Welke veranderingen zijn er in de zorg?

Ieder jaar wijzigt het zorgstelsel en de zorgverzekering. Het is niet gemakkelijk om al deze veranderingen bij te houden. Daarom worden hieronder de belangrijkste en meest actuele wijzigingen voor de zorg in kaart gebracht (zorgverzekering 2025).

Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt, zodat iedereen op de hoogte blijft van de belangrijkste ontwikkelingen.

Op deze pagina wordt onderscheid gemaakt tussen:

 1. Veranderingen binnen de Zorgverzekeringswet
 2. Veranderingen in de langdurige en bijzondere zorg

Veranderingen Zorgverzekeringswet (Zvw)

Welke veranderingen in de zorg gaan er plaatsvinden in 2024?

Zorgpremie

De zorgpremie kost in 2024 gemiddeld 147,34 euro per verzekerde. Dat komt neer op een stijging van 9 euro per maand voor de basisverzekering.

De belangrijkste reden voor de hogere zorgpremie is vergrijzing op vergrijzing: de groep ouderen wordt groter en leeft ook langer. Daarnaast stijgen de inkomens voor zorgpersoneel.

Eigen risico

Het wettelijke, verplichte eigen risico wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld aan de hand van de nieuwe begroting. Als gevolg van afspraken in het regeerakkoord is het eigen risico de afgelopen jaren gelijk gebleven.

In 2024 blijft het eigen risico weer gelijk op 385 euro.

Zorgverzekeraars hebben de mogelijkheid om bepaalde zorgvormen toe te voegen aan de vrijstelling voor het eigen risico. Het gaat specifiek om dieetpreparaten of preventieprogramma's die gezondheidsproblemen kunnen voorkomen.

Zorgtoeslag

In 2024 gaat de zorgtoeslag fors omlaag. Voor alleenstaanden daalt deze met € 27 per maand en voor gezinnen met € 22 per maand. Dit is vanwege het vervallen van een tijdelijke verhoging die in 2023 was ingevoerd. Deze voorspellingen zijn gebaseerd om ramingen van het kabinet.

Bij het bepalen van de zorgtoeslag kan ook het eigen vermogen een rol spelen. Het berekenen van je persoonlijke toeslag kan via de website van de belastingdienst.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en premie Wlz

In 2023 gaat de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw met 0,02 procent omlaag. De Wlz-premie blijft op hetzelfde niveau.

 20232024
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (werkgeversheffing)6,68%6,57%
Inkomensafhankelijke (eigen) bijdrage Zvw (ondernemers/gepensioneerden)5,43%5,32%
Inkomensafhankelijke bijdrage Wlz (voorheen AWBZ)9,65%9,65%

Maximum-bijdrage-inkomen

De maximum-bijdrage-inkomens van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw staan hieronder vermeld:

 202220232024
Maximum-bijdrage-inkomen€ 59.706€ 66.952€ 71.624

Basispakket

In het basispakket zijn er enkele aanpassingen per 1 januari 2024:

 • Flexibele en verlengde vergoeding voor kraamzorg.
 • Verlenging van paramedische herstelzorg na Covid-19 tot 1 januari 2025.
 • Nieuwe nationale afspraken voor aanpak overgewicht en obesitas bij kinderen.
 • Valpreventie voor ouderen met een verhoogd risico op vallen wordt vanaf 2024 vergoed vanuit het basispakket.

Over de Zorgverzekeringswet (Zvw)

De zorgverzekeringswet is er niet alleen voor curatieve zorg, zoals ziekenhuiszorg, de huisarts en medicijnen, maar ook voor:

 • Verzorging en persoonlijke verpleging thuis (extramuraal), zoals het toedienen van medicatie, hulp bij het wassen en aankleden en het verzorgen van wonden.
 • Behandeling (zonder opname) van mensen met een zintuiglijke handicap
 • Palliatieve zorg (verzachting en verlichting van terminaal zieken)
 • Intensieve kindzorg
 • De eerste drie jaar Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

--> Meer over het basispakket en de Zorgverzekeringswet

Verandering in de (langdurige) zorg

Naast de verplichte zorgverzekering voor curatieve zorg (de Zorgverzekeringswet, Zvw), bestaat het zorgstelsel in Nederland nog een aantal zorgwetten voor mensen met een meer permanente zorg- of hulpvraag.

 1. De Wet langdurige zorg (Wlz)
 2. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 3. Jeugdwet

In 2024 vinden er binnen deze wetten geen noemenswaardige veranderingen plaats. Hieronder vind je een daarom een overzicht van de meest recente wijzigingen uit het verleden.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wlz is bedoeld voor mensen die hele dag zorg of toezicht in de nabije omgeving nodig. Dit zijn bijvoorbeeld vergevorderde demente ouderen, ernstig chronisch zieken of jongeren en volwassenen met een ernstige verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperking.

