Welke veranderingen zijn er in de zorg?

Ieder jaar wijzigt het zorgstelsel en de zorgverzekering. Het is niet gemakkelijk om al deze veranderingen bij te houden. Daarom worden hieronder de belangrijkste en meest actuele wijzigingen voor de zorgverzekering 2019 in kaart gebracht.

Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt, zodat iedereen op de hoogte blijft van de belangrijkste ontwikkelingen.

Op deze pagina wordt onderscheid gemaakt tussen:

 1. Veranderingen binnen de zorgverzekering
 2. Veranderingen in de zorg

Veranderingen zorgverzekering

Welke veranderingen zijn er tijdens Prinsjesdag bekend gemaakt met betrekking tot 2019? Onderstaande infographic maakt het een en ander duidelijk.

Het is mogelijk om tussen medio november en eind december over te stappen van zorgverzekeraar. Zorgverzekeringen vergelijken kan het hele jaar door.

Basispakket

Per 1 januari 2019 zijn er enkele veranderingen in het basispakket doorgevoerd. Om precies te zijn, zijn er bepaalde zorgvergoedingen die aan de basisdekking toegevoegd worden, namelijk:

 • Paracetamol 1000 mg wordt niet meer vergoed.
 • Ruimere vergoeding voor zittend ziekenvervoer
 • Hulp bij overgewicht wordt opgenomen in het basispakket. Mensen met overgewicht en een verhoogd gezondheidsrisico kunnen van een zogenaamde Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) gebruikmaken.
 • Oefentherapie bij COPD wordt direct vergoed via de basisverzekering. De patiënt hoeft de eerste behandelingen niet uit eigen zak te betalen. Wel geldt het eigen risico.
 • Nieuwe geneesmiddelen, onder andere voor kankervormen en spierziekten.

Eigen risico

Het wettelijke, verplichte eigen risico wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld aan de hand van de nieuwe begroting. Als gevolg van afspraken in het regeerakkoord is het eigen risico de afgelopen jaren gelijk gebleven. In 2019 blijft het eigen risico wederom gelijk op 385 euro.

Eigen risico 2019

Zorgverzekeraars kunnen nu al voor bepaalde zorgvormen een vrijstelling geven voor het eigen risico. Dit geldt vooral voor bepaalde gezondheidsprogramma’s, bijvoorbeeld voor patiënten met diabetes. Verzekeraars hebben de mogelijkheid om bepaalde zorgvormen toe te voegen aan de vrijstelling voor het eigen risico. Het gaat specifiek om dieetpreparaten of preventieprogramma’s die gezondheidsproblemen kunnen voorkomen.

Zorgpremie

De kans is groot dat de zorgverzekering van 2019 weer duurder gaat worden. Het kabinet raamt de nominale premie voor 2019 namelijk op 1.432 euro. Dat komt neer op een stijging van 10,33 euro per maand. Uiteindelijk is het wachten op de premies die de zorgverzekeraars in rekening zullen brengen bij hun verzekerden.

Oorzaak van de verwachte stijging zijn de stijgende lonen en prijzen in de zorg. Maar ook de toenemende zorgkosten als gevolg van uitbreidingen in basispakket, zoals nieuwe, dure geneesmiddelen/behandelingen spelen een belangrijke rol. Bovendien nemen de financiële reserves die verzekeraars opbouwen langzaam af en is de premie vorig jaar te hoog ingeschat.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en premie Wlz

In 2019 stijgt de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw met 0,05 procent voor iedereen. De premie voor de Wlz blijft op hetzelfde niveau.

2018 2019
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (werkgeversheffing) 6,90 procent 6,95 procent
Inkomensafhankelijke (eigen) bijdrage Zvw (ondernemers/gepensioneerden) 5,65 procent 5,70 procent
Inkomensafhankelijke bijdrage Wlz (voorheen AWBZ) 9,65 procent 9,65 procent

Maximum-bijdrage-inkomen

De maximum-bijdrage-inkomens van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw staan hieronder vermeld:

2015 2016 2017 2018
maximum-bijdrage-inkomen 51.976 euro 52.763 euro 53.697 euro 54.614 euro

Het maximum-bijdrage-inkomen voor 2019 is nog niet bekend.

