Zorgvergoedingen zwangerschap en bevalling

Bij een zwangerschap is het raadzaam om goed naar de dekking van de zorgverzekering te kijken. Veel wordt gedekt door de basisverzekering, maar in veel gevallen maak je toch kosten, bijvoorbeeld via de eigen bijdrage of omdat je gebruik maakt van zorg die niet in het basispakket is opgenomen. Een aanvullende verzekering kan dan een handige optie zijn.

Doel

In dit dossier volgt een overzicht met alle zorgvormen rondom zwangerschap en bevallen die door de basis- en aanvullende zorgverzekering worden gedekt. Het doel hiervan is:

  • Dat je op de hoogte bent van de zorgvormen, kosten en vergoedingen die spelen rond de zwangerschap en de bevalling
  • Dat je een weloverwogen keuze kunt maken voor een zorgverzekering als je zwanger bent of zwanger wilt worden

Zwanger en bevalling - zorgvergoedingen

Verloskundige zorg

De basisverzekering vergoedt de zorg die moeder en baby nodig hebben vóór, tijdens en na de bevalling. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten voor de verloskamer en de arbeidsuren die de verloskundige, huisarts of gynaecoloog maakt.

Houdt hier rekening mee:

Sommige kosten rondom verloskundige zorg kunnen wel ten laste komen van het eigen risico, zoals geneesmiddelen en vervoerskosten.

Verder dient rekening te worden gehouden met het type polis van de verzekerde, omdat volledige vergoeding voor geboortezorg bij een budgetpolis, naturapolis of combinatiepolis alleen plaatsvindt als de verloskundige zorgverleners gecontracteerd zijn door de zorgverzekeraar van de zwangere vrouw. Bij een restitutiepolis is de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg meestal wel 100 procent.

Basisverzekering

Soort Vergoeding  Eigen risico Eigen bijdrage
Verloskundige zorg voor, tijdens en na de bevalling Ja Nee Nee
Laboratoriumonderzoek (bijv. bloedonderzoek) Ja Ja Nee
Bloedonderzoek (naar infectieziekten) rond 12e week zwangerschap, als onderdeel van een bevolkingsonderzoek Ja: vergoeding via overheid Nee Nee
Geneesmiddelen en vervoerskosten rondom verloskundige zorg Ja Ja Nee

Ook bij een miskraam wordt de nodige zorg vergoed door de basisverzekering. Er geldt geen eigen risico.

Aanvullende zorgverzekering

Er zijn geen extra vergoedingen voor verloskundige zorg mogelijk uit de aanvullende verzekering.

Echo’s

Tijdens de zwangerschap zal er minimaal twee keer een echo worden gemaakt. Bij de eerste, algemene termijnecho (na 12 weken) wordt bepaald wanneer je ongeveer bent uitgerekend. Tevens wordt de ligging van de baby bepaald. Na 20 weken volgt standaard een tweede echo, het structureel echoscopisch onderzoek (SEO). Deze twee echo’s vallen onder de dekking van het basispakket. Daarnaast geldt er een basisdekking voor alle overige echo’s die medisch noodzakelijk zijn.

Basisverzekering

Soort Vergoeding Eigen risico Eigen bijdrage
8-weken echo Alleen op basis van medische indicatie Nee Nee
12 weken (algemene termijn) echo Ja Nee Nee
20-weken echo (SEO) Ja Nee Nee
Overige echo’s Ja, maar alleen indien medisch noodzakelijk Nee Nee

Aanvullende verzekering

Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden ook de 8-weken zonder medische indicatie. Informeer hiernaar bij je zorgverzekeraar of raadpleeg een zorgvergelijker.

Prenatale screening

Iedere zwangere vrouw krijgt bepaalde tests aangeboden waarbij kan worden bepaald of er bij het ongeboren kind aangeboren afwijkingen of structurele afwijkingen zijn. Zo is er de combinatietest of NIPT die beiden screenen op het down-, edwards- en patausyndroom.

Bij medische indicaties worden deze tests vergoed door de basisverzekering. Ook bij een verhoogd risico worden de tests vergoed. Informeer bij je verloskundige of huisarts of hier sprake van is. In andere gevallen, waarbij geen medische indicatie is, wordt er een eigen betaling gevraagd.

Het counselinggesprek waarin de vrouw door een verloskundige wordt geïnformeerd over de mogelijke tests en wat de consequenties hiervan zijn, wordt wel volledig vergoed.

