Zorgverzekering in 2015; wat gaat er veranderen?

Zorgverzekering in 2015; wat gaat er veranderen?

Artikel door: Bart Koenraadt - geen reacties

Zorgverzekering in 2015; wat gaat er veranderen?

In Nederland heeft iedereen recht op goede zorg die vanuit de basisverzekering, jeugdzorg of langdurige zorg wordt geregeld.  Voor een groot gedeelte wordt de inhoud van deze zorgvormen bepaald door de overheid en sinds Prinsjesdag zijn de veranderingen voor 2015 grotendeels bekend. In dit artikel worden alle veranderingen besproken die volgend jaar gelden voor onder meer de zorgverzekering. Zoals, wat wordt er volgend jaar vanuit het basispakket vergoed, wat gaat er gebeuren met de zorgtoeslag en waar je in 2015 terecht moet voor langdurige zorg?

Basispakket

Iedereen is in Nederland verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Deze verplichting geldt voor de basisverzekering, waarbij er nog individueel gekozen kan worden voor aanvullende dekkingen. De vergoedingen vanuit het basispakket worden jaarlijks door de overheid vastgesteld, waaronder bijvoorbeeld de kosten voor de huisarts en ziekenhuisopname vallen. Deze kosten worden gedekt door de zorgverzekeraar, waarbij in veel gevallen eerst het eigen risico betaald moet worden.

Het basispakket zal in 2015 worden gewijzigd op een aantal punten worden gewijzigd. Dit komt deels vanwege overheveling van ABWZ-taken (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) naar de Zvw (Zorgverzekeringswet). De AWBZ vergoedt voornamelijk langdurige zorg en de Zvw kortlopende zorg. Op ZorgWijzer.nl is een uitgebreid artikel verschenen met betrekking tot de wijzigingen van de AWBZ in 2015.

Dit zijn de wijzigingen en toevoegingen in het basispakket van 2015:

AWBZ-zorg

Een aantal hervormingen op het gebied van de langdurige zorg resulteren in een toevoegingen van het basispakket, namelijk de volgende zorgvormen:

 • Zintuiglijke gehandicaptenzorg
 • Persoonlijke verzorging en verpleging zonder verblijf
 • Het tweede en derde jaar intramurale (op behandeling gerichte) geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Nieuwe jeugdwet

Vanwege inwerkingtreding van de jeugdwet op 1 januari 2015, zullen de volgende zorgvormen worden overgeheveld van het basispakket/WMO naar de nieuwe jeugdwet:

 • Alle vormen van jeugdhulp
 • Jeugdreclassering en kinderbeschermingsmaatregelen
 • Geestelijke gezondheidzorg voor kinderen en jongeren
 • Alle zorg voor jongeren onder de achttien met een verstandelijke beperking
 • Gemeenten zijn volgend jaar verantwoordelijk voor uitvoering van de nieuwe wet.

Behandelingen en hulp- en geneesmiddelen

 • Bevoegdheid om hulpmiddelen voorwaardelijk te laten toelaten tot het basispakket
 • De NIPT (Niet-invasieve prenatale test) voor zwangere vrouwen vanaf 36 jaar. Deze test kan diverse genetische afwijkingen, zoals het syndroom van down, herkennen bij ongeborenen. De ‘oude’ combinatietest komt, voor alle vrouwen zonder medische indicatie, voor eigen rekening
 • Geneesmiddelen voor de auto-immuunziekte SLE en mutiplesclerose worden voorwaardelijk toegelaten (nog niet helemaal zeker).
 • Nieuwe medische behandelingen voor patiënten met huidkanker en patiënten met een lumbale hernia. Hetzelfde geldt voor nieuwe vorm van chemotherapie bij een colorectaal carcinoom en voor een nieuwe vorm van autologe vettransplantatie bij borstreconstructies na een borstamputatie

Andere wijzigingen

 • Geriatrische revalidatiezorg moet niet langer direct, maar binnen een week aansluiten op het ziekenhuisverblijf.
 • Donoren krijgen recht op vergoeding van reiskosten ten laste van eigen zorgverzekering

