Wat is de inkomensafhankelijke bijdrage?

Men kent in Nederland twee soorten eigen bijdragen voor de zorg(verzekering), namelijk: de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de inkomensafhankelijke premie voor Wet langdurige zorg (Wlz).

Deze bijdragen worden door je of voor je (door de werkgever) afgedragen aan de belastingdienst. Hoeveel wordt afgedragen, is afhankelijk je van je inkomen, pensioen en/of uitkering.

De inkomensafhankelijke bijdragen voor de Zvw en Wlz maken onderdeel uit van ons sociale zekerheidsstelsel. Mensen met een hoger inkomen dragen dan ook meer bij dan mensen met een lager inkomen. De inkomsten van de inkomensafhankelijke bijdragen worden gebruikt om de kortdurende (curatieve) en langdurige zorg te financieren.

Overzicht inkomensafhankelijke bijdragen

Ontwikkeling van de inkomensafhankelijke bijdragen (in 2017, 2018 en 2019):

201820192020
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (werkgeversheffing)6,90 procent6,95 procent6,70 procent
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (ondernemers/gepensioneerden)5,65 procent5,70 procent5,45 procent
Inkomensafhankelijke bijdrage Wlz9,65 procent9,65 procent9,65 procent

Maximum-bijdrage-inkomen

De maximum-bijdrage-inkomens van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw staan hieronder vermeld:

201820192020
maximum-bijdrage-inkomen54.614 euro55.927 euron.n.b.

Bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)

De inkomensafhankelijke bijdrage is een verplichte bijdrage over je salaris.

De bijdrage kan ieder jaar iets verschillen en is voor werknemers 6,95 procent (in 2019) van het totaal belastbaar inkomen, ongeacht je leeftijd. In 2020 gaat de bijdrage omlaag naar 6,70 procent.

Wanneer je in loondienst bent, bijstand krijgt van de gemeente of een WW-uitkering ontvangt, wordt het betreffende bedrag automatisch voor je ingehouden.

Niet in loondienst

Ben je niet in loondienst? Dan moet je alsnog inkomensafhankelijke bijdrage betalen.

Je betaalt de inkomensafhankelijke bijdrage dus niet alleen over belastbaar loon uit loondienst, maar ook over:

 • Bepaalde periodieke uitkeringen, zoals een WW-uitkering
 • Pensioen
 • Resultaat uit overige werkzaamheden
 • Winst uit onderneming

Voor zelfstandigen, AOW’ers, ondernemers en pensioengerechtigden geldt een percentage van 5,7 procent (2019) en 5,45 procent in 2020.

Box 2 (aanmerkelijk belang) en Box 3 (sparen en beleggen) worden buiten beschouwing gelaten bij het bepalen van de inkomensafhankelijke bijdrage.

Berekening en maximumbedrag

De inkomensafhankelijke bijdrage wordt per persoon berekend aan de hand van het bijdrage-inkomen Zvw. Dit is het totaal van verschillende soorten inkomens die u hebt, waaronder:

 • Salaris
 • Pensioen
 • Uitkeringen
 • Winst uit onderneming
 • Inkomsten uit overig werk

Ben je in loondienst? Dan staat je bijdrage-loon (waarmee de belastingdienst rekent) op de jaaropgaaf die je van je werkgever of uitkeringsinstantie ontvangt.

Er is verder een maximaal bedrag vastgesteld waarover de inkomensafhankelijke bijdrage wordt berekend. Volgens de Belastingdienst bedraagt het bijdrage-inkomen 55.927 euro in 2019

Bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz)

Er wordt ook een premie (eigen bijdrage) gevraagd voor zorg uit de Wet langdurige zorg (voormalige AWBZ). Deze premie is gelijk aan 9,65 procent van het belastbaar inkomen met een maximum van 34.300 euro (2019).

Er zijn verschillende soorten inkomen waarover je premie Wlz betaalt, zoals:

 • AOW
 • Pensioen
 • Salaris

Je betaalt de Wlz-premie via je inkomen aan de belastingdienst. Als je in loondienst bent, doet je werkgever dit voor je.