Basisverzekering

Soort Vergoeding Eigen risico Eigen bijdrage
Counselinggesprek over prenatale screening Ja Nee Nee
Combinatietest bij medische indicatie Ja Nee Nee
Combinatietest zonder medische indicatie Nee nvt Zelf betalen: ~170 euro
NIPT bij verhoogd eigen risico of medische indicatie (trident-1) Ja Ja Nee
NIPT (trident-2) Subsidieregeling Nee 175 euro

Aanvullende verzekering

De combinatietest en NIPT worden door een aantal verzekeraars gedekt via de aanvullende verzekering.

Diagnostisch vervolgonderzoek

In sommige gevallen blijkt het noodzakelijk om specialistische echo’s of andere testen uit te voeren. Er is dan bijvoorbeeld een vermoeden op een structurele afwijking van de foetus. De onderstaande vervolgonderzoeken worden gedekt door de basisverzekering op grond van een medische noodzaak.

Basisverzekering

Soort Vergoeding Eigen risico Eigen bijdrage
Geavanceerd ultrageluid onderzoek (GUO) Ja, alleen bij medische indicatie Nee Nee
Vlokkentest Ja, alleen bij medische indicatie Ja Nee
Vruchtwaterpunctie Ja, alleen bij medische indicatie Ja Nee

Aanvullende zorgverzekering

Er zijn geen extra dekkingen mogelijk voor diagnostisch vervolgonderzoek.

Bevalling

Vrouwen hebben de keuze om thuis te bevallen, in een geboortecentrum of in een ziekenhuis. Een thuisbevalling wordt volledig gedekt door de basisverzekering

Wanneer een vrouw vrijwillig kiest voor een ziekenhuisbevalling, spreekt men van een poliklinische bevalling zonder medische indicatie. Deze bevalling wordt niet door een gynaecoloog gedaan, maar een door een eerstelijns verloskundige met partusassistentie van een kraamverzorgster.

Indien er complicaties zijn of de bevalling gecompliceerder is (keizersnede, ligging baby, meerling), spreekt men van een poliklinische bevalling met medische indicatie.

Belangrijk:

Er geldt maximumtarief voor een poliklinische bevalling in het ziekenhuis. Dit tarief is exclusief partusassistentie.

Basisverzekering

Zorg Vergoeding Eigen risico Eigen bijdrage
Thuisbevalling Ja Nee Nee
Bevalling in geboortecentrum Ja Nee  357,84 euro
Bevalling in geboortecentrum bij medische indicatie Ja Nee Nee
Poliklinische bevalling in het ziekenhuis 215 euro vergoed Nee Ziekenhuistarief minus 215 euro (maximum eigen bijdrage van 415,66 euro)
Poliklinische bevalling bij medische indicatie Ja Nee Nee
Pijnbestrijding tijdens de bevalling Ja Nee Nee

Aanvullende verzekering

Voor de eigen bijdragen die kunnen gelden als er geen medische indicatie is, kan men zich aanvullend verzekeren. De eigen bijdrage wordt dan deels of volledig gedekt door de zorgverzekeraar.

–> Vergoeding eigen bijdrage ziekenhuisbevalling

Kraamzorg

Kraamzorg is de zorg die nodig is bij en na de geboorte, zoals het assisteren bij de bevalling, verzorging van moeder en baby en het monitoren van de gezondheid van moeder en baby. Bij een thuisbevalling kan de kraamverzorgster ook huishoudelijke taken overnemen.

Het aantal uur dat een vrouw kraamzorg nodig heeft, wordt bepaald door een landelijk indicatieprotocol. De basisverzekering dekt minimaal 24 uur en maximaal 80 uur, verdeeld over maximaal 10 dagen vanaf de dag van de bevalling. Uren van zorg die nodig zijn tijdens de bevalling worden hierbij niet meegerekend.

Bij iedere bevalling is er ook een kraampakket nodig. Hierin zitten allerlei benodigdheden voor tijdens en na de bevalling, zoals watten, verband en onderleggers. De kosten van een kraampakket bedragen rond de 20 a 30 euro. Veel vrouwen hebben na ontslag in het ziekenhuis nog een kraampakket thuis nodig.

Basisverzekering

Zorg Vergoeding Eigen risico Eigen bijdrage
Kraampakket Nee (wel vergoeding AV mogelijk) nvt nvt
Kraamzorg thuis Ja Nee 4,40 euro per uur
Kraamzorg in kraamhotel of geboortehotel Ja Nee 4,40 euro per uur
Kraamzorg in geboortecentrum Ja Nee 17,50 euro per dag voor het kind en 17,50 euro per dag voor de moeder
Kraamzorg ziekenhuis (zonder medische noodzaak) Ja Nee 17,50 euro per dag voor het kind en 17,50 euro per dag voor de moeder
Kraamzorg (met medische indicatie) Ja Nee Nee

Let op:

Bij kraamzorg in het ziekenhuis wordt een hogere eigen bijdrage gevraagd van de verzekerde als de zorgverlener meer dan 121 euro per dag declareert.