Zorgtoeslag

Om de stijging in de zorgpremie te compenseren en koopkracht te behouden, is de zorgtoeslag in 2018 fors omhoog gegaan. Mensen met een minimuminkomen ontvangen maximaal 94 euro per maand. Voor meerpersoonshuishoudens geldt een maximale toeslag van 176 euro per maand.

Bij het bepalen van de zorgtoeslag kan ook het eigen vermogen een rol spelen. Het berekenen van je persoonlijke toeslag kan via de website van de belastingdienst.

In 2019 stijgt de zorgtoeslag wederom mee met de toename in premie. Volgens schattingen krijgen alleenstaanden er ongeveer 8 euro per maand bij. Voor gezinnen is dit 23 euro per maand extra.

Vrije artsenkeuze

Hoewel er eind 2014 nog een grote discussie was rondom vrije artsenkeuze, kan iedereen in 2018 kiezen uit vier verschillende polissen: een budgetpolis met beperkte zorgkeuze, een naturapolis met ruime zorgkeuze, een restitutiepolis met vrije zorgkeuze en een combinatiepolis (soms ruime zorgkeuze en soms vrije zorgkeuze). Van vrije artsenkeuze is dus nog steeds sprake in het geval van de natura- en restitutiepolis. Dit zal in 2019 niet veranderen.

Toch is het opletten voor bepaalde polissen waarbij men voor bepaalde operaties of behandelingen slechts kan kiezen uit een selectief aanbod ziekenhuizen en klinieken.

Verandering in de (langdurige) zorg

Per 1 januari 2015 is de AWBZ overgeheveld naar een aantal nieuwe en bestaande wetten, namelijk:

 • De Wet langdurige zorg (Wlz)
 • Zorgverzekeringswet (Zvw)
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Jeudgwet

Hieronder een video die de belangrijkste wijzigingen bondig bespreekt.

Door de wijzigingen hebben vooral gemeentes en zorgverzekeraars er veel taken bij gekregen. Hieronder wordt nader ingegaan op de taken die vanuit de AWBZ zijn overgeheveld.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wlz is een nieuwe zorgwet die AWBZ-taken overneemt in het kader van langdurige en intensieve zorg. Mensen die voor de wet in aanmerking komen hebben de hele dag zorg of toezicht in de nabije omgeving nodig. Dit zijn bijvoorbeeld vergevorderde demente ouderen, ernstig chronisch zieken of jongeren en volwassenen met een ernstige verstandelijke, zintuigelijke of lichamelijke beperking.

Via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kan men een indicatie voor zorg vanuit de Wlz aanvragen. Het CIZ gaat dan onderzoeken of je daarvoor in aanmerking komt. Afhankelijk van de indicatie kan men dan recht hebben op verschillende zorgvormen of behandelingen, zoals:

 • Verblijf in een instelling
 • Persoonlijke verpleging en verzorging
 • Begeleiding
 • Bepaalde hulpmiddelen
 • Geneeskundige zorg en behandeling in verband met de indicatie
 • Vervoer naar de plek waar begeleiding, behandeling, verblijf en/of verzorging plaatsvindt

–> Meer over de Wlz

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

In 2015 is er een nieuwe Wmo. Deze wordt qua takenpakket uitgebreid, omdat er een aantal taken vanuit de voormalige AWBZ worden overgenomen. Dit betekent dus ook dat de gemeente meer verantwoordelijkheden krijgt. De nieuwe Wmo heeft als voornaamste doel om ervoor te zorgen dat mensen hulp krijgen zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Hieronder een overzicht van de nieuwe doelen/taken van de gemeente in het kader van de Wmo 2015:

 • Ondersteuning van mensen die op eigen kracht niet zelfredzaam zijn (ondersteuning en begeleiding)
 • Ondersteuning van burgers bij het partciperen in de samenleving (dagbesteding)
 • Bescherm wonen en opvang
 • Ondersteuning van mantelzorgers
 • Ondersteuning van cliënten, bijvoorbeeld bij de Wmo-aanvraag.