Via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kan men een indicatie voor zorg vanuit de Wlz aanvragen. Het CIZ gaat dan onderzoeken of je daarvoor in aanmerking komt. Afhankelijk van de indicatie kan men dan recht hebben op verschillende zorgvormen of behandelingen, zoals:

 • Verblijf in een instelling
 • Persoonlijke verpleging en verzorging
 • Begeleiding
 • Bepaalde hulpmiddelen
 • Geneeskundige zorg en behandeling in verband met de indicatie
 • Vervoer naar de plek waar begeleiding, behandeling, verblijf en/of verzorging plaatsvindt

Veranderingen Wlz

Voor zorg vanuit de Wlz betaal je in de eerste vier maanden een lage eigen bijdrage. Dit was voorheen zes maanden. Na de vier maanden wordt de eigen bijdrage omgezet in een hoge eigen bijdrage.

Sinds 2019 is tevens de vermogensinkomensbijtelling verlaagd van acht naar vier procent.

--> Meer over de Wlz

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wmo heeft als voornaamste doel om ervoor te zorgen dat mensen hulp krijgen zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Hieronder een overzicht van de nieuwe doelen/taken van de gemeente in het kader van de Wmo 2015:

 • Ondersteuning van mensen die op eigen kracht niet zelfredzaam zijn (ondersteuning en begeleiding)
 • Ondersteuning van burgers bij het partciperen in de samenleving (dagbesteding)
 • Bescherm wonen en opvang
 • Ondersteuning van mantelzorgers
 • Ondersteuning van cliënten, bijvoorbeeld bij de Wmo-aanvraag.

De gemeente bekijkt met de cliënt samen wat zijn/haar mogelijkheden zijn en wat zijn/haar familie en vrienden kunnen betekenen. Vervolgens wordt overlegd en bepaald welke hulp precies nodig is. De wijkverpleegkundige kan ook een belangrijke rol spelen in dit proces. Uiteindelijk is het de gemeente die een algemene voorziening of maatwerkvoorziening aanbiedt aan de cliënt, zoals:

 • Huishoudelijke hulp
 • Koffieochtend of bijeenkomst in het buurthuis
 • Boodschappenbus
 • Maaltijdservice
 • Hulp bij de administratie
 • Scootmobiel

Veranderingen Wmo

Voor de meeste hulp en ondersteuning vanuit de Wmo betaal je een eigen bijdrage van 20,60 euro per maand (2024).

Het inkomen of spaargeld is niet meer van belang bij de berekening van de eigen bijdrage.

Als je woont in een huishouden met iemand die nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, hoef je geen eigen bijdrage te betalen.

Elke gemeente bepaalt zelf of inwoners een eigen bijdrage moeten betalen. De gemeente kan de eigen bijdrage ook verlagen, bijvoorbeeld mensen met een lager inkomen.

--> Meer over de Wmo

Jeugdwet

Sinds 2015 bestaat de Jeugdwet. In de wet staat dat gemeenten voorziet in het organiseren van de nodige hulp en zorg voor kinderen en jeugdigen. Kortom, de volgende zorg- en hulpvormen worden daarom vanuit de Jeugdwet , door de gemeente, geregeld:

 • Hulp bij opvoedingsproblemen
 • Basis- en specialistische GGZ
 • Forensische GGZ
 • Zorg bij een lichte lichamelijke beperking
 • Zorg bij een (lichte) verstandelijke beperking
 • Vervoer bij begeleiding
 • Persoonlijke verzorging (sommige gevallen)
 • Kinderbescherming
 • Jeugdreclassering
 • Gesloten jeugdzorg

Toegang tot jeugdzorg- en hulp op grond van de Jeugdwet is beschikbaar via de gemeente bij een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of via een wijkteam. Ook een school of arts kan een centrale rol spelen in de toegang tot jeugdhulp. In de praktijk vindt toegang tot jeugdzorg/jeugdhulp echter op een iets andere manier plaats. Vraag na bij jouw gemeente hoe dit is geregeld.

In sommige gevallen valt de zorg en hulp voor kinderen en jongeren onder de 18 onder een andere wet, namelijk de Zvw of de Wlz.

--> Meer over jeugdzorg en de Jeugdwet

Persoonsgebonden budget (pgb)

Het is mogelijk om een pgb aan te vragen voor de Wlz, Wmo, Zvw of Jeugdwet.

Er kunnen wel nieuwe regels van toepassing zijn om voor een pgb in aanmerking te komen. Verder is de uitbetaling van het pgb op een andere manier georganiseerd.

Het pgb wordt niet langer ontvangen als voorschot op de eigen rekening. In plaats daarvan zorgt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor de betaling aan zorgkantoren. Door invoering van het trekkingsrecht zorgt het zorgkantoor ervoor dat het pgb wordt overgemaakt .

--> Meer over het pgb