Zorgverzekering

Zorgpremie

Voor 2014 is de zorgpremie gedaald met gemiddeld 120 euro. Voor 2015 heeft het kabinet tijdens Prinsjesdag een berekening gemaakt met het oog op 2015. Daaruit blijkt dat de premie volgend jaar gaat stijgen met 114 euro. Echter bepaalt het kabinet niet de uiteindelijke hoogte van de premie, maar de zorgverzekeraars zelf. Ondanks dat zij meer kwijt zijn aan een verzekerde, hebben verzekeraars genoeg geld in kas aan reserves om de zorgverzekering volgend jaar ook betaalbaar te houden. Zo heeft de Schiedamse zorgverzekeraar DSW als eerste bekend gemaakt dat zij de premie in 2015 gelijk houden met dit jaar. Het verleden leert ons dat dit meestal een goede leidraad is voor de overige verzekeraars die nog tot halverwege november hebben om de premie bekend te maken.

Eigen risico

De hoogte van het eigen risico wordt wel jaarlijks door de overheid bepaald en zal de stijgende lijn van de afgelopen jaar voortzetten. In 2015 bedraagt het eigen risico 375 euro – een stijging van 15 euro met het huidige jaar – en kan bij de zorgverzekering vrijwillig verhoogd naar maximaal 875 euro. In principe valt iedere verzekerde zorg eerst onder het eigen risico met enkele uitzonderingen:

 • Huisarts
 • Verloskundige zorg en kraamzorg
 • Zorg voor kinderen jonger dan 18 jaar
 • AWBZ-zorg
 • Zorg die is gedekt door een aanvullende verzekering
 • Hulpmiddelen in bruikleen (bijvoorbeeld een rollator)

Zorgtoeslag

Als compensatie voor de zorgpremie worden de lagere inkomens is er de zorgtoeslag. Voor de inkomens onder modaal zal de zorgtoeslag in 2015 toenemen met een nog onbekend bedrag. De exacte toeslag zal door de overheid worden berekend nadat de zorgverzekeraars de zorgpremie bekend hebben gemaakt, om zodoende tot een eerlijke compensatie te komen. Inkomens die richting het modale inkomen gaan zullen volgend jaar zeer waarschijnlijk minder zorgtoeslag gaan ontvangen dan dat ze dit jaar kregen.

Premies over inkomen

AWBZ-premie

Omdat de AWBZ in 2015 veel minder taken heeft waarvoor het geld nodig heeft, zal de zogenoemde AWBZ-premie omlaag gaan. Deze premie voor langdurige zorg betaalt iedereen met een inkomen in Nederland en bedraagt volgend jaar 9,65 procent. Dit is drie procent lager dan dit jaar (lees: 12,65 procent). Deze verlaging levert een maximale ‘besparing’ op van 1000 euro op jaarbasis. Waarschijnlijk gaat deze premie verder onder de naam Wlz-premie (Wet langdurige zorg).

Inkomensafhankelijke bijdrage

Ook de inkomensafhankelijke bijdrage die werkgevers inhouden op het loon en zelfstandigen en gepensioneerden betalen ten behoeve van de Zvw gaat in 2015 omlaag met 0,55 procent.

Nieuwe budgetpolis

Eerder dit jaar zijn de Eerste en Tweede Kamer al overeengekomen om artikel 13 van de Zorgverzekeringswet aan te passen voor 2015. Door deze wijzigingen zijn zorgverzekeraars niet langer verplicht een minimale vergoeding te bieden voor ongecontracteerde zorg. Op dit moment moeten verzekeraars nog minimaal 75 procent van de rekening vergoeden, wanneer de verzekerde naar een zorgverlener is gegaan waar geen contract mee is gesloten. Hierdoor kunnen verzekeraars zeer gericht zorg gaan inkopen, waardoor de zorgpremie erg laag gehouden kan worden. Dit heeft als nadeel dat er onverwachts hoge kosten uit eigen zak betaald moeten gaan worden. De verwachting is dat er in 2015 dergelijke budget zorgverzekeringen aangeboden gaan worden, waarbij het belangrijk is om goed te controleren welke ziekenhuizen er voor die specifieke polis zijn gecontracteerd.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.