De gemeente bekijkt met de cliënt samen wat zijn/haar mogelijkheden zijn en wat zijn/haar familie en vrienden kunnen betekenen. Vervolgens wordt overlegd en bepaald welke hulp precies nodig is. De wijkverpleegkundige kan ook een belangrijke rol spelen in dit proces. Uiteindelijk is het de gemeente die een algemene voorziening of maatwerkvoorziening aanbiedt aan de cliënt, zoals:

 • Huishoudelijke hulp
 • Koffieochtend of bijeenkomst in het buurthuis
 • Boodschappenbus
 • Maaltijdservice
 • Hulp bij de administratie
 • Scootmobiel

–> Meer over de Wmo

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Ook zorgverzekeraars hebben er in 2015 taken bijkregen. Dat komt doordat meerdere zorgtaken vanuit de AWBZ zijn overgeheveld naar het basispakket van de Zvw. Om precies te zijn gaat het om:

 • Verzorging en persoonlijke verpleging thuis (extramuraal), zoals het toedienen van medicatie, hulp bij het wassen en aankleden en het verzorgen van wonden.
 • Behandeling (zonder opname) van mensen met een zintuiglijke handicap
 • Palliatieve zorg (verzachting en verlichting van terminaal zieken)
 • Intensieve kindzorg
 • De eerste drie jaar Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

De wijkverpleegkundige bekijkt welke zorg en hulp iemand nodig heeft op medisch en sociaal gebied. Zowel de gemeente en zorgverzekeraar werken hierin samen en maken gebruik van de bevindingen van de wijkverpleegkundige. Daardoor komt het voor dat sommige zorg en ondersteuning vanuit de Wmo wordt vergoed en andere zorg vanuit de Zvw.

Voor de meeste zorg die op grond van de Zvw wordt vergoed, geldt het eigen risico.

–> Meer over het basispakket en de Zorgverzekeringswet

Jeugdwet

Ook de jeugdzorg is per 1 januari 2015 op een andere manier georganiseerd. Zo zijn er meerder taken vanuit de AWBZ bijgekomen. Daarom is er nu een nieuwe wet: de Jeugdwet. In de wet staat dat gemeenten voorziet in het organiseren van de nodige hulp en zorg voor kinderen en jeugdigen. Kortom, de volgende zorg- en hulpvormen worden daarom vanuit de Jeugdwet , door de gemeente, geregeld:

 • Hulp bij opvoedingsproblemen
 • Basis- en specialistische GGZ
 • Forensische GGZ
 • Zorg bij een lichte lichamelijke beperking
 • Zorg bij een (lichte) verstandelijke beperking
 • Vervoer bij begeleiding
 • Persoonlijke verzorging (sommige gevallen)
 • Kinderbescherming
 • Jeugdreclassering
 • Gesloten jeugdzorg

Toegang tot jeugdzorg- en hulp op grond van de Jeugdwet is beschikbaar via de gemeente bij een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of via een wijkteam. Ook een school of arts kan een centrale rol spelen in de toegang tot jeugdhulp. In de praktijk vindt toegang tot jeugdzorg/jeudhulp echter op een iets andere manier plaats. Vraag na bij jouw gemeente hoe dit is geregeld.

In sommige gevallen valt de zorg en hulp voor kinderen en jongeren onder de 18 onder een andere wet, namelijk de Zvw of de Wlz.

–> Meer over jeugdzorg en de Jeugdwet

Persoonsgebonden budget (pgb)

Ook in 2015 blijft een pgb mogelijk voor de Wlz, Wmo, Zvw of Jeugdwet. Er kunnen wel nieuwe regels van toepassing zijn om voor een pgb in aanmerking te komen. Verder is de uitbetaling van het pgb op een andere manier georganiseerd. Het pgb wordt niet langer ontvangen als voorschot op de eigen rekening. In plaats daarvan zorgt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor de betaling aan zorgkantoren. Door invoering van het trekkingsrecht zorgt het zorgkantoor ervoor dat het pgb wordt overgemaakt .

–> Meer over het pgb