een WW-uitkering ontvangt, wordt het betreffende bedrag automatisch voor je ingehouden.

Niet in loondienst

Ben je niet in loondienst? Dan betekent dit niet dat je geen inkomensafhankelijke bijdrage hoeft te betalen.

Je betaalt de inkomensafhankelijke bijdrage dus niet alleen over belastbaar loon uit loondienst, maar ook over bepaalde periodieke uitkeringen, resultaat uit overige werkzaamheden en winst uit onderneming. Voor zelfstandigen, AOW’ers, ondernemers en pensioengerechtigden geldt een percentage van 5,7 procent (2019).

Box 2 (aanmerkelijk belang) en Box 3 (sparen en beleggen) worden wel buiten beschouwing gelaten bij het bepalen van de inkomensafhankelijke bijdrage.

Berekening en maximumbedrag

De inkomensafhankelijke bijdrage wordt per persoon berekend aan de hand van het bijdrage-inkomen Zvw. Dit is het totaal van verschillende soorten inkomens die u hebt, waaronder:

  • Salaris
  • Pensioen
  • Uitkeringen
  • Winst uit onderneming
  • Inkomsten uit overig werk

Ben je in loondienst? Dan staat je bijdrage-loon (waarmee de belastingdienst rekent) op de jaaropgaaf die je van je werkgever of uitkeringsinstantie ontvangt.

Er is verder een maximaal bedrag vastgesteld waarover de inkomensafhankelijke bijdrage wordt berekend. Volgens de belastingdienst bedraagt het bijdrage-inkomen 55.927 euro in 2019

Bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz)

Er wordt ook een premie (eigen bijdrage) gevraagd voor zorg uit de Wet langdurige zorg (voormalige AWBZ). Deze premie is gelijk aan 9,65 procent van het belastbaar inkomen met een maximum van 34.300 euro (2019).

Je betaalt de Wlz-premie via je inkomen aan de belastingdienst.