Aanvullende verzekering

De eigen bijdrage voor kraamzorg kan worden gedekt via een aanvullende verzekering. Ook zijn er verzekeraars die het kraampakket vergoeden. Tot slot zijn er verzekeraars die extra uren kraamzorg vergoeden, bovenop het aantal geïndiceerde uren.

–> Vergoeding eigen bijdrage kraamzorg

Doula

In de praktijk blijkt dat steeds meer vrouwen baat hebben bij een doula. Een doula is een zwangerschaps- en bevallingscoach die die de aanstaande ouders ondersteunt tijdens de zwangerschap, bevalling en eventueel ook daarna. Deze ondersteuning vindt plaats in de vorm van praktische en emotionele steun, bijvoorbeeld om je te helpen ontspannen en met pijn om te gaan. Een doula is ook aanwezig tijdens de bevalling voor steun, zelfs als deze 36 uur duurt.

Onderzoek heeft aangetoond dat een doula allerlei voordelen biedt: de zwangerschap en bevalling verlopen prettiger en met minder complicaties.

Basisverzekering

Vanuit de basisverzekering is er geen vergoeding voor een Doula.

Aanvullende verzekering

Een aanvullende verzekering met vergoeding voor een zwangerschapscursus kan de kosten van een doula deels dekken. Het is belangrijk om hiervoor te kijken in de polisvoorwaarden van je zorgverzekering. Sommige verzekeraars vergoeden bijvoorbeeld alleen specifieke zwangerschapscursussen, maar geen doula. Als je twijfelt of er niet uitkomt, kun je bij je eigen verzekeraar navragen of een doula in jouw situatie wordt vergoed.

Overig

Tot slot zijn er nog een aantal andere zorgvormen rondom zwangerschap en bevallen. Worden deze vergoed en waar hou je rekening mee?

Basisverzekering

Soort Vergoeding Eigen risico Eigen bijdrage
Bekkenfysiotherapie bij incontinentie Ja, 9 behandelingen Ja Nee
Zwangerschapscursussen Nee (wel vergoeding AV mogelijk) nvt nvt
Lactatiekundige zorg Nee (wel vergoeding AV mogelijk) nvt nvt
Dieetadvies Ja, 3 behandeluren Ja, behalve bij ketenzorg Nee

Aanvullende verzekering

Als je in aanmerking wilt komen voor vergoeding van een zwangerschapscursus kun je hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten. Er zijn een groot aantal verschillende zwangerschapscursussen die worden aangeboden.

Daarnaast kan een vrouw zich aanvullend verzekeren voor bekkenfysiotherapie als er geen sprake is van incontinentie.

–> Vergoeding fysiotherapie

Ook voor lactatiekundige hulp (hulp bij borstvoeding) zijn er aanvullende dekkingen. Je krijgt dan bijvoorbeeld voorlichting en advies bij gebrek aan melkproductie of groei van de baby. Er zijn ook vergoedingen voor een elektrische borstkolf.

–> Vergoeding lactatiekundige zorg

Tot slot zijn er voor dieetadvies aanvullende vergoedingen mogelijk als de eerste drie behandeluren niet voldoende zijn.

–> Vergoeding dieetadvies

Draagmoederschap

De vergoedingen vanuit de basis- en aanvullende verzekering is voor draagmoeders niet anders dan voor alle andere moeders. Dat is ook logisch. Dezelfde regels en voorwaarden zijn dus van toepassing. Houdt er wel rekening mee dat de zorgverzekering van de draagmoeder wordt aangesproken en niet die van de wensmoeder. De wensmoeder heeft dan ook geen recht op zorgvergoedingen rondom de zwangerschap en de bevalling, bijvoorbeeld kraamzorg of verloskundige zorg. Wel heeft de pasgeboren baby recht op kraamzorg, zoals vastgesteld door het landelijk indicatieprotocol. De dekking die hiervoor geldt, is uiteraard exact hetzelfde als voor alle andere baby’s.

Bronnen

Voor het samenstellen van dit dossier is gebruik gemaakt van verschillende bronnen:

  • Zorginstituut Nederland (verzekerde zorg)
  • Onderzoekvanmijnongeborenkind.nl
  • Rivm.nl
  • Nza.nl